Bài 5 - Thế nào là Cát Tán Sa

 

Thế nào là Cát tán sa? Hiểu sao cho đúng tinh thần Phật Đạo?

 

Viết và luận giảng bởi: Kim Cang Tấn Dũng

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2017

 

Khái niệm này ít được biết đến và rất ít việc làm liên quan đến Cát tán sa. Tuy nhiên, những ai đã và đang đi theo dòng Mật Thừa sẽ cần nên hiểu rõ ý nghĩa và việc làm của Cát tán sa mà diệu dụng

 

 

 

Phần 1: Thế thì hiểu như thế nào là Cát tán sa?

 

 

Cát tán sa là một loại cát tinh khiết loại nhất cùng được pha trộn thêm với một số thành phần khác, sau khi được gia trì bởi người tu hành (đặc biệt là bởi hành giả mật tông), cát tán sa khi được rải lên phần mộ hay thi hài của người mất, người chết trùng, hay chết bất đắc kỳ tử mà vong nhơn không siêu được thì khi họ được thọ nhận cát tán sa này thì liền được siêu sanh về cõi Phật hay cõi Thiên nếu đến đúng lúc nhân duyên được thọ nhận.

 

 

Vì sao Cát tán sa lại có uy lực như thế?

 

Vì Cát tán sa được gia trì bởi rất nhiều thần chú cùng nguyện lực của người tu hành, tuy nhiên, trong cát tán sa luôn được gia trì bởi một câu thần chú của Đại Nhật Như Lai: Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn.

 

 
Trong “Bất Không Quyến Thần Biến Kinh” nói: Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng tội nhiều như số vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo. Dùng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến rồi tán rải trên thi hài của vong nhơn hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh … Nhờ oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền được ánh hào quang của chư Phật rọi vào thân và trừ được các quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước Cực Lạc tây phương Liên hoa hóa sanh, thẳng đến thành Phật không còn bị đọa lạc.

 

 Và đó chính là ý nghĩa của Cát Tán Sa.

 

 

Phần 2: Cát tán sa được tạo ra như thế nào?

 

Cát tán sa được tạo ra theo sau:

 

1. Chúng ta phải lấy được cát tinh khiết nhất (cát làm thủy tinh loại 1). Nếu được thì lấy cát từ giữa lòng sông/mép biển càng tốt. Đem về phơi khô và làm sạch bằng cách sàng lọc các tạp chất khác càng tốt.

 

2. Sau đó, chúng ta phải gom thêm các thành phần khác gồm:

 

a. Thần sa

 

b. Châu sa

 

c. Long não

 

d. Băng phiến

 

Tất cả những thứ này cũng phải được làm sạch bằng cách sang lọc các tạp chất như nói trên (y như phần cát)

 

3. Kế tiếp, chúng ta trộn lại với nhau theo ty lệ:

 

          a. Cát                             100kg

 

          b. Thần sa                           1kg

 

          c. Châu sa                           1kg

 

          d. Long não                        2kg

 

          e. Băng phiến                     2kg

 

4. Sau khi trộn xong, cát phải được gia trì bằng đàn pháp để có thể đón nhận được Điển lực gia trì của người tu hành (đặc biệt là của Hành giả Mật tông thì càng tốt) mà từ đó Cát tán sa được phát huy công năng tùy theo Nguyện-lực, Hạnh-nguyện, Dũng-lực của việc gia trì.

 

5. Tuy nhiên, trong việc gia trì đó, chúng ta có thể dùng thêm các thần chú khác để tăng thêm sức gia trì như đã nói trên theo ý của riêng mình. Nhưng riêng câu thần chú của Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na Phật – “CHÚ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ÐẠI QUÁN ÐẢNH QUANG CHƠN NGÔN” là không thể thiếu được khi kết đàn/ kết thúc gia trì.

 

    ÒM   AMOGHA  VAIROCANA   MAHÀ   MUDRA   MANI

 

   PADMA   JVALA      PRAVARTTAYA    HÙM   

 

Ấn-Trí :  tay-trái kim-cang-ấn để nơi tâm, tay phải  kiết-tường-ấn hoặc ấn phóng-quang: tác-nghiệp gia-trì.

 

 

 

Phần 3: Cát tán sa nên diệu dụng ra sao?

 

 Với ý nghĩa cát tán sa như thế, bất cứ ai, nếu có nhân duyên được nhận Cát tán sa từ phía người tu hành hay từ một người thân quen nào đó, chúng ta nên:

 

 1. Hãy biết trân trọng và gìn giữ cát tán sa đó (vì đó là vật vô cùng quý báo) không thể tư nghì hay luận bàn. Nhân duyên có được cát tan sa đó không hề kém vì phải có nhân duyên quý lắm mới được thọ nhận.

 

Vì sao quý? Vì chúng ta có cơ hội mang đến bà con, tổ tiên cửu huyền thọ nhận và hy vọng họ được vãng sanh về Thiên Quốc hoặc Phật Quốc.

 

 2. Nếu chưa dùng đến, chúng ta nên để trang trong trên bàn thờ, nơi thờ chính của gia đình.

 

 3. Trong mỗi lư hương, bát nhang, hoặc các góc nhà, nếu có dư ít Cát tán sa, nên rải Cát tán sa vào trong các lư hương, bát nhang hoặc các góc nhà để các vị vong linh, các hương linh – giác linh, các vị khuất mặt khuất mày, các vị hữu danh – vô vị, các vị hữu vị vô danh cũng được thọ nhận khi chúng ta làm việc đó.

 

 4. Khi chúng ta ra các phần mộ, hài cốt của gia đình hoặc bà con, hãy dùng Cát tan sa đó mà rải lên các phần mộ, các phần cốt hoặc thi hài, tất cả họ sẽ được các Chư Phật, hoặc chư Thiên đến tiếp nhận theo như lời Phật đã thuyết trong Kinh.

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất