Bài 4 - Thế nào là Quán Đảnh

 

Thế nào là Quán Đảnh? Hiểu sao cho đúng tinh thần Phật Đạo?

 

Viết và luận giảng bởi: Kim Cang Tấn Dũng

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

 Đã từ lâu mọi người, những ai là Phật tử theo đạo, đều được nghe hoặc được giảng ít nhiều về pháp Quán đảnh của dòng Truyền thừa Kim Cang, đặc biệt từ Tây Tạng hoặc các dòng Truyền thừa khác trong nhà phật …

 

Phần 1: Thế thì hiểu như thế nào là Quán Đảnh?

Trước hết chúng ta hãy đi vào mặt Hiển nghĩa của các khái niệm này.

 

Muốn hiểu được Quán Đảnh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm “Gia trì lực” trong nhà Phật.

 

 

 

Gia trì lực là một năng lực bí mật phát khởi từ tình thương của các Chư Phật, Chư Bồ tát dành cho chúng sanh có thể được bộc lộ qua Thân, Khẩu và Ý (tạm gọi chung là Tam Mật). Vì sao gọi là mật? vì đơn giản là nó bí mật hiệu quả và chúng ta không thể nhìn, cảm thụ hoặc luận bàn về nó được.

 

 

Tại sao việc gia trì lại có lực? Vì thực tế, ngay bình thường, khi chúng ta nghĩ về ai, quán về ai thị lập tức người đó sẽ cảm nhận được ngay một loại trường năng lượng vô hình đến với người ấy. Trong khoa học, họ vẫn đã từng chứng minh con người luôn tồn tại một loại năng lượng mà tạm gọi là trường sinh học (nôm na có thể coi đó là linh hồn). Vậy thì khi chúng ta gia trì, lực từ người gia trì là phải có, huống hồ chi đây là lực bí mật từ các chư Tôn Phật, Bồ tát.

 

 

Pháp Quán Đảnh cũng từ đây hình thành trên phương diện mong làm lợi cho chúng sanh, đặc biệt là cho những ai muốn phát tâm tu hành & cầu Vô thượng đạo.

 

 

Theo truyền thống bên Phật giáo Ấn Độ, Pháp Quán Đảnh (ABHISEKHA) là một thông tục dùng nước (đã có gia trì) rưới lên đầu. Giống một việc làm khi mà một vị Thái Từ được phong vương, người cha thường dung nước ở 4 biển hay nước ở 4 sông lớn đưa vào 4 bình quý rồi tuần tự rưới lên đảnh của kẻ thọ chức. Kế đó lại xướng lên 3 lần để ngụ ý nói rằng kẻ thọ chức đó đã đủ quyền uy, đức hạnh để cai trị thần dân của họ.

 

 

Tuy nhiên, Pháp Quán Đảnh của Mật Giáo không phải từ đó mà ra. Thực sự, Pháp Quán Đảnh này được ghi chép lại rất rõ trong các tạng kinh Mật Giáo nguyên bản do chính ngài Đại Nhật Tôn Phật – Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết theo mong cầu lợi ích của chúng sanh muốn tu hành thành Phật.

 

 

“Quán” là dùng nước Đại bi hay ánh sáng Đại bi của các chư Phật mà gia trì

 

“Đảnh” là tăng thượng, là khiến cho ta bước lên địa vị cao. “Đảnh” còn là nơi ngay giữa đầu chúng ta, nơi khoa học hay nói đến vị trí của Luân xa 7. Đó là nơi có thể khai thị (đỉnh của Huệ) hoặc truyền năng lượng vào suốt cơ thể chúng ta thông qua Luân xa 7 đó.

 

 

Phương pháp Quán Đảnh của Mật giáo chính là một trong những phương tiện dẫn độ giúp Hành giả tiếp nhận được năng lực gia trì của Chư Phật và chư Tôn. Hành giả sẽ lần lượt được cảm ứng toàn vẹn của Đức Phật và từ đó chúng sanh sẽ đạt được kết quả “Phật trong Ta, Ta trong Phật” và chúng sanh mới có thể tu tập và chứng ngộ Phật quả ngay tại nơi nhục thân này.

 

 

Tuy nhiên, người muốn tu hành thọ được pháp Quán Đảnh này thì người ấy phải có nhân duyên rất lớn để tiếp cận được một vị thầy Mật Tông, mà chính vị thầy ấy phải hành A-Xà-Lê hạnh vị thì mới có đủ quyền năng và ấn khả để thực hiện Pháp Quán Đảnh này dành cho người có mong cầu tu hành Vô thượng đạo, tu hành chứng quả Bồ Để.

 

 

 Phần 2: Các hình thức Quán Đảnh?

 

 Trong thế gian hiện nay, do có đa dạng các pháp tu theo dòng truyền thừa của Mật Giáo mà có rất nhiều hình thức Quán Đảnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạm chia các hình thức Quán Đảnh ra những dạng sau:

 

 Nếu chia theo hình thức nghi quỹ, thì chúng ta có:

 

 1.     Thọ Minh Quán Đảnh:

 

Có nghĩa là vị đệ tử, lúc theo vị A-xà-lê để thọ học pháp tam mật thì được làm lễ quán đảnh và kẻ ấy từ đây đã kết duyên với Phật đạo, nghiệp-chướng lần lượt sẽ tiêu trừ.

 

 2.     Sự nghiệp Quán Đảnh:

 

Tức là thọ nhận đầy đủ các chi phần quán đảnh của Mật Giáo để lên ngôi “Quán Đảnh Sư”. Kinh Đại Nhật viết “Này Bí-Mật vương! (Kim Cang Thủ Bồ Tát), vị A-xà-lê kia nếu thấy chúng sanh kham làm pháp khí:

 

–Có sự tin hiểu sâu rộng

 

–Xa lìa trần cấu 

 

–Mạnh mẽ siêng năng

 

–Thường nghĩ đến việc lợi tha

 

Nếu gặp người hội đủ bốn điều kiện trên, vị A-xà-lê nên tự đến khuyến phát mà bảo rẳng: “Này Phật-tử! Đạo pháp Đại thừa chân ngôn đây, ta vì bậc đại-thừa căn khí mới khai-diễn, ông nên dùng trí tuệ phương tiện để thành tựu, tất sẽ chứng được đạo quả.”

 

Kinh Kim Cang Đảnh cũng nói: “Vị A-xà-lê nếu thấy người có thể làm pháp khí, chất trực hòa nhã, trí tuệ sáng suốt, lòng tin bền chắc tuy kẻ đó không cầu pháp và vào đạo tràng, vị “Quán Đảnh Sư” nên kêu mà bảo rằng: Này Thiện Nam Tử! Nghi thức bí tạng mật ngữ của Đại thừa khó được nghe, ông muốn thành tựu trí tuệ chân thật của Như-Lai, phải một lòng tu hành pháp này, tất sẽ chứng được Nhất-Thế Chủng-Trí”.

 

 3.     Bí Ẩn Quán Đảnh:

 

Vì thời gian gấp rút, vị A-xà-lê không kịp làm đủ các phép Quán Đảnh, chỉ đem bí ấn của ngôi A-xà-lê mà truyền thọ cho đệ tử. Khi trao bí ấn này, chư Phật đều dùng tay mà xoa đầu người được truyền thọ.

 

 4.     Cam lồ Quán Đảnh:

 

Lúc làm phép này vị A-xà-lê dùng nước đựng trong 5 chiếc bình rưới lên đảnh đệ tử. Chư Như Lai cũng ứng theo đó dùng cam lồ trí thủy để gia bị cho người thọ pháp. Khi làm phép này, tội chướng của kẻ đệ tử liền được tiêu trừ và lần lượt sẽ được quả giải-thoát của Chư Phật.

 

 Nếu chia theo tính chất hành đạo của người được Quán Đảnh thì chúng ta có:

 

 1.     Quán Đảnh nhân duyên:

 

Đây là hình thức Quán Đảnh dành cho số đông chúng sanh đến với đạo Phật. Các vị Thượng Tăng (có đạo hạnh cao trong tam giới thừa nhận) sẽ dùng nước có gia trì rưới lên đầu các phật tử để tạo Nhân trợ Duyên, ấn khả những vị này đã có phần phước duyên đến với Tam Bảo, sẽ được chư phật bảo hộ và nếu phát tâm rộng lớn sẽ được nhân duyên mà thọ Pháp Quán Đảnh truyền thừa sau này mà hành hạnh nguyện.

 

Đây là nhân duyên ban đầu để sau này có nhân duyên sâu rộng hơn mà được hiểu và hành thậm sâu pháp Tam Mật của chư Phật để lại.

 

 2.     Quán Đảnh truyền thừa:

 

Cũng như trên, đây là hình thức được thọ nhận đầy đủ lễ Quán Đảnh theo nghi quỹ của các Chư Phật để lại. Người được thọ Pháp Quán Đảnh này sẽ có cơ hội lên ngôi “Quán Đảnh sư” nếu họ tin hiểu sâu giáo pháp, giác ngộ vô thường, siêng năng tu hành, nghĩ đến lợi tha thì sẽ được quyền truyền trao và tiếp nối Đại Bi Hạnh Nguyện của Ba đời mười phương Chư Phật để lại, sẽ được các Chư Phật xem là Trưởng Tử của chư Phật và sẽ được hành các pháp bí Mật.

 

 3.     Quán Đảnh Tâm truyền Tâm:

 

Đây là Pháp Quán Đảnh trong bí mật mà một vị A-Xà-Lê sẽ truyền trao bí mật cho vị để tử đó mà không thông qua hình thức Danh và Sắc. Nhiệm vụ của vị đệ tử nào được truyền trao bí ẩn này sẽ có nhiệm vụ giữ vững Pháp Yếu của các Chư Phật, chư Tôn để lại và chờ đợi nhân duyên cho các thế hệ sau tiếp nối theo sự nghiệp chung của Ba đời mười phương chư Phật sắp đặt.

 

Quán đảnh tâm truyền tâm này sẽ diễn ra hoàn toàn trong bí mật mà thậm chí vị đệ từ nào được truyền trao cũng khó có thể biết được. Chỉ khi nào vị A-xà-lê đó xả bỏ báo thân để hóa sinh nơi khác thì khi ấy chính vị đệ tử ấy sẽ cảm nhận và biết được Tâm Ấn truyền trao.

 

 

Phần 3: người được thọ Quán Đảnh phải làm gì?

 

 ·        Vì đó là sự gia trì lực từ các Chư Phật truyền trao lại cho người được thọ Quán Đảnh

·        Vì đó là nhân duyên rất lớn, rất hiếm có của người được thọ Quán đảnh do bao nhiêu kiếp siêng năng tu hành, tích góp thiên căn thiện nghiệp

·        Vì đó là truyền trao quyền được thọ dụng, hành pháp, thay thế chư Phật trong hạnh nguyện bí mật của Ba đời mười phương chư phật

·        Vì đó là cơ hội lớn để lên ngôi Quán Đảnh sư

·        Vì đó là được truyền trao hành hạnh nguyện như một vị A-xà-lê

 

 Vậy thì, người được thọ Quán Đảnh phải luôn biết rằng, chúng ta là một trong vô số các hạt châu báu mà các Chư Phật đã chọn để cùng Chư Phật gìn giữ con đường truyển thừa theo Tâm Ý bí mật của họ.

 

 Muốn thế, người được thọ Quán Đảnh phải có phát tâm lớn. Phát tâm lớn ấy đơn giản chỉ là cần phải Phát Tâm Bồ Đề.

 

 Mọi việc làm, suy nghĩ của người được thọ Quán Đảnh phải luôn nhớ:

 

-         Trên có các Chư Phật luôn che chở và gìn giữ bảo hộ

 

-         Dưới là luôn phụng sự vì lợi ích của chúng sanh ở mọi nơi, mọi thời

 

-         Chúng ta chỉ là công cụ, tay chân, phượng tiện để thực hiện, tiếp nối sự nghiệp của Chư Tôn

 

 Ngoài ra, người được thọ Quán Đảnh phải luôn nghĩ đến Thệ Nguyện, Hạnh nguyện của mình khi phát tâm mà hành cho đó.

 

 

Đó là một số luận bàn của tôi về Quán Đảnh. Đương nhiên, trong mọi luận bàn đều có những hạn hẹp, giới hạn do nghĩa chữ để lại. Ở đây không bàn đến đúng sai mà chỉ mong cầu những ai có nhân duyên với Phật pháp sẽ được thêm một số chia sẻ mà tin sâu thêm vào Phật Pháp và tinh tấn thêm trong tu hành. Chỉ với một hy vọng người ấy sẽ thêm Nhất Tâm và Kiên cố để không Thoái chuyển tâm Bồ đề.

 

Trực tuyến

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất