Bài 2 - TỪ BI HỶ XẢ - Phần 2 (Hiểu theo tinh thần Cầu Vô-Thượng-Đạo)

Phật pháp vô biên. Vì sao?

 

Khi nói đến Phật Đạo, chúng ta nói đến Giải Thoát và Giác Ngộ. Mà đã nói đến Giải thoát thì một chút pháp cũng không được trụ và đắc.

 

 

 

TỪ BI HỶ XẢ - Phần 2 (Hiểu theo tinh thần Cầu Vô-Thượng-Đạo)

 

Viết và luận giảng bởi: Kim Cang Tấn Dũng

Ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Phật pháp vô biên. Vì sao?

 

Khi nói đến Phật Đạo, chúng ta nói đến Giải Thoát và Giác Ngộ. Mà đã nói đến Giải thoát thì một chút pháp cũng không được trụ và đắc.

 

Hôm nay, tôi viết lại bài pháp này về “Tứ Vô Lượng Tâm”, và quả thật mới chứng ngộ một điều về việc không có ngần mé, không có bờ bến về pháp Giải thoát, lại càng không được sở trụ và sở đắc về thành quả của mình.

 

Một năm sau đúng, tôi lại ngồi viết pháp và mong muốn chia sẻ một chút Pháp với ba cõi và với chúng tình đang cầu Pháp “Vô Thượng Đạo”.

 

Tại sao tôi lại phải viết bài này Phần 2?

Vì sau đúng một năm, chính tôi cũng không thể viết tiếp và chính tôi nhận thấy bài viết mình vẫn chưa được vẹn toàn theo tinh thần cầu Vô Thượng Đạo.

 

Chúng ta phải hiểu rằng là “Tứ Vô Lượng Tâm” mà nhà Phật muốn nói đến là một dạng Tâm đã có sẵn ở mọi người. Cái đặc tính “Từ Bi Hỷ Xả” ở đây không thể nào đem ra mà luận và bàn. Vì sao?

 

Vì bản chất con người ở mọi chúng sanh hoặc chúng tình vốn dĩ đã là thế. Như Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói: trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có Phật tánh - Ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Bản chất Phật tánh này chưa bao giờ mất đi và cũng chưa bao giờ sinh ra. Nó vốn dĩ đã tồn tại sẵn rồi.

 

Nhưng vì con người chúng ta không lựa chọn sống với đặc tính đó (Phật tánh) mà con người chúng ta lại lựa chọn sống với cái gọi là “Chúng sanh tánh” rồi từ đó mà Vô minh, sinh ra Hành, sinh ra Thức, sinh ra Danh sắc, sinh ra Lục nhập v.v….. cứ thế theo đúng 12 nhân duyên mà sinh ra quả.

 

Bởi vậy, khi nói đến Tứ Vô Lượng Tâm, chúng ta phải hiểu rằng: ai ai trong chúng ta đều vốn dĩ đã có bốn (4) loại Tâm này rồi. Bản chất ai ai cũng đều Từ Bi sẵn, ai ai cũng đều có Hỷ Xả sẵn. Nhưng vì 12 nhân duyên x 6 căn x 6 trần x 6 thức è dẫn đến chúng ta rơi vào một dạng thức nôm na được gọi là “Lưới ma ràng buộc”, một dạng sống theo bản năng nôm na được gọi là “Chủng tử tạp nhiễm” hay “Tập khí vô minh” mới hình thành con người chúng ta ra như thế.

 

Ở đây phải hiểu là: khi nói đến Từ Bi Hỷ xả, ai ai trong chúng ta cũng đều tồn tại cả, không cần bất cứ nhân duyên gì mà vẫn có đủ 4 loại tâm này.

 

Tâm từ:  trước kia tôi luận giảng là một loại tâm kính ái, yêu thương, từ mẫn v.v…. Sai rồi – sai rồi. Đối với Tâm Từ, chúng ta ai ai cũng Từ. Một dạng Tâm mà không cần bất cứ một ngoại cảnh nào, không cần bất cứ nhân duyên nào, không cần bất cứ căn trần hay thức nào, con người vẫn cứ Từ. Cái “Từ Bi” này vốn dĩ đã đồng hành cùng với chúng ta rồi.

 

Tâm Bi, Tâm Hỷ hay Tâm Xả đều cũng như thế đó, không một cũng không khác, chẳng sai biệt tí nào. Nó chưa hề được sinh ra và cũng chưa hề bị mất đi ở mỗi chúng tình.

 

Khi nói đến đây, tôi muốn nhấn mạnh lại một điều với người đọc, “Tứ Vô Lượng Tâm” là một dạng tâm nôm na được gọi là “Tâm Bồ Đề”, “Tâm Phật” nếu chúng ta muốn coi là vậy cũng được.

 

Vậy thì, luận gì nữa, bàn gì nữa. Đó là một dạng Tâm mà ai ai cũng đều sẵn có.

Ai ai cũng đã sẵn Từ Bi, ai ai cũng đã sẵn Hỷ Xả và với dạng Tâm này, chúng ta cứ thế mà hiện ra, cứ thế mà diệu dụng, không cần phải luận và bàn như thế nào là đúng, thế nào là không đúng.

 

Tất cả chỉ là sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta có muốn dùng cái có sẵn hay không, có muốn sống chung với nó hay không?

 

          Từ câu                  Bi dẫn                  Hỷ phược             Xả đẳng

 

Chỉ là phương thực diệu dụng cái Tâm đó mà thôi. Nếu bản chất của chúng ta đã sống với dạng Tâm này rồi thì không cần phương tiện dẫn dụ nữa.

Chỉ có chúng ta có tin điều đó hay không mà thôi.

 

Các chư Phật biết rằng chúng tình như chúng sanh ta đây rất khó khăn nhận dạng được thế nào là dùng đúng Tâm, thế nào là chưa sống với loại Tâm này, do vậy các chư Phật luôn giúp đỡ chúng sanh bằng các phương tiện thiện xảo: đó là Thần Chú – hoặc Chân Ngôn để giúp chúng sanh sống với nó qua trì tụng hoặc trì niệm thần chú. Cứ hãy trì tụng và các bạn sẽ cảm nhận được NÓ là như thế nào? TÂM đó ra sao?

 

Để kết thúc bài viết này, tôi xin dâng hiến và chia sẻ các phương tiện thiện xảo đó cho Chúng Sanh có nhân duyên với bài viết này được Tu Tập và Diệu Dụng với Tứ Vô Lượng Tâm mà chúng ta vốn có sẵn như sau:

 

 

I.                   NHƯ LAI TỪ (BỒ TÁT):

-         Hay còn gọi là: Hộ Niệm Kim Cương

-         Ấn:    Liên Hoa Hợp Chưởng (Hai bàn tay lòng vào nhau)

-         Chú:  ỌM MAHÄ MAITREYA SPHARA

 

II.                 NHƯ LAI BI (BỒ TÁT):

-         Hay còn gọi là: Bi Hóa Kim Cương

-         Ấn:    Liên Hoa Hợp Chưởng (Hai bàn tay lòng vào nhau)

-         Chú:  ỌM MAHÄ KÄRUNÄYA SPHARA

 

III.              NHƯ LAI HỶ (BỒ TÁT):

-         Hay còn gọi là: Xứng Pháp Kim Cương

-         Ấn:    Liên Hoa Hợp Chưởng (Hai bàn tay lòng vào nhau)

-         Chú:  ỌM SUDDHA PRAMUDITA SPHARA

 

IV.             NHƯ LAI XẢ (BỒ TÁT):

-         Hay còn gọi là: Bình Đẳng Kim Cương

-         Ấn:    Liên Hoa Hợp Chưởng (Hai bàn tay lòng vào nhau)

-         Chú:  ỌM MAHÄ UPEKSẠ SPHARA

 

Trực tuyến

Trang web hiện có:
10 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất