Bài 3 - Cúng Cải Táng

 

MẬT-TÔNG

DÒNG-PHÁP  KIM-CANG  .  DÒNG-MẬT  KIM-CANG  THỪA .

PHÁP :  BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ­  ­_  PHÁP  :  BẤT-KHẢ-THUYẾT.

 

 

PHẬT-SỰ   PHÁP-SỰ :

 

TU-TẠO  MỘ PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH

 

HỒNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN

 

TẠI  : NGHĨA-TRANG ----------

      -------------------------

  _ VIỆT-NAM _

 

NGÀY  ………. NĂM  …………..  ( NHẰM NGÀY  …………… _ PHẬT-LỊCH  …….

 

Kim-Cang-Tử  Giới-Hạnh-Nguyện Kim-Cang : Kim-Cang  …………….  chủ-sự .

Kim-Cang Y-Thường : kết-tập diễn-kệ và trình-bày Ấn-trí Phạn-tự (SIDDAM).

  

TÂM-ĐỊA  THẦN-CHÚ :        (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT_ )                                                  

 Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang)  (  21 , 49 , 108  biến )

 

Hai ngón cái  đè lên móng hai ngón trỏ, ba ngón còn lại  thẳng đứng .  Tay trái để nơi tâm , tay phải  tác-ý  tác-nghiệp ...

 

         OM    SU   TISTI    VAJRA  

 

TỊNH  PHÁP GIỚI  CHƠN-NGÔN :  (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT )

        Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang). (  21 , 49 , 108  biến )

        OM   RAM   

 

 

 TÂM-CHÚ  CHƠN-NGÔN  :  ( MINH-VƯƠNG Ô-SÔ-SẮC-MA ) :

 

          ( Giải trừ tham-dục , xú-uế , trược-uế , ngu-si ...)

 

           Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang).  (  21 , 49 , 108  biến )

 

      OM   KRODHANA   HÙM  JAH

Quay ngược chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý toái-trừ.  Quay thuận chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý kiết-giới.

 

 TỊNH  TAM-NGHIỆP  CHƠN-NGÔN :  ( Thanh tịnh  Thân _ khẩu _ ý )

     Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang). (  21 , 49 , 108  biến )

OM    SVABHAVA   SHUDDHA   SARVA    DHARMA SVABHAVA   SHUDDHO   HÀM

 

                                  ĐẠI-NHẬT  KIM-CANG  PHONG .

                                  VI-TẾ   TRỤ  TỰ-NHIÊN .

                                  QUANG-MINH  HẰNG  BIẾN-CHIẾU

                                  BẤT-HOẠI  THANH-TỊNH  NGHIỆP .

                                                                  ( đại-tạng Q.18No 867 _ Đại-Phổ-Hiền Như-lai  tuyên-kệ )

 

                                       KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT

                                  KHÔNG THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG ĐOẠN

                                  KHÔNG MỘT  CŨNG  KHÔNG HAI

                                  KHÔNG ĐẾN  CŨNG  KHÔNG  ĐI ...

                                                                 ( Tổ Long-Thọ : Tuyên-kệ )

                                     

                                  PHÁP-GIỚI   TRONG   TÂM-PHẬT .

                                  TÂM-PHẬT   TRONG   PHÁP-GIỚI .

                                  MỘT-NIỆM   :  RƠI  PHÂN-BIỆT .

                                  MỘT-NIỆM   :  RỜI  TỬ-SANH .

                                  BỒ-ĐỀ            :  VÔ-NGà HẠNH .

                                  NIẾT-BÀN     :  VÔ-NGUYỆN_ HÀNH

              

                                  NGÃ , PHÁP  : THEO  DUYÊN  SANH       (  NGÃ =  TA  )

                                  NGÃ , PHÁP  : THEO  DUYÊN  DIỆT ,

                                  LỜI  VÀNG  CHƯ-PHẬT  THUYẾT 

                                  TĂNG-CHÚNG   ĐỀU  TUYỆT-TIN ;

                                  CHÚNG-CON  MỪNG  VÔ-BIÊN !

                                  ĐẢNH-LỄ    PHẬT-PHÁP-BẢO .

 

 HÔM-NAY, NGÀY ………… NĂM  ……… ( NHẰM-NGÀY …………_PHẬT-LỊCH …….. )

 TRONG  TIẾT  THANH-MINH  :  ĐẤT  TRỜI   GIAO-HÒA  NGẬP   TRÀN   PHƯỚC-LẠC.

ĐỐI-TRƯỚC     MƯỜI-PHƯƠNG  CHƯ-PHẬT  CHƯ-MẪU  CHƯ  MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT…

ĐỐI-TRƯỚC   HOÀNG-THIÊN  HỘ-THỔ .

ĐỐI-TRƯỚC   CHƯ-THIÊN  CHƯ-THÁNH   CHƯ-THẦN   SỞ-TẠI .

ĐỐI-TRƯỚC   MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN : TẠI  NGHĨA-TRANG   ……….  , THÀNH-PHỐ  ………. .  QUỐC-GIA  VIỆT-NAM .

ĐỐI-TRƯỚC   CHƯ   GIỚI-ĐẠO   GIỚI-HẠNH  KHẮP  BA-CÕI  SÁU-LOÀI .

 

CON  LÀ :  HÀNH-GIẢ   KIM-CANG  ………………..  , THUỘC  DÒNG-PHÁP   KIM-CANG .

                                          CÙNG  VÔ LƯỢNG  VỊ  HỘ ,

                                          ĐỒNG  TỔ-TIÊN  CỬU-HUYỀN

                                          CHƯ   PHỤ-MẪU  QUYẾN-THUỘC  ,

                                          CÙNG   HUYNH-ĐỆ  THÂN-BẰNG

                                          PHẬT-TỬ _  KIM-CANG-TỬ

                                          CHUNG  CỘI  RỄ  BỒ-ĐỀ

                                          DO  NHƯ-LAI  BIẾN-HÓA

                                          HẠNH-NGUYỆN  :  MÀ SANH-DIỆT

                                          KHẮP  CẢ  BỐN  LOÀI  SANH  ( Bốn =  thai-sanh , thấp-sanh , hóa-sanh  , noãn-sanh  )

                                          KHẮP  GIỚI-ĐẠO  GIỚI-HẠNH

                                          KHẮP  CHƯ-THIÊN  ,  THÁNH , THẦN

                                          KHẮP  KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI

                                          ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI  :

                                          ĐỦ  TÂM , CẢNH ... ĐẠI  DIỆN...

                                          ĐỦ  ÁI-NHIỄM   THỊ HIỆN

                                          ĐỦ  LƯU-CHUYỂN  TRỤ-XỨ

                                          ĐỦ  UY ĐỨC  TỨ-THÂN   ( * )

                                          LUÂN-HỒI  :  TRANG-SỨC  NGOÀI

                                          VÔ-NGà     :  THẬT-TÁNH-TRONG

                                          TRONG-NGOÀI :  CŨNG  GIẢ-DANH

                                          NHƯ-MUÔN :  MÀ VẪN  MỘT

                                          NHƯ-MỘT    :  MÀ VẪN  MUÔN

                                          NHƯ  BỐN  TƯỚNG  THỦY-LUÂN

                                          DUNG THÔNG  VÔ-PHÂN-BIỆT .                                                        

                                                       THỆ-NGUYỆN-HẠNH   CHÚNG-CON 

                                                       TỪ  VÔ-THỶ  ĐẾN  NAY                

                                                       NHỜ  ƠN-PHẬT  KHAI-QUANG

                                                       KHAI  ĐẠO-VÀNG  BI-MẪN  :

                                                       ĐỘ-DẪN  BÁT-CHÁNH-ĐẠO 

                                      KHAI-THÔNG  BỒ-ĐỀ  NGUYỆN

                                      KHAI-THỊ  HAI  VÔ-NGà ,     ( HAI VÔ-NGà = NHÂN  VÔ-NGà ,  PHÁP  VÔ-NGà )

                                      RỎ  :  QUY-THUỘC  , XUẤT-SANH  ...   

                                      TỪ   HẠNH-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ

                                      TỪ   NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN         

                                      THỆ-NGUYỆN   DÒNG  BỒ-ĐỀ .

                                                  

                                      CHÚNG CON  TRONG  ƠN-PHẬT

                                      ƠN MUÔN-LOÀI  VẠN-VẬT

                                      ƠNKHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !

                                      ƠNKHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG    

                                      MÀ  HOAN-HỶ  TỰ-GIÁC

                                      PHÁT   HẠNH-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ

                                      PHÁT   NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                      HƯỚNG  :  ĐỀN-ĐÁP  TỨ-ÂN

                                      HƯỚNG  :  A-XÀ-LÊ   HẠNH-VỊ    

                                      HƯỚNG  :  CỘI-RỄ   VÔ-NGà

 ( * )  TỨ-THÂN  :  TỨ-THÂN  NHƯ-LAI   =   PHÁP-THÂN ,  ỨNG-THÂN ,  HÓA-THÂN ( BÁO-THÂN ) ,  ĐẲNG-LƯU-THÂN .

 

·           CHÚNG-SANH  VÔ-BIÊN   THỆ-NGUYỆN   ĐỘ .

( Quán-niệm  hướng về phương-Đông lạy  một lạy . Đây là NHÂN thâm-nhập vào bồ-đề tâm-môn . Kiên-cố trong NHÂN

này sẽ đại-triệt-chứng Đại-viên-cảnh-trí ,  phát-thệ này thường  được Kim-Cang-Tát-Đỏa đến gia-hộ gia-trì  tâm-minh .)

·           PHƯỚC-TRÍ  VÔ-BIÊN   THỆ-NGUYỆN   TẬP .

( Quán-niệm  hướng về phương-Nam lạy một lạy . Đây là  NHÂN thâm-nhập vào phước-trí-môn .Kiên-cố  NHÂN này  sẽ

đại-triệt-chứng bình-đẳng-tánh-trí, phát-thệ này thường được Hư-Không-tạng bồ-tát đến Quán-đảnh, ban đủ phước-trí.)

·           PHÁP-MÔN  VÔ-BIÊN   THỆ-NGUYỆN   HỌC .

(Quán-niệm  hướng về phương-Tây  lạy một lạy.  Đây là NHÂN thâm-nhập vào trí-huệ môn .  Kiên-cố  NHÂN này  sẽ

đại-triệt-chứng Diệu-quan-sát-trí , phát-thệ này: được Quán-Tự-Tại đến gia-hộ gia-trì cho trí-huệ viên-mãn mà  hành-đạo.)

·           NHƯ-LAI  VÔ-BIÊN   THỆ-NGUYỆN   SỰ .

(Quán-niệm hướng về phương-Bắc lạy một lạy. Đây là NHÂN thâm-nhập vào tác-nghiệp-môn .Kiên-cố trong NHÂN này sẽ

đại-triệt-chứng Thành-sở-tác-Trí , phát-thệ này : được Kim-Cang-Nghiệp đến gia-hộ gia-trì thành-tựu  đại-cúng-dường )

·           VÔ-THƯỢNG  BỒ-ĐỀ   THỆ-NGUYỆN  CHỨNG .

(Quán-niệm hướng về Trung-ương lạy một lạy. Đây là NHÂN thâm-nhập vào Pháp-giới thể-tánh-trí . Kiên-cố trong NHÂN

này sẽ đại-triệt-chứng Đại-Nhật Phổ-Hiền vị,phát-thệ này:10 phương chư-Phật đồng hoan-hỷ chứng-minh,nhiếp-trì thủ-hộ)                     

 

                                      NGUYỆN-XIN  :  TỔ  MẬT-GIÁO

                                      TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 

                                      TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .

                                      XIN : BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                                      KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI

                                      ĐẠI-PHỔ-HIỀN  NHƯ-LAI .

                                      CÙNG NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT

                                      CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG

                                      ĐẠI-BỒ-TÁT   BỒ-TÁT

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   MINH-VƯƠNG

                                      HỘ-ĐÀN  PHONG-LÂU-CÁC .

                                      XIN  :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG ,

                                      TỔ  :   KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,

                                      BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG

                                      NGUYỆN-XIN :  CHƯ  TÔN-PHẬT

                                      GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG ;

                                      CHƯ-PHẬT  CHƯ  MINH-VƯƠNG

                                      CHƯ  BỒ-TÁT  THIÊN , THÁNH ...

                                      THỊ-HIỆN  TƯỚNG , HẠNH  MẬT

                                      NƠI  ĐỊA-PHƯƠNG   SỞ-TẠI .

                                      XIN  :  KIM-CANG  CAM-LỒ

                                      QUÂN-TRÀ-LỢI  MINH-VƯƠNG

                                      CẶP-CÙNG   CHƯ QUYẾN-THUỘC .

                                      NGUYỆN-XIN :  THÁNH  BẤT-ĐỘNG

                                      KIM-CANG  ĐẠI-MINH-VƯƠNG ,

                                      BÁT-PHƯƠNG  CHƯ   THIÊN-VƯƠNG ...( CÓ THỂ  NGUYỆN RỎ  TỪNG  VỊ ).

                                      CHÚNG-CON  ĐỒNG  THÀNH-TÂM

                                      XIN  :  BỔN-TÔN   ĐÀN-CHỦ

                                      ĐẠI-BẢO  QUẢNG-BÁC  LẦU-CÁC

                                      CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN .

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   TÀ-RA

                                      QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT .

                                      ĐẠI-TÙY-CẦU   BỒ-TÁT .

                                      DIỆT-ÁC-THÚ   BỒ-TÁT .

                                      QUÁN-THẾ-ÂM  BỒ-TÁT .   

                                      XIN : HOÀNG-THIÊN  HỘ-THỔ ,

                                      TỔ-TIÊN , CỬU-HUYỀN  THẤT-TỔ

                                      TRỌNG-ÂN  CHƯ  PHỤ-MẪU ,

                                      CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                      HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                                      CHỨNG  MUÔN  QUẢ-VỊ  MẬT

                                      MÃN   CHƯ  PHƯỚC-TRÍ  MẬT  ,

                                      ĐỒNG  NHẤT-THIẾT CHƯ-VỊ

                                      HỘ :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                                      HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT

                                      HỘ :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                      HỘ :  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG

                     HỘ :  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                     HỘ :  CUNG-CẤP  PHƯƠNG-TIỆN

                     CHƯ   TÀI , LỘC , VẬT , THỰC ...

                     HỘ :  TỨC-TAI , TĂNG-ÍCH , KÍNH-ÁI , HÀNG-PHỤC , CÂU-TRIỆU .

                     HỘ  :  THUẬN-LỢI   THÀNH-KIẾT    (  NHƯ-Ý   THÀNH-TỰU  TRONG  CÁT-TƯỜNG )

                     NƠI  TU-TẠO  MỘ-PHẦN      (  TU-TẠO =   TU-BỔ  SỬA-CHỮA  VÀ  TÔN -TẠO )

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                     HỘ :  QUẢNG-LỢI  PHẬT-PHÁP

                     QUẢNG-LỢI   CHƠN-NGÔN-TÔNG

                     HỘ :  VIÊN-MÃN  CHƯ-NGUYỆN

                     NƠI   PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ .        

                                      NGUYỆN-XIN  ĐỒNG  NHIẾP-HỘ  :

                                      CHO  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      HÔM-NAY :  TRONG  ĐẠI-ƠN

                                      CỦA  CHƯ-PHẬT  TÔN-TỔ

                                      VI-NHIỆM  BAN  ĐẠI-DUYÊN  :

                                      DIỆU  DẪN-ĐỘ  SẮP-ĐẶT

                                      HÓA-SANH    TỪ  HẠNH-NGUYỆN

                                      ỨNG-BIẾN    PHÁP  DIỆT-KHỔ

                                      MÀ  HÀNH-GIẢ CHÚNG-CON 

                                      TƯƠNG-GIAO  CÙNG  CẢNH , CÕI ...

                                      RUNG-CẢM CÙNG  MỌI  HẠNH

                                      HÒA-NHẬP     CÙNG  PHÁP-GIỚI  ;

 

                     CHIẾU   LỜI-VÀNG   PHẬT-DẠY :

                     TỪ  VÔ-THỶ  VÔ-CHUNG        ( KHÔNG NƠI  BẮT-ĐẦU ,  KHÔNG NƠI  KẾT-THÚC )

                     TÁNH-GIÁC  VÀ  NGHIỆP-CHƯỚNG

                     ĐỒNG  SANH  CÙNG  MỘT-LƯỢC ...

                     NGÃ-TÁNH   TỨC  PHẬT-TÁNH

                     PHIỀN-NÃO  TỨC  BỒ-ĐỀ

                     SANH-TỬ        TỨC   NIẾT-BÀN  ,   (  TỨC  =  ĐỒNG  =  ĐỒNG-THỂ  ,  ĐỒNG-NHẤT  )

                     PHẬT-SỰ   _   CHÚNG-SANH-SỰ

                     KHÔNG-MỘT ,  CŨNG  KHÔNG-KHÁC .

                                      NÊN :  CHÚNG-CON  HƯỚNG-NGUYỆN

                                      HƯỚNG :   TIẾP-NỐI  ĐẠI-NGHIỆP

                                      BA-ĐỜI  MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT ,

                                      HƯỚNG :   ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                      HƯỚNG :   NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN ,

                                      HƯỚNG :   A-XÀ-LÊ  HẠNH-VỊ ,

                                      HƯỚNG :   CỘI-RỄ   VÔ-NGÃ

                   MÀ  HÀNH-GIẢ  CHÚNG-CON

                   TRƯỚC  TAM-BẢO  THÀNH-KÍNH  : 

                   TÍN-TÂM  PHÁT  MONG-CẦU :

                        CẦU :  TU-TẠO  MỘ-PHẦN

                        CHƯ   HƯƠNG-LINH   GIÁC-LINH

                        HOÀNG-TỘC VÀ  THÂN-QUYẾN .                            

 

TU-TẠO   CHƯ   MỘ-PHẦN : ...........................................................................................................................

1 /  (  TÊN , TUỔI  ..............TỤC-DANH.............PHÁP-DANH....................NHẬP-TỊCH NGÀY........ )

2 /  (  TÊN , TUỔI  ..............TỤC-DANH.............PHÁP-DANH....................NHẬP-TỊCH NGÀY........ )

3/........4/.....................................................................................................................................................................

 

                        CẦU : TỪ ĐẠI-PHƯỚC-DUYÊN

                   ĐẠI-ƠN  PHẬT  SẮP-ĐẶT

                   CHO   TU-TẠO   MỘ-PHẦN

                        CHƯ   HƯƠNG-LINH   GIÁC-LINH

                        HOÀNG-TỘC VÀ  THÂN-QUYẾN .

                                               TỪ PHẬT-SỰ PHÁP-SỰ

                                      TU-TẠO CHƯ MỘ-PHẦN :

                                      MƯỜI-PHƯƠNG   PHẬT   ĐỒNG-HỘ :

                                      CHƯ-THIÊN   CHƯ-THÁNH ,  THẦN...

                                      NƠI  ĐỊA-PHƯƠNG   SỞ-TẠI

                                      ĐỒNG  THỆ-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ :

                                      ĐƯỢC  HIỂN-SÁNG THẦN-QUANG                                

                                      HÒA    PHẬT-HẠNH  PHẬT-NGUYỆN

                                      HIỂN  PHẬT-ĐỨC  PHẬT-TRÍ                                     

                                      MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT  MINH-CHỨNG:

                                      CHƯ-VỊ  VỐN : LIÊN-QUAN                                              

                                      MUÔN , VẠN...  HẠNH  VÔ-NGà                               

                                      PHẬT :  THẦN-BIẾN  DUYÊN-HÓA                                 

                                      VIÊN-MÃN  CHƯ  PHƯỚC-TRÍ

                                      TIÊU-TAN  CHƯ  TRỞ-NGẠI                                                                                                                           CHƯỚNG-NGẠI  CÙNG QUÁI-NGẠI

                                      TIÊU  OÁN-TRÁI  NẠN-TAI                                              

                                      TIÊU  BỆNH-NẠN  TRÙ-YẾM

                                      TĂNG-TRƯỞNG  ĐẠI-BI-TRÍ                                            

                                      MAU  NGỘ  PHÁP-YẾU  PHẬT

                                      TĂNG  PHƯỚC-THỌ  TÀI-LỘC                                        

                                      TĂNG  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                                      TĂNG  KÍNH-ÁI  UY-QUYỀN

                                      BA-THỜI  ĐẠI-TỊNH-AN

                   NƠI   AN-VỊ    NGHIÊM-QUANG                                                            

                   CHƯ  HẠNH-NGUYỆN  HANH-THÔNG

                   GIÁC-NGUYỆN  RỘNG   QUANG-MINH

                   BA-CÕI    RỘNG   LỢI-LẠC

                   CHÓNG  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .

                                      TỪ  PHẬT-SỰ  PHÁP-SỰ

                                      TU-TẠO  CHƯ MỘ-PHẦN  :

                                      MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT ĐỒNG-HỘ :

                                      CHƯ  HƯƠNG-LINH   GIÁC-LINH

                                      HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN ;

                                      CÙNG  CON-CHÁU  HOÀNG-TỘC

                                      VÀ  THÂN-BẰNG  QUYẾN-THUỘC ,

                                      TỰ-GIÁC-TÂM   THỂ-HIỆN

                                      CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                      ĐẾN : XƯNG-TÁN  _  LỄ-LẠY

                                      THÀNH-TÂM   GÓP  CÔNG-SỨC

                                      GÓP   TÀI-BẢO , VẬT-THỰC

                                      HIẾN  MUÔN  THỨC   CÚNG-DƯỜNG... ;

 

                                      BÁ-TÁNH   GIÚP   TU-TẠO  ,

                                      CÙNG   GIỚI-ĐẠO   GIỚI-HẠNH

                                      CHƯ  HƯƠNG-LINH   GIÁC-LINH

                                      KHẮP   NGHĨA-TRANG   SỞ-TẠI

                                      HAY   KHẮP  NƠI   HƯỚNG-VỀ ,

                                      CÙNG   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                      CẢ   ÂN , OÁN   NỘI-NGOẠI

                                      THUẬN   PHẬT-SỰ   PHÁP-SỰ

                                      ĐỒNG  TỊNH-TÂM  HƯỚNG  VỀ :

                                                         BÌNH-ĐẲNG   THỌ  ƠN-PHẬT :

                                                         ƠN  :  TỪ-PHỤ   CAO-CẢ

                                                         ƠN  :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !

                                                         ƠN  :  KHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG  !

                                                         ƠN  :  PHÁP-PHẬT   NHIỆM-MẦU

                                                         DIỆU  DUYÊN-HÓA   HẠNH-HÓA

                                                         ĐƯỢC   THÂN-TÂM   TỊNH-LẠC .

                                                         ĐƯỢC   GIA-ĐẠO   HANH-THÔNG .

                                                         ĐƯỢC   QUỐC-THÁI   DÂN-AN .

                                                         DỨT   BA-NGHIỆP  ÁC-ĐẠO

                                                         KHIẾN  LÌA  XA  BÁT-NẠN ,

                                                         NHỮNG   HIỂM-NẠN   TAI-BIẾN

                                                         ĐƯỢC   HÓA-GIẢI  TIÊU-TRỪ ;

                       ĐỊNH-NGHIỆP-KHỔ  ĐƯỢC  MỞ

                       TRỪ   ÁC-SỰ   ÁC-NẠN .

                       CẢ   NHỮNG   BẤT-ĐỊNH-NGHIIỆP

                       NHỮNG   LƯỚI  MA  RÀNG  BUỘC ,

                       NHỮNG   THẤT-TINH  ÉP-NGẶT

                       NHỮNG   THẤT-DIỆU   PHÁ-HOẠI

                       NHỮNG   BỆNH-HOẠN   NẠN-TAI

                       NHỮNG   KIẾN-CHẤP  NGHỊCH  TRÁI...

                       NHỮNG   BÙA-CHÚ   TRÙ-RỦA

                       NHỮNG   OAN-GIA  OÁN-BÁO

                       ĐỀU   KHAI-QUANG   MỞ-GIẢI

                       TIÊU-TAN   NHƯ  SƯƠNG-KHÓI ,

                       DỨT   NHƯ   NHẬT  THĂNG  KHÔNG

                       TIÊU  NHƯ  VỪA  TỈNH  MỘNG  !.

                                          ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG  BI-TRÍ

                                          BIẾT   KHỞI  TÂM  TÀM-QUÝ

                                          TĂNG   HẠNH-HIỀN   UY-ĐỨC           

                                          TĂNG  PHƯỚC-THỌ  TÀI-LỘC

                                          TĂNG  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                                          TĂNG  KÍNH-ÁI   DŨNG-QUYỀN ,

                                          ĐƯỢC  QUANG-MINH   NGUYỆN-HẠNH

                                          ĐƯỢC  CHỨNG-MINH  CÔNG-ĐỨC ;

                                          MAU   VIÊN-MÃN   PHƯỚC-TRÍ

                                          TẬN-TIÊU   PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG ,

                                          TRONG   TÙY-TÁC   SỰ-NGHIỆP

                                          TÙY-CẦU   ĐỀU  TỨC-ĐẮC .

                                          HIỆN-ĐỜI  ĐƯỢC   HANH-THÔNG

                                          AN-VUI   VÀ  HIỀN-LẠC ;

                                                           TRONG :  TỰ-GIÁC  PHÁT-TÂM

                                                           THỨ-LỚP  :   TU  VÀ HÀNH

                                                           HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT

                                                           ĐƯỢC  NHẤT-TÂM   KIÊN-CỐ

                                                           MAU   THÀNH-TỰU   TẤT-ĐỊA ,

                                                           KHAI-NGỘ   TRI-KIẾN  PHẬT

                                                           ĐẠI-LỢI-LẠC   BA-CÕI

                                                           ĐẠI-LỢI   BỔN-PHẬT-NGHIỆP ,

                                                           ĐƯỢC   TÙY-Ý   TÙY-TÂM

                                                           ĐẠI-CHỨNG-SANH   PHẬT-QUỐC

                                                           MAU   THOÁT-KHỔ    LUÂN-HỒI

                                                           MAU  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .

 

                                          TỪ  PHẬT-SỰ  PHÁP-SỰ

                                             TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN  :

                                                                     MƯỜI-PHƯƠNG   PHẬT   ĐỒNG-HỘ :

                                          PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ

                                          TỰ-GIÁC  PHÁT  BỒ-ĐỀ

                                          PHÁT   NGŨ-HOẰNG-THỆ-NGUYỆN

                                          ĐỒNG-HÀNH   CÙNG  PHẬT-SỰ

                                          HỘ  :   BÍ-MẬT   TU-TẠO

                                          ĐƯỢC  MỞ-GIẢI   HÓA-GIẢI

                                          MỌI  CHƯ-CHƯỚNG   TRỞ-NGẠI

                                          GIẢI   BỆNH-HOẠN   NẠN-TAI

                                          GIẢI   BÙA-CHÚ   TRÙ-RỦA

                                          GIẢI   OAN-OÁN   KIẾN-CHƯỚNG

                                          TĂNG-TRƯỞNG  ĐẠI-BI-TRÍ              

                                          TĂNG  PHƯỚC-THỌ  TÀI-LỘC

                                          TĂNG  KÍNH-ÁI   DŨNG-QUYỀN ,

                                          ĐƯỢC  QUANG-MINH   NGUYỆN-HẠNH

                                          ĐƯỢC  CHỨNG-MINH  CÔNG-ĐỨC ;

                                          MAU   VIÊN-MÃN   PHƯỚC-TRÍ

                                          TẬN-TIÊU   PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG ,

                                          TRONG   TÙY-TÁC   SỰ-NGHIỆP

                                          TÙY-CẦU   ĐỀU  TỨC-ĐẮC .

                                          THÂN-TÂM   VÀ  GIA-ĐẠO

                                          HANH-THÔNG  VÀ  HIỀN-TỊNH ;

                                          HÀNH  :  NGŨ-HOẰNG-THỆ-NGUYỆN

                                          ĐƯỢC  NHẤT-TÂM   KIÊN-CỐ

                                          MAU   THÀNH-TỰU   TẤT-ĐỊA ,

                                          MAU   KHAI-THỊ   NGỘ-NHẬP

                                          TRI-KIẾN  CÔNG-HẠNH  PHẬT ;

                                          ĐẠI-LỢI-LẠC   BA-CÕI

                                          ĐẠI-LỢI   BỔN-PHẬT-NGHIỆP ,

                                          TRONG  HOẰNG-DƯƠNG  QUẢNG-LỢI

                                          PHÁP  :  TAM-MẬT  CHƯ-PHẬT

                                          PHÁP  :  CHƠN-NGÔN   THÂM-MẬT

                                          PHÁP  :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN !

                                          THÌ  NĂNG  ĐƯỢC   PHẬT-HỘ

                                          MAU  NGỘ   VÔ-ĐẲNG-GIÁC

                                          ( BA-MƯƠI-BẢY )  TRÍ  TRÒN-TOÀN

                                          TAM-MẬT   MAU  TƯƠNG-ƯNG

                                              TỨC-THÂN   MẬT  HIỂN-PHẬT.

 

                 ƠN-PHẬT   NHƯ   HƯ-KHÔNG

                 HUỆ-PHẬT   VÔ-GIỚI-HẠN

                 TÂM-PHẬT   ĐẠI-BI-MẪN

                 PHÁP-PHẬT  ĐẠI-MẦU-NHIỆM ;

                 CHÚNG-SANH  VỐN  VÔ-NGÃ

                 BỔN-LAI  VỐN  THANH-TỊNH

                 NHÂN-QUẢ   :  BẤT-KHẢ-ĐẮC

                 NGà _  PHÁPVÔ-SỞ-ĐẮC ;

                 NÊN  :   BA-CÕI   BÌNH-ĐẲNG

                 ĐỦ  LƯỢNG-ĐỨC   PHƯỚC-LÀNH

                 ƠN-PHẬT  TỪ   PHẬT-SỰ

                 TÙY-CẦU   ĐỀU   TỨC-ĐẮC .

                  NÊN  :  CHƯ-NGUYỆN   TU-TẠO

                 MỘ-PHẦN   CHƯ  GIÁC-LINH

                 HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                 ĐỦ  LƯỢNG-ĐỨC   PHƯỚC-LÀNH

                 ƠN-PHẬT  TỪ   PHẬT-SỰ

                 TẤT  NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT .        ( THÀNH-TỰU TRONG CÁT-TƯỜNG )

                     

                                      CHÚNG-CON  THÀNH-KÍNH-TÂM

                                      RỘNG BỐ  :  CHƠN-NGÔN-TÔNG

                                      CẦU : LINH-DIỆU  ỨNG-NGHIỆM

                                      MÃN  THỆ-NGUYỆN   SỞ-CẦU

                                      CHO  BA-CÕI   HƯỚNG VỀ ,

                                      MÃN-NGUYỆN  : CẦU  TU-TẠO

                                      MỘ-PHẦN   CHƯ  GIÁC-LINH

                                      HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

 

                                      TỨC : ĐỒNG NHƯ CHÚNG-CON 

                                      HƯỚNG :   HOẰNG-DƯƠNG  QUẢNG-LỢI

                                      THÂM-DIỆU   KIM-CANG-THỪA

                                      THÂM-DIỆU   ĐẠI-NGHIỆP  PHẬT ;

 

                                      TỨC : ĐỒNG NHƯ CHÚNG-CON 

                                      HƯỚNG :   MUÔN-LOÀI  SÁNG-TỎ

                                      ĐẠI-TÌNH-THƯƠNG  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-ƠN-ĐỨC  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-BI-TRÍ  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-BẢO-PHÁP  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-THẦN-LỰC   CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-CHƠN-TÂM  BỔN-PHẬT .

  

                                      TỨC : ĐỒNG NHƯ CHÚNG-CON 

                                      ĐANG  :  QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

                                      ĐẠI-BI  ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN

                                      BA-ĐỜI   MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT

                                      ĐANG  :  QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

                                      ĐẠI-BI  ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN

                                      PHẬT-ĐÀN  PHONG-LÂU-CÁC .

                                      ĐANG  :  QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

                                      ĐẠI-BI  ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN

                                      CỦA  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG ;

 

                                      TỨC : ĐỒNG NHƯ CHÚNG-CON      

                                HƯỚNG :   BA-CÕI   TỰ-GIÁC 

                                      PHÁT  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                      HƯỚNG  A-XÀ-LÊ  HẠNH-VỊ        

                                      ĐỒNG  THỌ-ƠN  PHẬT-HỘ :         

                                      ĐỀU   QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

                                      ĐẠI-BI   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN

                                      BA-ĐỜI   MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT  

                                      ĐỀU   QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

                                      KIM-CANG  PHONG-LÂU-CÁC,

                                      ĐỀU  THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC

                                      ĐỀU  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG    

                                      ĐỀU  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                                      MAU  QUANG-MINH   NGUYỆN-HẠNH

                                      CHỨNG-MINH  MẬT-CÔNG-ĐỨC 

                                      MAU  NGỘ  VÔ-ĐẲNG-GIÁC                  

                                      ( BA-MƯƠI-BẢY ) TRÍ  TRÒN-TOÀN      

                                      BA-CÕI   ĐẠI-LỢI-LẠC

                                      TAM-MẬT  MAU  TƯƠNG-ƯNG   

                                      TỨC-THÂN  MẬT  HIỂN-PHẬT . 

 

 

                                                    CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH  

                                          PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                                          CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN       

                                                    HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                          NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ

  

     NA-MÔ KIM-CANG-GIỚI NHƯ-LAI :  BÍ-MẬT  KẾT  ẤN-TRÍ       

          TRÌ  :  NHẤT-TỰ  TÂM-MINH

 

ẤN-TRÍ : Hai tay nội-tương-xoa , co hai ngón-trỏ như  móc-câu , hai ngón-cái và hai  ngón  út hợp đứng.          (  BỈ  ĐẠI-ẤN  )  VÀM

(  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )

 

      HỘ  :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO                                                     

     MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH

     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN                                        

     ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

     HỘ  :  HƯƠNG-LINH   GIÁC-LINH                       

     HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH

     CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON                     

     KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

     ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT

     ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

     HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

     BÌNH-ĐẲNG   ƠN   ĐÀN-CHỦ

     NHANH  CHUYỂN-HÓA  TAM-NGHIỆP                                                                                                   

     QUANG-MINH  BIẾN-CHIẾU VƯƠNG                      

     NHIỄM   SEN-TÂM   TỊNH-DIỆU                               

     ĐÀN-CHỦ  :  BAN  CÂU-TRIỆU                            

     MẶC  CHO  GIÁP  KIM-CANG ,      

     MINH-TRỪ  ÁM   VÔ-TRÍ  (KHÔNG SÁNG-SUỐT )                                                       

     KHI  CHÚNG-TÌNH   NHIỄM-DỤC                

     TỐC-KHAI  HẠNH  AN-LẠC                        

     TÙY-CƠ  CHUYỂN  PHÁP-LUÂN                         

     TẬN-TRỪ  CHƯ  CÁI-CHƯỚNG                  

     HỘ  :  SỞ-CẦU  THÀNH-KIẾT  .                  

     TRONG  :  THỨ-LỚP   TU-HÀNH                

     MAU     QUANG-MINH  NGUYỆN-HẠNH

     ĐƯỢC  CHỨNG-MINH  CÔNG-ĐỨC  

      MAU-CHỨNG  MƯỜI-SÁU-NGHĨA                         

     MAU  TRÒN ( BA-MƯƠI-BẢY ) TRÍ  ,    

     ĐẠI-LỢI-LẠC   BA-CÕI

     TAM-MẬT   MAU  TƯƠNG-ƯNG

      TỨC-THÂN  , MẬT  HIỂN-PHẬT .

 

                                                         CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH           

                                          PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                                          CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN 

                                                    HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                          NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ .     

 

                 NA-MÔ  KIM-CANG   CAM-LỒ   QUÂN-TRÀ-LỢI  MINH-VƯƠNG  :

                                                    BÍ-MẬT  KẾT   ẤN-TRÍ

                                          TRÌ : CĂN-BẢN  CHƠN-NGÔN      

 

                                          HỘ  :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO                                             

                                          MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH             

                                          HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN                            

                                          ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

                                          HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                          HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN                

                                          CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

                                          HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH        

                                          KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                          ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT            

                                          ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

                                          CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                          ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

                                          HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

                                          ĐƯỢC   MINH-VƯƠNG   TẨY-RỬA

                                          CHƯ  TẬP-KHÍ   VÔ-MINH                  

                                          ĐƯỢC   MINH-VƯƠNG   TẨY-SẠCH  

                                          NHỮNG CHỦNG-TỬ  TẠP-NHIỄM   ;

                                          HỘ :  TỒI-PHÁ   VÔ-MINH

                                          SI-CHƯỚNG  TỪ  VÔ-THỶ      

                                          BÌNH-ĐẲNG  PHÁ-MỞ-GIẢI

                                          SI-DỤC-LẠC   TRÓI-BUỘC               

                                         GIẢI  :  BÙA-CHÚ  TRÙ-YẾM .

                                          GIẢI  :  BỆNH-HOẠN  NẠN-TAI                 

                                          GIẢI  :  OAN-GIA   OÁN-CHƯỚNG .

                                          TĂNG  : PHƯỚC , TRÍ , LỘC,  ĐỨC          

                                          TĂNG  : TỪ-BI-HỶ-XẢ .

                                         THÂN-TÂM   VÀ  GIA-ĐẠO    

                                         LUÔN   HANH-THÔNG  PHƯỚC-LẠC .

      TRONG  :  THỨ-LỚP   TU-HÀNH  

     HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT

     MINH-VƯƠNG  THƯỜNG  GIA-HỘ :      

     BẤT-THOÁI-CHUYỂN   BỒ-ĐỀ  ;

     KHAI  :   ĐỊNH-LỰC    HẠNH-LỰC .

     KHAI  :   PHÁP-LỰC   THẦN-LỰC   .

     KHAI-MỞ    TRI-KIẾN  PHẬT .        

     MAU   ĐẠI-GIÁC   ĐẠI-NGỘ  :

     NGÃ-TÁNH   TỨC  PHẬT-TÁNH     

     PHIỀN-NÃO  TỨC  BỒ-ĐỀ

     SANH-TỬ       TỨC  NIẾT-BÀN ;      

     TÙY-Ý   TÙY-TÂM-NGUYỆN

     TỰ-TẠI   ĐẠI-VÃNG-SANH              

     PHẬT-QUỐC   HOẶC  THIÊN-QUỐC ,

     MAU  THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI

     TƯƠNG-TỤC   HẠNH  TU-HÀNH

     THÂN-TƯỚNG   KHÔNG  RỜI-PHÀM

     TỨ-PHIỀN  VẪN   TRANG-HOÀNG

     TỊNH-NGHIÊM  VI-TẾ-THỂ

     TAM-MẬT   MAU   TƯƠNG-ƯNG

     TỨC-THÂN   HIỂN   THÁNH-QUẢ .

 

 

CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

ẤN-TRÍ  :  ẤN  CHÀY  TAM-CỔ

NAMO   RATNA   TRAYAYA NAMAH   S’CANDA  MAHA  VAJRA  KRODHAYA OM    HURU  HURU  TISTA  TISTA  BANDHA  BANDHA HANA   HANA   AMRTE   HUM    PHAOM    AMRTE   HUM    PHAT

 

                                      CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH           

                             PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                             CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN  ( * )

                                        HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                             NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ .      

 

NA-MÔ  ĐỨC   TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT  VÌ  MUỐN  CỨU-VỚT  KHỔ-NẠN  CHO   HỮU-TÌNH  TRONG  BA-CÕI   SÁU-LOÀI  MÀ HIỆN-THÂN   TỰ-TẠI  QUANG-MINH  , HIỆU-LÀ  : THÁNH  BẤT-ĐỘNG  KIM-CANG   MINH-VƯƠNG .

NA-MÔ  BÁT-PHƯƠNG  CHƯ  THIÊN-VƯƠNG CẶP  CÙNG  CHƯ  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN.

 

    ĐỒNG  GIÁNG-LÂM   PHÁP-SỰ

    MỞ-RỘNG   ĐẠI-TỪ-BI

    BÍ-MẬT    KẾT  ẤN-TRÍ   :

    TRÌ  :  CĂN-BẢN  CHƠN-NGÔN

    THỊ-HIỆN     ĐẠI-OAI-ĐỨC

    THI-TRIỂN   ĐẠI-THẦN-THÔNG ,

    GIA-TRÌ   MỌI   VI-TRẦN

    MỌI   THỜI-TIẾT   KHÍ-TIẾT

    MỌI  PHƯƠNG-SỞ   CÕI-LOÀI

    MỌI  SỞ-CẦU   THỆ-NGUYỆN  ,

                     HỘ :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO                                              

                     MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH               

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN                            

                     ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

                                          HỘ  :  MỞ-GIẢI   HÓA-GIẢI

                                          NHỮNG  NĂM , THÁNG , NGÀY , GIỜ

                                          NHỮNG  PHƯƠNG-SỞ   TUỔI-TÁC

                                          TRỞ-NGẠI   VÀ  CHƯỚNG-NGẠI

                                          CHO  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON

                                          TRONG  TỰ-GIÁC   THỂ-HIỆN

                                          CHƯ   NGHĨA-ĐỨC   HIẾU-HẠNH ;

                                          TRỞ-NGẠI   VIỆC   TU-TẠO

                                          ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT ,

                                          TRỞ-NGẠI   CHO  CHÚNG-SANH

                                          ĐƯỢC  YÊN  _  ĐƯỢC  AN-LẠC ;

                                          TRỞ-NGẠI   TU  GIẢI-THOÁT ;

                                          TRỞ-NGẠI   ĐẠI-VÃNG-SANH

                                          VỀ  QUỐC-ĐỘ   CHƯ-PHẬT  ;

                                          TRỞ-NGẠI   ĐẠI-QUẢNG-LỢI

                                          PHÁP  : TAM-MẬT   CHƯ-PHẬT

                                          DIỆU-PHÁP : CHƠN-NGÔN-TÔNG

  

TRỞ-NGẠI   ĐẠI-GIÁC-NGỘ                   >     QUẢ  VÔ-THƯỢNG   BỒ-ĐỀ ;     

NHỜ  TÌNH-THƯƠNG  MINH-VƯƠNG    >     BÁT-PHƯƠNG CHƯ  THIÊN-VƯƠNG                              CẶP-CÙNG  CHƯ  QUYẾN-THUỘC       >     MÀ  CHƯ-CHƯỚNG   TRỞ-NGẠI                                    ĐƯỢC   HÓA-GIẢI   TIÊU-TAN               >     ĐƯỢC   NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT .             

NGUYỆN-XIN  : ĐỒNG   NHIẾP-HỘ      >     HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH           

HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN         >     CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON      

HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH                     >      KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI             

ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT              >     ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN          

CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH       >     ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO          

HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO             :      ĐỀU   BÌNH-ĐẲNG  ƠN  HỘ            

DỨT   BA-NGHIỆP   ÁC-ĐẠO             >     KHIẾN  LÌA  XA   BÁT-NẠN ( * )     

    NHỮNG  HIỂM-NẠN   TAI-BIẾN

    TỰ-NHIÊN  ĐƯỢC  TIÊU-TRỪ ,

    HỘ  :   MỞ-GIẢI   TAI-NẠN

    QUỐC-ĐỘ  CÙNG  GIA-ĐẠO ,

    GIẢI  :  NHẬT-NGUYỆT  LỖI  ĐỘ ;

    GIẢI  :  SAO-ÁC   BIẾN-QUÁI

    GIẢI  :  MƯA-NẮNG   TRÁI  MÙA ,

    CHÚNG-SANH   ĐƯỢC  TĂNG  PHƯỚC ,

    ĐƯỢC   KHỞI-TÂM   TÀM-QUÝ

    ĐƯỢC  LÌA  CÁC  NGHIỆP-KHỔ

    ĐƯỢC  YÊN  ĐƯỢC   AN-LẠC .

    CHƯ  SỞ-CẦU   THỆ-NGUYỆN

    ĐỀU  NHƯ-Ý   TỨC-ĐẮC .

 

CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

ẤN-TRÍ : HAI TAY  NỘI  TƯƠNG-XOA, HAI  NGÓN-TRỎ NIỆP  HAI  NGÓN-GIỮA,  LÓNG  TRÊN THÀNH  TAM-GIÁC ,

NAMAH     SAMANTA    VAJRA   NAM    CANDA   MAHÀ    ROSANA....SPHAT   YA    HUM   TRAT    HÀMDMAM

 ( *  ) TỨ-ÂN  : ơn chư Tôn-Phật,ơn đại-bồ-tát bồ-tát,Phật-Mẫu Minh-Vương...Thiên-Tiên Thánh-chúng;Ơn chư-Tổ Thầy chư đồng-đạo đồng-bạn

đồng-sự...., Ơn  chư-vị  Minh-Quân lãnh-đạo đất-nước , thế-giới , địa-phương.. . Ơn Tổ-tiên Cửu-Huyền Thất-Tổ ,  tứ-thân  phụ-mẫu , thân-bằng  quyến-thuộc  tương-quan  liên-quan ..., Ơn ba-cõi sáu-loài , muôn-loài vạn-vật...,Ơn  đất, nước , gió , lửa , hư-không, thức ( lục-đại ) .

( * )  BÁT-NẠN :   1/  sinh  ở  địa-ngục : Nhục-hình , đau-khổ , phiền-não... triền-miên :khó phát-tâm đại-bi  đại-hạnh. 

2/ sinh  vào cõi , loài  quỷ-đói . Thường do đói , khát... mà che mờ chơn-tâm , u-ám từ-bi  trí-tuệ .

3/  sinh vào cõi , loài súc-sanh  : cõi, loài này thường u-mê sâu-dày ; Trí-huệ bị chướng-nghiệp che đậy.

4/ sinh vào xứ Bắc-Cu-Lư châu :một vùng, cõi... sung-sướng nhiều , không có khổ , không ý-niệm về khổ : khó phát đại-tâm  tu-hành đạo-hạnh bồ-đề bi-mẫn.

5/ Sinh ở  cõi trời vô-tưởng ( vô-tưởng-Thiên ) :  cõi này  thọ-mạng lâu-dài , không rõ mầm-mống chấp-ngã  chấp-pháp, khiến khó thăng-hoa nguyện-hạnh thăng-hoa tam-nghiệp , khó Tư-Tu hiển-Phật .     

6/  Sinh ra bị  mù , điếc , câm , ngọng , tứ-chi không đầy-đủ .

7/ Nhận quá nhiều kiến-thức thế-gian ( thế-trí  biện-thông) : ỷ-mình thông-thái, biết-nhiều , hiểu-rộng, ngộ-tánh vượng ,  biện-luận thế-sự thông-làu , biện-luận pháp thế-gian trơn-tru không-khúc-mắc; loại-nạn  này  rất vi-tế  khó nhận ra :  cao-ngạo khó thấy , cống-mạn khó nhìn , trói-buộc khó cởi ...

8/  Sanh tiền , hậu Phật : Sanh trước hay sau thời có Phật thành-đạo . Tu-chậm , dễ lạc-lối lạc-đường...

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

TRỜI   ĐẾ-THÍCH  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  THIÊN-CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM  NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  THIÊN-ĐẾ-THÍCH CÙNG  VÔ-LƯỢNG THIÊN-CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG-ĐÔNG  :……………      CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   ÌNDRAYA   DAVÀ   DHIPATAYE   HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ : TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐƯA   RA TRƯỚC

 

 NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

HỎA-THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  HỎA-THIÊN  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  HỎA-THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG QUÂN  HỎA-THIÊN  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG  ĐÔNG-NAM   :……………     CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   AGNAYE   KSI   ADHIPATAYE   HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ : TAY  TRÁI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐỂ  Ở  EO .

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

DIỄM-MA-LA THIÊN LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  QUỶ  CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM  NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  DIỄM-MA-LA THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG QUÂN QUỶ CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG-NAM  :……………             CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM  YAMMÀYA   PRATÀ   DHIPATAYE   HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  HAI TAY  ĐAN NHAU  BÊN TRONG  NGÓN-TRỎ  NGÓN-ÚT  LƯNG  DÍNH NHAU 

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

LA-SÁT  THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  LA-SÁT  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  LA-SÁT  THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  LA-SÁT   QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG  TÂY-NAM   :……………     CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM  TIRIDYAI   RAKSA  SÀDHIPATAYE  HUM  PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐỂ  Ở  EO 

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

THỦY-THIÊN  LÃNH VÔ-LƯỢNG  RỒNG  ĐỘC  CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM  NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  THỦY-THIÊN CÙNG  VÔ-LƯỢNG  RỒNG ĐỘC CHÚNG  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG-TÂY  :……………          CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM  VÀRUNAYA  NAGÀ  DHIPATAYE  HUM   PHAT   SVÀHÀ.

ẤN-TRÍ :  TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐẶT  Ở  EO 

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

PHONG-THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  KIM-SÍ-ĐIỂU VƯƠNG  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG

GIÁNG-LÂM NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  PHONG-THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG KIM-SÍ-ĐIỂU VƯƠNG  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG  TÂY-BẮC   :……………     CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM  VAYAVE  KHACARÀ  DHIPATAYE  HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐỂ  Ở  EO 

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

TỲ-SA-MÔN  THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  CHÚNG QUÂN  DƯỢC-XOA  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM  NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  TỲ-SA-MÔN  THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG  CHÚNG  QUÂN DƯỢC-XOA

QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG-BẮC :………CHƠN-NGÔN :  ( 9, 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   KUVAIRAYA  KSÀ  DHIPATAYE   HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  HAI TAY HỢP CHƯỞNG NỘI TƯƠNG-XOA,  HAI NGÓN  VÔ DANH ĐỨNG  NHƯ CHÂM,  HAI NGÓN TRỎ  CONG  NHƯ VÒNG TRÒN ,  HAI NGÓN-CÁI  VỊN ĐẦU HAI NGÓN GIỮA.

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

Y-XÁ-NA THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  TƯỚNG-SĨ  QUỶ  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  Y-XÁ-NA THIÊN  CÙNG VÔ-LƯỢNG QUÂN  TƯỚNG-SĨ  QUỶ  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HƯỚNG  ĐÔNG-BẮC   :……………   CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   I’SÀNAYA  BHUTÀ  DHIPATAYE  HUM   PHAT   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐỂ  Ở  EO 

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

PHẠM-THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  PHẠM-THIÊN  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG

GIÁNG-LÂM  NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  PHẠM-THIÊN CÙNG VÔ-LƯỢNG QUÂN PHẠM-THIÊN QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   THƯỢNG-PHƯƠNG   :……………

CHƠN-NGÔN :  (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   BRA  HMANE   SVÀHÀ

ẤN-TRÍ :  TAY  PHẢI  KIM-CANG-QUYỀN  ĐƯA   RA TRƯỚC.   TAY  TRÁI   NHƯ   HOA-SEN

 

NA-MÔ   THÁNH  BẤT-ĐỘNG   KIM-CANG  MINH-VƯƠNG  HỘ :

ĐỊA-THIÊN  LÃNH  VÔ-LƯỢNG  QUÂN  ĐỊA-THIÊN  QUYẾN-THUỘC  ĐỒNG GIÁNG-LÂM NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  MỘ-PHẦN  CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH   HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

NA-MÔ  ĐỊA-THIÊN  CÙNG  VÔ-LƯỢNG QUÂN  ĐỊA-THIÊN  QUYẾN-THUỘC  HỘ  Ở   HẠ-PHƯƠNG   :……………

CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

OM   PRTHIVYAI   SVÀHÀ 

ẤN-TRÍ :  NHƯ  ẤN  PHỔ-LỄ . CHỈ  XUỐNG  ĐẤT

 

                                                       CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH           

                                          PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                                          CẦU :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                                       HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                          NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ       

    

       NA-MÔ  NHẤT-THIẾT  PHẬT-MẪU  KIM-CANG  CÁT-TƯỜNG ;

      MẬT KẾT-ẤN GIA-TRÌ  :  MẬT-NGỮ  CĂN-BẢN  MINH-VƯƠNG

 

                                          HỘ  :  ĐẠO-SỰ   TU-TẠO                                             

                                          MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH           

                                          HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                                          ĐƯỢC  TRỪ  NHỮNG   BẤT-TƯỜNG                           

                                          MÃN-TỰU   TRONG  CÁT-TƯỜNG .

                                           HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                          HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN            

                                          CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

                                          HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH     

                                          KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                          ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT         

                                          ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

                                          CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                          ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

                                          HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

                                          ĐƯỢC  MẪU  TRỪ  :  BẤT-TƯỜNG

                                          MẪU-HỘ  :  THƯỜNG  KIẾT-TƯỜNG      

                                          MẪU  BAN  :  NHẤT-THIẾT  PHƯỚC

                                          MẪU  DIỆT : NHẤT-THIẾT  TỘI      

                                          MẪU  GIẢI  MỌI  NẠN-TAI

                                          GIẢI  TIÊU-TAN  BÁ-BỆNH    

                                          GIẢI   NẠN  BỨC  THÂN-TÂM

                                          NHẤT-THIẾT  NGHIỆP  NHIỀU  ĐỜI

                                          TRỌNG-CHƯỚNG  KHÔNG  PHÁT-HUY

                                          VÀ  NHỊ-THẬP  BÁT-TÚ

                                          CŨNG  DỨT  MỌI  PHÁ HOẠI

                                          THÂN-TÂM  VÀ  GIA-ĐẠO

                                          LUÔN  CÁT-TƯỜNG  AN-LẠC .       

     TRONG : THỨ-LỚP  TU-HÀNH    

     HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT

     NHỜ   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN  MẪU  

     QUA  PHÁP-SỰ   TU-TẠO              

     DUYÊN-HÓA  CHÚNG-SANH-SỰ

     ĐỒNG-THỂ   NHƯ   PHẬT-SỰ

     KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG  KHÁC;                  

     ĐƯỢC  QUANG-MINH  HẠNH-NGUYỆN

     ĐƯỢC  CHỨNG-MINH CÔNG-ĐỨC

     ĐƯỢC  MẪU-HỘ :  HIỂN MINH                                  

     HỘ : CHỨNG-ĐẮC  THẦN-THÔNG .

     TÙY-TÁC  ĐỀU   NHƯ-Ý ,             

     KHI  KHAI , GIẢI  PHẬT-PHÁP                         

     TAM-GIỚI  LUÔN  HOAN-HỶ      

     MAU  VƯỢT  NGOÀI  THẬP-ĐỊA

     CHỨNG  NGŨ-BỘ  THÂM-MẬT .

     NHỜ  TÌNH-THƯƠNG   CHƯ-MẪU

     TAM-GIỚI   RỘNG  LỢI-LẠC       

     TẤT-CẢ   ĐƯỢC   TÙY-TÂM

     TÙY-Ý   ĐẠI-VÃNG-SANH

     PHẬT-QUỐC  HOẶC   THIÊN-QUỐC

     THOÁT  KHỔ-NÃO  LUÂN-HỒI

     TƯƠNG-TỤC   HẠNH  TU-HÀNH

     MAU   ĐẮC  NIẾT-BÀN  XỨ .

 

 CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

 NAMO    BHAGAVATO    SNÌSA  .   ÒM    RURU    SPHURU    JVALA TISTA  SIDDHÀ  LOCANE   SARVÀRTHA  SÀDHANIYE   SVÀHÀ

 

NA-MÔ  NHẤT-THIẾT  PHẬT-MẪU  KIM-CANG  CÁT-TƯỜNG ;

 BÍ-MẬT  KẾT  ẤN-TRÍ  :                                 

 TRÌ  : KIM-CANG  CÁT-TƯỜNG  THÀNH-TỰU  NHẤT-THIẾT  MINH .

        HỘ  :  ĐẠO-SỰ  TU-TẠO                                             

        MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH        

        HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN 

        MỌI   TƯƠNG-QUAN   LIÊN-QUAN

        ĐỀU   THÀNH-TỰU  CHƯ  MINH                          

        TU-TẠO  ĐƯỢC  THÀNH-KIẾT .

         HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

        HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN           

        CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

        HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH           

        KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

        ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT      

        ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

        CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

        ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

        HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

        BÌNH-ĐẲNG   ƠN   PHẬT-MẪU                

        TIÊU-TAN  MỌI  BẤT-TƯỜNG

        THÂN-TÂM   VÀ  GIA-ĐẠO

        HANH-THÔNG  VÀ  CÁT-TƯỜNG .

                 NHẤT-THIẾT MINH  HIỂN-PHÁT .

        NHẤT-THIẾT PHÁP  THÀNH-TỰU .

        NHẤT-THIẾT NGUYỆN GIAI-MÃN .                                                                           

 

   CHƠN-NGÔN  : (9, 10 , 16, 21, 37, 108, 1080  BIẾN)

ẤN-TRÍ : Hai ngón-út nội-tương câu , hai ngón  vô-danh co đối-nhau nhập-chưởng , hai ngón-giữa hợp  như châm , hai ngón-trỏ tùng-niệp hai ngón giữa tiết trên , hai ngón-cái niệp hai ngón giữa xoa  ở  ngọn-ngón

ÒM    VAJRA   ’SGRÌ   MAHÀ ,  ’SGRÌ   À   DITYA  ,  ’SGRÌ   SOMA , ’SGRÌ    ANGA  RAKA  ,  ’SGRÌ   BUDHA  ,  ’SGRÌ   VRHA   SMATI , ’SGRÌ   ’SUKRA , ’SGRÌ   ’SÀNI , ’SGTRIRA  ’SVETE  , ’SGRÌ   MAHÀ SAMAYE  ,   ’SGRÌ    SVÀHÀ
 

                                                CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH           

                                          PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                                          CẦU :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                                    HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                          NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ       

 

      NA-MÔ  CHƯ  PHẬT-MẪU  TÀ-RA ;

     BÍ-MẬT KẾT ẤN-TRÍ   ;   TRÌ  :  CĂN-BẢN  CHƠN-NGÔN

 

                                          HỘ  :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO                                             

                                          MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH             

                                          HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN                            

                                          ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

 

                                          HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                          HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN                

                                          CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

                                          HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH        

                                          KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                          ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT            

                                          ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

                                          CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                          ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

                                          HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  ;

                                          BÌNH-ĐẲNG   ƠN   MẪU-HỘ  :

                                          HÓA-MỞ-GIẢI   TIÊU-TAN

                                          TÂM-MA  VÀ   TÁNH-CHƯỚNG

                                          GIẢI  :  PHIỀN-NÃO   TRÓI-BUỘC

                                          GIẢI-TRỪ   CHƯ   BỆNH-KHỔ

                                          GIẢI  :  TÂM-KHỔ  TƯỚNG-KHỔ

                                          GIẢI  :  NGHIỆP-KHỔ   QUẢ-KHỔ

                                          GIẢI  :  THỦY-NẠN  HỎA-NẠN

                                          GIẢI  :  PHONG-NẠN   ĐỊA-NẠN ;

                                          CHƯỚNG-NGẠI   KHÔNG   XÂM-HẠI

                                          MỌI  TỘI-NGHIỆP  TIÊU-TRỪ

                                          MỌI   OAN-OÁN  GIẢI-KẾT ;

                                          HỘ :  TĂNG-TRƯỞNG   PHƯỚC-HUỆ

                                          TĂNG   THỌ-MẠNG   TÀI-LỘC

                                          TĂNG   TỪ-BI-HỶ-XẢ ;

                                          NHỜ  ĐẠI-BI  CHƯ MẪU

                                          TẤT-CẢ   ĐỀU   BÌNH-ĐẲNG

     ĐƯỢC   VÀO   NHÀ NHƯ-LAI

    LÀ  QUYẾN-THUỘC  NHƯ-LAI

    LÀ  SỨ-GIẢ   NHƯ-LAI

    LÀ  CÔNG-CỤ   NHƯ-LAI

    KHÔNG-MỘT   CŨNG   KHÔNG-KHÁC ;

    HIỆN-ĐỜI   ĐƯỢC  AN-VUI

    THÂN-TÂM   VÀ   GIA-ĐẠO

    LUÔN  HANH-THÔNG   TỊNH-LẠC .

     TÙY-TÂM   TÙY-NGUYỆN-HẠNH

    NƯƠNG  OAI-ĐỨC  PHẬT-MẪU

    TỰ-TẠI  ĐẠI-VÃNG-SANH ,

    TƯƠNG-TỤC   HẠNH TU-HÀNH

    ĐẠI-LỢI-LẠC   BA-CÕI

    ĐẠI-LỢI  BỔN-PHẬT-NGHIỆP

    MAU  NGỘ   TRI-KIẾN PHẬT

    MAU  THOÁT-KHỔ   LUÂN-HỒI

    MAU  VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ .

 

CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )

ẤN-TRÍ  :  KIM-CANG  NỘI  TƯƠNG-XOA HAI  NGÓN-TRỎ   NHƯ CHÂM . HAI  NGÓN CÁI  TÙNG  THEO  HAI  NGÓN TRỎ .

NAMO    RATNA     TRAYÀYA  .

NAMAH    ÀRYA   VALOKITE  ’SVARAYA    BODHI   SATVAYA MAHÀ   SATVAYA    MAHÀ    KARUNIKAYA     TADYATHÀ  : OM      TARE      TUTÀRE    TURE     SVÀHÀ .

 

 

      NA-MÔ  QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT ;

     BÍ-MẬT KẾT ẤN-TRÍ   ;   TRÌ  :  TÂM-CHÚ  CHƠN-NGÔN

HỘ  :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO         >       MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH              

HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN   >       ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

               HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

               HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN              

               CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

               HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH     

               KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

               ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT         

               ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

               CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

               ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

               HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

               ĐỒNG  ƠN  QUÁN-TỰ-TẠI  :

               MỞ-GIẢI  ĐỊNH-NGHIỆP  KHỔ

               GIẢI  :  ÁC-SỰ   ÁC-NẠN

               GIẢI  :  QUẢ-BÁO  THÂN MANG ;

               QUÁN-TỰ-TẠI   RỘNG  BAN

               BAN  :  PHÁP-LẠC  TỰ-TẠI

               TẤT-CẢ   MỌI  CHÚNG-TÌNH

               ĐƯỢC  THỌ-DỤNG   PHÁP-LẠC ;

               HOẶCH-ĐẮC   BÁT-NHÃ-TRÍ ,

               TRONG  TÙY-TÁC  SỰ-NGUYỆN

               ĐỀU   LỢI-MÌNH  LỢI-NGƯỜI

               THÂN-TÂM   VÀ  GIA-ĐẠO

               LUÔN  TỰ-TẠI  AN-LẠC ;

               TÙY-TÂM   TÙY-NGUYỆN-HẠNH

               CŨNG   TỰ-TẠI   VÃNG-SANH

               PHẬT-QUỐC   HOẶC   THIÊN-QUỐC ;

               TRONG :  TƯƠNG-TỤC  TU-HÀNH

               TỰ-TẠI   MÃN  CHƯ-MINH

               TỰ-TẠI   LỢI   BA-CÕI

               TAM-MẬT   MAU  TƯƠNG-ƯNG

               TỰ-TẠI   MẬT  HIỂN  PHẬT .

 

CHƠN-NGÔN :    (  9 , 16 , 21 , 37 , 49 , 108 BIẾN )             

 

ẤN-TRÍKIM-CANG  NỘI  TƯƠNG-XOA , HAI  NGÓN  CÁI THẲNG   TỰA  VÀO .

                                                    OM     AROLIK   SVÀHÀ .       

 

 

                                                          CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH           

                                          PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                                          CẦU :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                                         HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                          NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ     

 

NA-MÔ  ĐÀN-CHỦ ĐẠI-BẢO QUẢNG-BÁC LẦU-CÁC , CẶP  CÙNG   CHƯ  QUYẾN-THUỘC,

XIN  ĐẠI-TỪ  ĐẠI-BI    THƯƠNG-XÓT  KHỔ  TAM-GIỚI , GIÁNG-LÂM  NƠI   PHÁP-SỰ ;  MẬT  KẾT-ẤN  GIA-TRÌ  :  THIỆN-TRỤ  BÍ-MẬT  CĂN-BẢN  ĐÀ-LA-NI

 

                                          HỘ  :  CHƯ-NGUYỆN  TU-TẠO                                              

                                          MỘ-PHẦN  CHƯ  GIÁC-LINH             

                                          HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN                            

                                          ĐƯỢC   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

                                          HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                          HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN                

                                          CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

                                          HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH        

                                         KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                          ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT            

                                          ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

                                          CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                          ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

                                          HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

                                          BÌNH-ĐẲNG  TÌNH-THƯƠNG  PHẬT

                                          ĐƯỢC  MỞ-GIẢI   HÓA-GIẢI

                                          NHỮNG  NGHIỆP-BÁO  BẤT-ĐỊNH ,

                                          NHỮNG  LƯỚI-MA   RÀNG-BUỘC ;

                                          LÌA  TÀ-KIẾN   ĐỊNH-KIẾN

                                          THOÁT   THỦ-KIẾN  CHẤP-KIẾN ;

                                          LOÀI  TỲ-NA-DẠ-CA

                                          KHÔNG  QUẤY-NHIỄU   XÚC-NHIỄM ;

                                          MỌI  YẾM-ĐỐI   TRÙ-RỦA

                                          KHÔNG  DÍNH-VƯỚNG  VÀO  THÂN ;

                                          PHẬT  :  TỪ-TÂM  HÓA-GIẢI

                                          NHỮNG  ÁC-TINH   ÉP-NGẶT

                                          NHỮNG  THẤT-DIỆU   PHÁ-HOẠI ;

                                          BAN  CHO  TÂM  VÔ-ÚY

                                          DỨT : HẾT  SỰ  KHIẾP-NHƯỢC

                                          DỨT : MỌI SỰ   KHỦNG-BỐ

                                          DỨT : SỢ-SỆT   KINH-HÃI ;

                                         KHÔNG  CÒN  CÁC  OAN-GIA

                    CÁC  ÁC-HỮU  QUỶ-THẦN

                   CÁC  DƯỢC-XOA   LA-SÁT

                   CÁC  NHƠN  CÙNG  PHI-NHƠN

                   CÁC  ÁC-THÚ   DÃ-THÚ

                   HỔ-LANG   ÁC  ĐỘC-XÀ

                   ĐẾN  RÌNH-TÌM   HÃM-HẠI

                   ĐẾN  PHÁ-HOẠI   TRỞ-NGẠI

                   TRỞ-NGẠI  CHƯ   PHÁP-SỰ

                   TRỞ-NGẠI  VIỆC  TU-TẠO

                   TRỞ-NGẠI   SỰ  AN-LẠC

                   TRỞ-NGẠI   TĂNG  PHƯỚC-TRÍ

                   TRỞ-NGẠI   ĐẠI-VÃNG-SANH

                   TRỞ-NGẠI   HẠNH  TU-HÀNH

                   TRỞ-NGẠI  THÀNH-TỰU   PHÁP

                   TRỞ-NGẠI   ĐƯỜNG  GIẢI-THOÁT

                   TRỞ-NGẠI   ĐẠI-GIÁC-NGỘ  ;

                   KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                   TẤT-THẢY  ĐỀU  AN-LẠC ;

                   TÙY-Ý  ĐẠI-VÃNG-SANH

                   PHẬT-QUỐC   HOẶC   THIÊN-QUỐC

                   TRONG  :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                   HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT

                   MAU  THÀNH-TỰU   ĐẠI-BI

                   ĐẠI-TRÍ     ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN

                   ĐẠI-HÙNG  ĐẠI-THẦN-LỰC

                   TRIỆT-CHỨNG  HAI  VÔ-NGÃ

                   MAU  THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI

                     MAU   VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .     

 

CHƠN-NGÔN :( 9 ,16 , 21, 37, 49, 108 BIẾN )

NAMAH   SARVA  TATHÀGATÀNÀM .  OM  VIPULA  GARBHE  MANI PRABHE   TATHÀGATA  NIDAR’SANE   MANI   MANI   SUPRABHE VIMALE    SÀGARA   GAMBHÌRE   HÙM    HÙM   JVALA    JVALA BUDDHÀ   VILOKITE   GUHYÀ   DHISTITA  GARBHE    SVÀHÀ

 

TÂM  ĐÀ-LA-NI  :

ÒM    MANI     VAJRE     HUM

ẤN-TRÍ :   TAY  PHẢI  NGỮA LÒNG  BÀN TAY  AN  NƠI  TÂM . NGÓN CÁI  VỊN  ĐẦU  NGÓN VÔ DANH , BA  NGÓN  MỞ THẲNG. TAY TRÁI  NHƯ  TAY  PHẢI , CHE TRÊN  GỐI  TRÁI . GỌI LÀ  TÂM-ẤN . 

ÒM   MANINDHARE   HUM   PHAT

ẤN-TRÍ :   TAY  PHẢI  NGỮA LÒNG  BÀN TAY  AN  NƠI  TÂM . NGÓN CÁI  VỊN  ĐẦU  NGÓN  TRỎ BA NGÓN  CÒN LẠI MỞ THẲNG. TAY TRÁI  NGÓN  CÁI  VỊN ĐẦU NGÓN  VÔ-DANH , BA NGÓN CÒN LẠI  MỞ  THẲNG .

CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH      

               PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

               CẦU :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                   HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

               NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ        

 

    NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

    NA-MÔ  TÙY-CẦU  ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT .

    NA-MÔ  DIỆT-ÁC-THÚ  BỒ-TÁT.

    NA-MÔ  QUÁN-THẾ-ÂM  BỒ-TÁT.

    NA-MÔ  CHƯ   ĐẠI-PHẠM-THIÊN-VƯƠNG .

 

               ĐỒNG  THƯƠNG-XÓT   GIÁNG-LÂM

               NƠI   PHẬT-SỰ  PHÁP-SỰ

               TU-TẠO  CHƯ   MỘ-PHẦN

               HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN .

                                     

                                      HỘ :  LINH-THÔNG  ỨNG-NGHIỆM

                                      ĐẠI-PHÁP-TẠNG  THÂM-SÂU

                                      PHÁP  TỐI-THẮNG  BẬC-NHẤT

                                      PHÁP  THƯỢNG-THỪA  KIM-CANG ;

                                      XIN :  PHẬT  HIỆN  THẦN-QUANG

                                      MẬT-KẾT-ẤN  GIA-TRÌ

                                      TÙY-CẦU   ĐÀ-LA-NI  

                                                        

                                                         HỘ  :  TÙY-CẦU  TU-TẠO                                             

                                                         ĐƯỢC   NHƯ-Ý  TỨC-ĐẮC .

                                                         NƠI  PHÁP-SỰ  TU-TẠO

                                                        

                                                         HỘ :  BA-CÕI   TÙY-TÂM

                                                         TÙY-Ý  NHẬN  LỢI-LẠC

                                                         RỘNG  TỨC-ĐẮC  TÙY-CẦU

                                                         RỘNG  HOẶCH-ĐẮC  PHƯỚC-BÁU

                                                         RỘNG  BI-TRÍ  VIÊN-THÔNG

                                                         RỘNG  DIỆT-TỘI  HIỂN-PHẬT . 

                                                         NGUYỆN-XIN :  ĐỒNG  NHIẾP-HỘ

                                                        

                                                         HỘ  :  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                                                         HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN                

                                                         CÙNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 

                                                         HỮU-TÌNH   VÀ   VÔ-TÌNH

                                                         KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                                         ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT             

                                                         ĐANG  TỰ-GIÁC  THỂ-HIỆN

                                      CHƯ  NGHĨA-ĐỨC    HIẾU-HẠNH ,

                                      ĐỒNG    HÀNH-SỰ   TU-TẠO

                                      HƯỚNG  PHÁP-SỰ   TU-TẠO  :

                                      KHI  ĐƯỢC  NGHE  QUA  TAI

                                       MỘT-CHỮ    HAY  NHIỀU-CHỮ                   

                                      TÙY-CẦU    ĐÀ-LA-NI     

                                      THÌ  LIỀN  ĐƯỢC  PHẬT-HỘ

                                       THỌ-MẠNG  ĐƯỢC  DÀI-LÂU

                                      GIẢI-THOÁT  HẾT  KHỔ-ĐAU  ;

                                      GIẢI   QUẢ-BÁO  TỘI-CHƯỚNG 

                                      KHÔNG  ĐỌA  ĐƯỜNG  ĐỊA-NGỤC ;

                                      TỨC-KHẮC  ĐƯỢC  TIÊU-LÀNH        

                                      CÁC  LOẠI  BỆNH  THÂN-TÂM

                                      THOÁT-LY  NẠN  CHẾT-YỂU ,

                                      THÂN-TÂM  ĐƯỢC  TỊNH-LẠC

                                      GIA-ĐẠO  ĐƯỢC  HANH-THÔNG ;

                                      ĐỒNG  THỌ-ƠN  HÓA-GIẢI

                                      MỌI  KIẾP-NẠN  OÁN-ĐỊCH ;

                                      NẾU  KẺ-ÁC  TOAN-TÍNH

                                      CŨNG  CHẲNG-THỂ  LÀM  HẠI ,

                                      MỌI  OÁN-TRỚ  BÙA-CHÚ

                                      TRÙ-YẾM : ĐỀU  VÔ-HIỆU ;

                                      ĐỊNH-NGHIỆP  :  CHẲNG  THỌ-BÁO ,

                                      TRÙNG-ĐỘC     :  CHẲNG  BỊ  TRÚNG ,

                                      ĐƯỢC  THOÁT  NHỮNG  CHƯỚNG-NẠN

                                      NẠN :  NƯỚC , LỬA , ĐAO-BINH

                                      NẠN :  SẤM-SÉT  SƯƠNG-SA

                                      MƯA-ĐÁ  MƯA  BẠO-ÁC

                                      CUỒNG-PHONG  VÀ  GIÓ-BÃO…

                                      PHẬT :  CHE-CHỞ  HÓA-GIẢI

                                      TAI-NẠN  CHẤP  TÚ-DIỆU ,

                                      SẮC-TƯỚNG  HIỆN   ĐẦY-ĐỦ

                                      SỰ  ÔN-HÒA  SÁNG-RỠ

                                      CHẲNG-HỀ  CÓ  ÁC-MỘNG ,

                                      TĂNG  BI-TRÍ   PHƯỚC-ĐỨC

                                      TĂNG  TÀI-BẢO  TÀI-LỘC

                                      TĂNG  KÍNH-ÁI  UY-QUYỀN;

                                      BAO-NHIÊU  NGHIỆP  CHƯỚNG-ÁC

                                 CHỒNG-CHẤT  VÀ  GOM-CHỨA

                                NGÀN-KIẾP  TRỞ  LẠI  ĐÂY

                                CŨNG  CHẲNG  CÒN  BÁO-NGHIỆP

                                THỌ-NHẬN  TRỞ-LẠI  NỮA ,

                                BỆNH-ÁC  CŨNG  XA-LÌA ,

                                NGHIỆP  ĐÁNG-ĐỌA  NẺO-ÁC

                                ĐƯỢC  BẠT-TRỪ  TẬN-DIỆT ;

                                TÙY-Ý   ĐẠI-VÃNG-SANH

                                VỀ  THẾ-GIỚI  TỊCH-TỊNH

                                THUỘC  QUỐC-ĐỘ  CHƯ-PHẬT

                                KHÔNG  CÒN  BỊ  THOÁI-CHUYỂN ,

                                HOẶC  HIỂN  SANH   CÁC  THÂN

                                Ở  NHỮNG  TẦNG  CAO-QUÝ

                                Ở  CÙNG  CHỔ  CHƯ-VỊ

                                NHẤT-BỔ-XỨ   BỒ-TÁT ,

                                HOẶC  ỨNG-SANH   CÁC  NHÀ

                                ĐẠI-PHÚ-QUÝ  GIÀU-CÓ

                                UY-QUYỀN  ĐẦY  THÙ-THẮNG  ,

                                TỪ  THÂN  NÀY  VỀ  SAU

                                CHẲNG  THỌ-GÁ  BÀO-THAI

                                HÓA-SANH  TRONG  LIÊN-HOA

                                VÀ  TẤT-CẢ  NƠI  SANH

                                LÀ  HOA-SEN  HÓA-SANH

                                DÙ  SANH  Ở  NƠI  NÀO

                                CŨNG  THÔNG  TÚC-MỆNH-TRÍ ;

                                CHO  ĐẾN  CHƯ  CHÚNG-SANH

                                TẠO  TỘI-NGHIỆP  CỰC-NẶNG

                                MỆNH  :  ĐANG  NƯƠNG  ÁC-NGHIỆP

                                ĐÁNG  BỊ-ĐỌA  ĐỊA-NGỤC

                                ĐÁNG-ĐỌA  CÕI  SÚC-SANH

                                ĐỌA  CÕI  DIÊM-MA-VƯƠNG

                                CÕI   NGẠ-QUỶ  ĐÓI-KHỔ

                                HAY  ĐỊA-NGỤC  A-TỲ

                                HOẶC  SANH  LOÀI  THỦY-TỘC

                                HAY  MANG  THÂN  CẦM-THÚ

                                HAY  CÁC  LOÀI  HÀM-LINH …

                                THÌ  NAY  NHỜ  THẦN-DIỆU

                                TÙY-CẦU   ĐÀ-LA-NI

           MÀ  CHẲNG  BỊ  THỌ-NHẬN

          SỰ  KHỔ-NÃO  ĐÓ  NỮA ,

          NGHIỆP-CHƯỚNG  ĐƯỢC  TIÊU-TẬN

          MAU  CHÓNG  ĐẠI-VÃNG-SANH

          NHỮNG  CẢNH-GIỚI _  TỊNH-THỔ

          CỦA  PHẬT-QUỐC _  THIÊN-QUỐC .

         

                          THẦN-LỰC  PHẬT  VÔ-BIÊN

                             TÌNH-THƯƠNG  PHẬT  VÔ-HẠN

                             HẰNG-NHIÊN  BAN  CAM-LỒ :

                             NÊN  :  ĐẠI-DUYÊN  ĐƯỢC  NGHE

                             TÙY-CẦU    ĐÀ-LA-NI 

                             THÌ  ĐƯỢC  PHẬT , BỒ-TÁT …

                             THEO  SÁT   NHIẾP  HỘ-ĐỘ :

                             TẤT-CẢ  CHƯ  KIM-CANG

                             ĐỒNG  BAN  CHO  OAI-LỰC

                             KHIẾN  CHO  CHƯ  TÂM-MA

                             HIỂN-SANH   LÒNG  TỪ-MẪN ,

                             KHIẾN  PHẬT-PHÁP  TỰ-TÂM

                             ĐƯỢC  KHAI-THÔNG  HIỆN-TIỀN ,

                            CHƯ  ĐẠI-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ

                            MAU  QUANG-MINH  HIỂN-KHỞI

                            TRỌN  NHẤT-TÂM  KIÊN-CỐ

                            KHÔNG-HỀ  BỊ  THOÁI-CHUYỂN .

 

                                                   TÙY-CẦU    ĐÀ-LA-NI

                                                   BÍ-MẬT  KHÔNG-NGHĨ-BÀN …

                                                   QUANG-HUY  ÁNH-ĐẠO-VÀNG

                                                   VÔ-BIÊN  VÔ-HẠN-LƯỢNG :

                                                   KHIẾN  BÍ-MẬT  KHĂN-NGỪA

                                                   CÁC  MA-CHƯỚNG  NGOẠI-ĐẠO

                                                   THƯỜNG-HẰNG  :  THEO  TÙY-CẦU

                                                   MÀ  ĐƯỢC  CHƯ-PHẬT  HỘ :

                                                   CHO  :  TRÌ-PHÁP  KHÔNG-NGHI

                                                   HỘ :  NƠI  PHẬT  SANH-TÍN

                                                   HỘ :  TÂM  MỞ  BÌNH-ĐẲNG ,

                                                   NƠI  KHỔ-ĐAU  CHÚNG-SANH

                                                   BIẾT  SANH   LÒNG  THƯƠNG-XÓT .

                                                   HỘ :  CHO  SẮC  KHÔNG-ĐẮM

                                                   HỘ :  TRÌ-GIỚI  KHÔNG-PHẠM

 

                                      HỘ :  BIẾT  NHIẾP-TÂM  TỪ

                                      RỘNG  HOẰNG-DƯƠNG  PHẬT-PHÁP ;

                                      HỘ :  KHÔNG  CÒN  LÀM  ÁC

                                      KHÔNG  SÁT-SANH  HẠI-VẬT

                                      KHÔNG  CÒN  TÂM-HẠNH ÁC

                                      TRONG  ĐI , ĐỨNG , NẰM , NGỒI

                                      TRONG  ĂN , UỐNG , NGỦ , NGHỈ …

                                      HỘ :  BIẾT-KHỞI  TÀM-QUÝ  ( TÀM = HỔ-THẸN , QUÝ = KÍNH-QUÝ )

                                      THƯỜNG  BIẾT  THỨC  TỈNH  TÂM

                                      QUÁN-XÉT  KỸ  VỀ  MÌNH

                                      KHÔNG  CÒN  THẤY  LỖI-NGƯỜI ;

 

                                      HỘ :  NƠI  NHẤT-THIẾT  PHÁP

                                      THẾ-GIAN _  XUẤT-THẾ-GIAN

                                      KHÔNG  SANH-TÂM  KHINH-NHỜN

                                      HAY  DUYÊN  CHÚNG  KHINH-NHỜN

                                      KHÔNG  NẶNG-TÂM  CHẤP-NGHI

                                      HAY  DUYÊN  CHÚNG  CHẤP-NGHI

                                      KHÔNG  NẶNG-TÂM  PHỈ-BÁNG

                                      HAY  DUYÊN  CHÚNG  PHỈ-BÁNG  ;

 

                                      HỘ MINH-DỤNG  PHẬT-PHÁP

                                      TRONG  BÍ-MẬT  VÔ-NGÔN

                                      DUYÊN-HÓA  NGỪA  TỘI-LỖI ;

                                      HƯỚNG-VỀ  MỌI  CHƯ-TĂNG

                                      VÀ  CHƯ  THIỆN-TRI-THỨC

                                      LUÔN  TÔN-TRỌNG  KÍNH-TRỌNG ,

                                      KHI  NGHE  GIẢNG  PHẬT-PHÁP

                                      NHƯ  NGHE  CHA-MẸ  DẠY ;

                                      KHÔNG  TĂNG-THƯỢNG ,  CHẤP-HẠ

                                      KHÔNG  CHỦ-TÂM  TẠO-ÁC ;

 

                                      HỘ :  CHO  THOÁT  MÊ-CHẤP

                                      ĐẮM-BUỘC  THAM-SÂN-SI

                                      KHÔNG  ĐOẠT-LÝ  LÀM-ÁC ;

                                      KHÔNG  DÈM-PHA   DUA-NỊNH ;

                                      ĐƯỢC  PHẬT  NĂNG  HỘ-NIỆM :

                                      BIẾT  GÌN-GIỮ  PHẬT-PHÁP

                                      NHƯ   GÌN-GIỮ  THÂN-MẠNG

                                      TRONG   KHÓ-KHĂN   HOẠN-NẠN

                                      KHÔNG  KHỞI-SANH   HAI-LÒNG ,

                                       NƠI  NGHIỆM-CHỨNG  NGHĨA-THÂM

                                        TỪ  ĐẠO-HẠNH _  ĐẠO-PHÁP

                                        RỘNG  CHIA-SẺ  BAN-PHÁT

                                        KHÔNG  KEO-LẪN  THỦ-GIỮ .

                                        TRONG  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                                        HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT

                                        ỨNG-LINH   ĐẠI-THẦN-MINH

                                        TÙY-CẦU   ĐÀ-LA-NI

                                        PHẬT  NĂNG  HỘ  TÂM-TRÍ :

                                        CHO  : HÀNH-ĐẠO  BỒ-ĐỀ

                                        KHÔNG  VÌ  CHẤP  TỰ-NGÃ

                                              VÌ  KHEN , CHÊ , LỢI , LỘC …

                                                                  MÀ  TÂM-ĐỊA  LUÔN  VÌ  :

                                        ĐẠI-THỆ-NGUYỆN  CHƯ-PHẬT

                                        VÌ  HƯNG-VƯỢNG TAM-BẢO

                                        VÌ  HOẰNG-DƯƠNG  PHẬT-PHÁP

                                        VÌ  NHẬP  TRI-KIẾN  PHẬT

                                        VÌ  LỢI-LẠC  BA-CÕI

                                        HIỆN-ĐỜI  LUÔN  AN-VUI

                                        SỚM  THOÁT  KHỔ  LUÂN-HỒI

                                        SỚM  VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ .

 

                                        HỘ  :  KHI  DỤNG  ẤN-KHẾ

                                        DỤNG  CHƠN-NGÔN  ĐÀN-PHÁP

                                        SẮP-ĐẶT   :  KHÔNG  TRÁI-THỜI

                                        KHÔNG  ĐỘNG-LOẠN  DƠ-UẾ ;

                                        MỌI  PHÁT-TÂM  TU-HÀNH

                                        ĐƯỢC  HANH-THÔNG  THUẬN-LỢI

                                        NHANH  CHUYỂN-HÓA  TAM-NGHIỆP

                                        TƯƠNG-ƯNG  NGHIỆP  BỒ-ĐỀ

                                        QUANG-TỎA  NHỮNG  HẠNH-HIỀN

                                        MẦM  BỒ-ĐỀ  MAU  LỘ 

                                        CỘI  ĐẠI-NGUYỆN  VỮNG-CHẮC

                                        PHÁP-YẾU-MẬT  MAU  CHỨNG

                                        HƯỚNG  TAM-MẬT  NHƯ-LAI

                                        MỘT-ĐỜI  MAU  TƯƠNG-ƯNG

                                        MAU  THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI

                                        MAU  DIỆT-TỘI   HIỂN-PHẬT .

 

 NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

NA-MÔ  TÙY-CẦU  ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT .MẬT KẾT-ẤN GIA-TRÌ :

NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  QUÁN-ĐẢNH  ẤN  CHƠN-NGÔN :

NGUYỆN-XIN :  TỪ BÍ-MẬT ẤN BỒ-ĐỀ  TẨY-RỬA PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG . 

TỪ  CHƯ-PHẬT BÍ-MẬT QUÁN-ĐẢNH BỒ-ĐỀ NGUYỆN-HẠNH CHO  BA-CÕI  SÁU-LOÀI .

CHƯ  TÙY-CẦU ĐẠI-TÙY-CẦU CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN  HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN  ĐỀU  ĐƯỢC  TỨC-ĐẮC .

 

ẤN-TRÍ :( PHÁP-LUÂN  ẤN ) .KIM-CANG  NGOẠI-PHƯỢC , HỢP-ĐỨNG  HAI  NGÓN VÔ-DANH , HAI  NGÓN  ÚT GIAO NHAU , LIỀN THÀNH.

 OMÏ    AMRÏTA    VARE    VARA     VARA   PRAVARA VI’SUDDHE   HUØMÏ    HUØMÏ    PHATÏ   PHATÏ   SVAØHAØ.

 

NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

NA-MÔ  TÙY-CẦU  ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT .MẬT KẾT-ẤN GIA-TRÌ :

NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  KIẾT-GIỚI  CHƠN-NGÔN :

NGUYỆN-XIN :  TỪ BÍ-MẬT NHƯ-LAI  NHIẾP-TRÌ  THỦ-HỘ :

TỊCH-TRỪ  CHƯ MA-TÂM  , TIÊU-TAN  MỌI   TỘI-CHƯỚNG  CHO  TAM-GIỚI . 

CHƯ  TÙY-CẦU ĐẠI-TÙY-CẦU CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN  HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN  ĐỀU  ĐƯỢC  TỨC-ĐẮC .

ẤN-TRÍ :( TAM-CỔ  XOA-ẤN ) . HAI  NGÓN  CÁI  VỊN  MÓNG  HAI  NGÓN  ÚT , DỰNG-HỢP  BA  NGÓN  CÒN  LẠI ,NHƯ  HÌNH TAM-KÍCH-XOA , THÀNH-ẤN.

OM   AMRTA   VILOKINI   GARBHA   SAMRAKSANI AKARSANI    HÙM    HÙM    PHAT    PHAT   SVÀHÀ

 

NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

NA-MÔ  TÙY-CẦU  ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT .MẬT KẾT-ẤN GIA-TRÌ :

NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÂM-TRUNG-TÂM  CHƠN-NGÔN .  NGUYỆN-XIN

TỪ  BÍ-MẬT  TRONG  TÂM-TRÍ   TRÍ-TÂM   CHƠN-THẬT  CỦA  CHƯ-PHẬT ,

CHƯ  TÙY-CẦU ĐẠI-TÙY-CẦU CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN  HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN  ĐỀU  ĐƯỢC  TỨC-ĐẮC .

 

ẤN-TRÍ :  ( BẢO-NGỌC  ẤN ) . KIM-CANG  NGOẠI-PHƯỢC , HAI  NGÓN TRỎ CONG  DÍNH  ĐẦU NHƯ  BỬU-BÌNH , HAI  NGÓN-CÁI  TÙNG  THEO , THÀNH-ẤN .

 OM     VIMALE     JAYA     VARE     AMRTE  HÙM      HÙM      HÙM      HÙM PHAT       PHAT       PHAT      PHAT     SVÀHÀ 

 

NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

NA-MÔ  TÙY-CẦU  ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT .MẬT KẾT-ẤN GIA-TRÌ :

NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÙY-TÂM  CHƠN-NGÔN :

KHÔNG  GÌ   VƯỢT  HƠN  PHÁP  NÀY , NHƯ  ĐỨC-PHẬT LÀ PHÁP-VƯƠNG  ĐỆ NHẤT.

NGUYỆN-XIN : TỪ THÂM-DIỆU NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÙY-TÂM  CHƠN-NGÔN

CHƯ  TÙY-CẦU ĐẠI-TÙY-CẦU CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH NƠI  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ  TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN  HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN  ĐỀU  ĐƯỢC  TỨC-ĐẮC .

 

ẤN-TRÍ :  ( CĂN-BẢN  ẤN ) . KIM-CANG  NỘI  TƯƠNG-XOA , HỢP ĐỨNG  HAI NGÓN-GIỮA , HAI NGÓN TRỎ  PHÍA  SAU LƯNG  HAI  NGÓN GIỮA, HỢP-ĐỨNG  HAI  NGÓN ÚT ; HAI  NGÓN CÁI  HƠI CO  .

OM   BHARA   BHARA   SAMBHARA    SAMBHARA INDRIYA    VI’SODHANI     HÙM     HÙM     RURU    CALE    SVÀHÀ  . 

 

    ĐẠI-NGHIỆP  PHẬT  VÔ-HẠN                >      NGUYỆN-HẠNH PHẬTKHÓ-LƯỜNG !

    KHÔNG-THỂ-CHẤP   SẮC-TƯỚNG           >      NÊN , XIN  TÔN-PHẬT  HỘ :

    HỘ : KIÊN-LAO  ĐỊA-THẦN               >      HỘ : NGŨ-PHƯƠNG  NGŨ-THỔ

    HỘ :  THẦN-TÀI  THẦN-TIỀN            >      CÙNG-HỘ , PHONG , THỦY...THẦN

    HỘ :  CHƯ-VỊ  THỔ-CÔNG                 >      THỔ-ĐỊA , CHƯ  TÁO-QUÂN

    CHƯ  BINH-GIA  BINH-TƯỚNG              >      CHƯ  LONG-THẦN   HỘ-PHÁP

    CHƯ-THIÊN  CHƯ-THÁNH _ THẦN        >      NƠI  PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ

    TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN                   >      CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

    HOÀNG-TỘC  VÀ  THÂN-QUYẾN      >      XIN  CHƯ-PHẬT  MINH-CHỨNG

    CHO  TẤT-CẢ   LIỆT-VỊ                                >      ĐỒNG  THỆ-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ :

    ĐƯỢC  HIỂN-SÁNG THẦN-QUANG   >      HÒA  PHẬT-HẠNH  PHẬT-NGUYỆN

    HIỂN  PHẬT-ĐỨC  PHẬT-TRÍ            >      TỪ  VI-DIỆU  CHƠN-NGÔN

    TỪ  ỨNG-DIỆU  PHÁP-SỰ                   >      MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT  MINH-CHỨNG:

    CHƯ-VỊ  VỐN : LIÊN-QUAN               >       MUÔN  HẠNH-NGUYỆN  VÔ-NGà                                         PHẬT :   THẦN-BIẾN  DUYÊN-HÓA   >      VIÊN-MÃN  CHƯ  PHƯỚC-TRÍ

    TIÊU-TAN  CHƯ  TRỞ-NGẠI              >      CHƯỚNG-NGẠI  CÙNG QUÁI-NGẠI

    TIÊU  OÁN-TRÁI  NẠN-TAI                >      TIÊU  BỆNH-NẠN  TRÙ-YẾM

    TĂNG-TRƯỞNG  ĐẠI-BI-TRÍ              >      MAU  NGỘ  PHÁP-YẾU  PHẬT

    TĂNG  PHƯỚC-THỌ  TÀI-LỘC          >      TĂNG  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

    TĂNG  KÍNH-ÁI  UY-QUYỀN              >      BA-THỜI  ĐẠI-TỊNH-AN

    NƠI   AN-VỊ    NGHIÊM-QUANG        >      MỌI  CÔNG-HẠNH  HANH-THÔNG

    GIÁC-NGUYỆN  RỘNG   QUANG-MINH  >      CHÓNG  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .

    CHÚNG-CON  CÙNG  THÀNH-TÂM  >      NGƯỠNG-MONG  ƠN  LIỆT-VỊ

    ĐẠI-TỪ-BI   THỨ-THA                        >      CHÚNG-CON   CÙNG  QUYẾN-THUỘC

    THỨ-THA   NHỮNG  SAI-LẦM           >      THỨ-THA   NHỮNG  KHUYẾT-PHẠM

    THỨ-THA  NHỮNG  ĐỘNG-PHẠM     >      GÂY  CHẤN-NHIỄU  PHIỀN-TOÁI ;

    CHÚNG-CON  CÙNG  QUYẾN-THUỘC   >      XIN  GHI-LÒNG  TẠC-DẠ

    ĐẠI-CÔNG-ĐỨC  SÂU-NẶNG              >      CỦA  LIỆT-VỊ  SỞ-TẠI

    Đà  BẢO-HỘ  CHE-CHỞ                    >      MÃN  PHẬT-SỰ  PHÁP-SỰ .                                   

 

NAMAH    SAMANTA   BUDDHA  NÀM  .

ÒM    BHARA   BHARA    DHANE   SERI    SAMANTA   ADHA   ADHA

ADHU    ADHU    TIRIDHIYE    TIRIDHIYE    SVÀHÀ .

( CHƠN-NGÔN : VỖ-AN  ĐỊA-THẦN  )         ÒM   PRTHIVYAI   SVÀHÀ

 

CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH               >    PHẬT-TỬ  KIM-CANG-TỬ

    VÀ  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN           >    TRONG  ĐẠI-ƠN  ĐẠI-DUYÊN

    ĐƯỢC  CHƯ-PHẬT  CHƯ-TÔN                >    CHƯ-TỔ  : ĐỒNG  SẮP-ĐẶT

    CHO :  QUY-THUẬN  QUY-THUỘC         >    ĐAI-HẠNH-NGUYỆN  CHƯ-PHẬT.

    CHO :  QUY-THUẬN  QUY-THUỘC         >    NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN  PHẬT.

    HƯỚNG  : ĐỀN-ĐÁP  TỨ-ÂN                   >    HƯỚNG :  CỘI-RỄ  VÔ-NGÃ

    MÀ  THỌ-ƠN  TÔN-PHẬT                        >    HOAN-HỶ  THUẬN-LỢI  TÂM

    NHẬP  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ                     >    TU-TẠO  CHƯ  MỘ-PHẦN

    CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH           >    HOÀNG-TỘC  VÀ THÂN-QUYẾN

    CẦU  VIÊN-MÃN  CHƯ-NGUYỆN            >    CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

    ĐỒNG  THÂN-BẰNG  QUYẾN-THUỘC    >    NƠI   PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ        

    MÀ  XIN   KÍNH  HIẾN-CÚNG                 >    CHƯ  HƯƠNG , HOA , ĐĂNG ,ĐỒ ...

    CHƯ  ẨM-THỰC ,  TÀI-LỘC                    >    CHƯ  PHÁP-BẢO  CHƠN-NGÔN .

    NGUYỆN XIN : CHƯ  TÔN-PHẬT            >    ĐẠI-BỒ-TÁT  BỒ-TÁT

    THƯƠNG-XÓT  ĐỒNG CHỨNG-MINH         >    CHƯ  TÂM-THÀNH HIẾN-CÚNG :

    ĐƯỢC  TÙY-Ý  TÙY-TÂM                         >    TÙY-HẠNH   TÙY  MONG-CẦU ,

    ỨNG-LINH  TÂM  HIẾN-CÚNG               >    TỨC  HIỂN  QUẢ  HIẾN-CÚNG

    TỨC  HIỂN :  QUẢ  BI , TRÍ                     >    QUẢ-PHƯỚC ,  QUẢ  TÀI-LỘC

    QUẢ-THỌ      QUẢ  AN-LÀNH                  >    QUẢ  GIẢI-TỘI   GIẢI-NẠN

    QUẢ  GIẢI-BỆNH  GIẢI-CHƯỚNG          >    QUẢ  VÃNG-SANH  GIẢI-THOÁT

    QUẢ  THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC                  >    QUẢ  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG

    QUẢ  QUỐC-THÁI  DÂN-AN                    >    QUẢ  VIÊN-MÃN  THỆ-NGUYỆN

    QUẢ  THÀNH-TỰU  TẤT-ĐỊA                  >    ĐẠI-QUẢ  VÔ-THƯỢNG-GIÁC

    CHƯ  THỆ-NGUYỆN   MONG-CẦU ...      >    NƠI  PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ

    DIỆU-NHIỆM  PHÁP  HIẾN-CÚNG         >    ĐỀU   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .  ) 

 

NA-MÔ  CA-DIẾP  PHẬT  :  HỘ  GIA-TRÌ   TỐI-THƯỢNG  ĐẠI-ẨM  THỰC-VÂN.

 

NAMAH   SARVA    BUDDHÀNÀM  .

APRATIHATÀ   SÀSANÀNÀM   TADYATHA  :

OM    GAGANE     GAGANA    GANJE     ANAYA      SARVAM LAHU     LAHU    SAMAYA     MANUSMARA    ÀKARSANI   VILLAMBA   YATHEP   SITAM   ME   SAMPÀDAYA  SVÀHÀ.

 

 

ẤN-TRÍ  : ( TỐI-THƯỢNG ĐẠI-ẨM THỰC VÂN )

 

HAI  NGÓN CÁI  VỊN  MÓNG  HAI  NGÓN-TRỎNHƯ  VÒNG TRÒN . HAI  NGÓN-GIỮA CONG CỤNG  ĐẦU  NHAU  CŨNG  NHƯ  VÒNG TRÒN .  HAI  NGÓN  ÁP  ÚT  THẲNG  CỤNG  ĐẦU  NHAU  NHƯ  HÌNH  SEN  BÚP .HAI  NGÓN  ÚT  NỞ  NHẸ  NHƯ  HÌNH  SEN  NỞ  .

NA-MÔ  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT.

GIA-TRÌ : NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÙY-TÂM  CHƠN-NGÔN :

VÀO  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN  HIẾN-CÚNG  HỘ : HIẾN-CÚNG ; 

HỘ: TỨC-ĐẮC CHƯ  TÙY-CẦU ĐẠI-TÙY-CẦU 

 

NƠI  PHÁP-SỰ PHẬT-SỰ  TU-TẠO , NƠI  HIẾN-CÚNG.

 

ẤN-TRÍ :  ( CĂN-BẢN  ẤN ) . KIM-CANG  NỘI  TƯƠNG-XOA , HỢP ĐỨNG  HAI NGÓN-GIỮA , HAI NGÓN TRỎ  PHÍA  SAU LƯNG  HAI  NGÓN GIỮA, HỢP-ĐỨNG  HAI  NGÓN ÚT ; HAI  NGÓN CÁI  HƠI CO  .

OM   BHARA   BHARA   SAMBHARA    SAMBHARA INDRIYA    VI’SODHANI     HÙM     HÙM     RURU    CALE    SVÀHÀ  .

 

 NGUYỆN-XIN :  CHƯ-PHẬT  HỘ TĂNG   VÔ-LƯỢNG   VÔ-BIÊN CHƯ   PHƯƠNG-TIỆN  HIẾN-CÚNG . 

 

 OM ...OM...OM...OM...OM...

 

                                              NGUYỆN : THÀNH-TÂM  HIẾN-CÚNG

                                      HIẾN-CÚNG  :  TỔ  MẬT-GIÁO

                                      TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 

                                      TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .

                                      ĐẾN : BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                                      KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI

                                      ĐẠI-PHỔ-HIỀN  NHƯ-LAI .

                                      CÙNG NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT

                                      CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG

                                      ĐẠI-BỒ-TÁT   BỒ-TÁT

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   MINH-VƯƠNG

                                      HỘ-ĐÀN  PHONG-LÂU-CÁC .

                                      ĐẾN :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG ,

                                      TỔ  :   KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,

                                      BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG

                                      HIẾN-CÚNG :  CHƯ  TÔN-PHẬT

                                      GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG ;

                                      CHƯ-PHẬT  CHƯ  MINH-VƯƠNG

                                      CHƯ  BỒ-TÁT  THIÊN , THÁNH ...

                                      THỊ-HIỆN  TƯỚNG , HẠNH  MẬT

                                      NƠI  ĐỊA-PHƯƠNG   SỞ-TẠI .

                                      ĐẾN :  KIM-CANG  CAM-LỒ

                                      QUÂN-TRÀ-LỢI  MINH-VƯƠNG

                                      CẶP-CÙNG   CHƯ QUYẾN-THUỘC .

                                      HIẾN-CÚNG :  THÁNH  BẤT-ĐỘNG

                                      KIM-CANG  ĐẠI-MINH-VƯƠNG ,

                                      BÁT-PHƯƠNG  CHƯ   THIÊN-VƯƠNG ...( CÓ THỂ  NGUYỆN RỎ  TỪNG  VỊ )

                                      CHÚNG-CON  ĐỒNG  HIẾN-CÚNG

                                      ĐẾN :  BỔN-TÔN   ĐÀN-CHỦ

                                      ĐẠI-BẢO  QUẢNG-BÁC  LẦU-CÁC

                                      CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN .

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   TÀ-RA

                                      QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT .

                                      ĐẠI-TÙY-CẦU   BỒ-TÁT .

                                      DIỆT-ÁC-THÚ   BỒ-TÁT .

                                      QUÁN-THẾ-ÂM  BỒ-TÁT .   

                                      ĐẾN: HOÀNG-THIÊN  HỘ-THỔ ,

                                      TỔ-TIÊN , CỬU-HUYỀN  THẤT-TỔ

                                      TRỌNG-ÂN  CHƯ  PHỤ-MẪU ,

                     CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                     CHỨNG  MUÔN  QUẢ-VỊ  MẬT

                     MÃN   CHƯ  PHƯỚC-TRÍ  MẬT  ,

                     (  CÓ-THỂ  NGUYỆN  RỎ  TỪNG TÊN...PHÁP-DANH...)

                     ..............................................................

                     ĐỒNG  NHẤT-THIẾT CHƯ-VỊ

                     HỘ :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                     HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT

                     HỘ :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                     HỘ :  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG

                     HỘ :  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                     HỘ :  CUNG-CẤP  PHƯƠNG-TIỆN

                     CHƯ   TÀI , LỘC , VẬT , THỰC ...

                     HỘ :  TỨC-TAI , TĂNG-ÍCH , KÍNH-ÁI , HÀNG-PHỤC , CÂU-TRIỆU .

                     HỘ  :  THUẬN-LỢI   THÀNH-KIẾT    

                     NƠI  TU-TẠO  MỘ-PHẦN

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                     HỘ :  QUẢNG-LỢI  PHẬT-PHÁP

                     QUẢNG-LỢI   CHƠN-NGÔN-TÔNG

                     HỘ :  VIÊN-MÃN  CHƯ-NGUYỆN

                     NƠI   PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ .        

                     HIẾN-CÚNG :

                     NỘI-NGOẠI   ÂN-OÁN  THÂN

                     HƯỚNG  PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ .

                     HIẾN-CÚNG :................................................................................................

                                                            TRONG  ƠN  CHƯ-PHẬT  HỘ :

                                                CHO-PHÉP   ĐƯỢC   QUY-THUẬN 

                                                THUẬN  :  TAM-MẬT  TƯƠNG-ƯNG

                                                HỘ  :  LINH-ỨNG  THẦN-MINH

                                                HỘ  :  QUẢNG-LỢI  VÔ-NGẠI

                                                HỘ  :  PHÁP-SỰ  TỰ-TẠI  .

                                                HƯỚNG  :  ĐỀN-ĐÁP  TỨ-ÂN

                                                HƯỚNG  :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN

                                                HƯỚNG  :  CỘI-RỄ  VÔ-NGÃ

                                                HƯỚNG  :  NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT

                                                CHƯ   PHẬT-SỰ   PHÁP-SỰ

                                                TU-TẠO   CHƯ   MỘ-PHẦN

                                                HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN .

                                                CHO-PHÉP   ĐƯỢC   QUY-THUẬN 

                                                HOẰNG-DƯƠNG VÀ  QUẢNG-LỢI

                                                DIỆU-PHÁP   CHƠN-NGÔN-TÔNG

                                                PHÁP  : TAM-MẬT  CHƯ-PHẬT

                                                PHÁP  :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !

                                                PHÁP  :  KHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG !

                                                PHÁP  :  ĐẠI-LỢI   BA-CÕI

                                                PHÁP  :  ĐẠI-LỢI  QUẢ-PHẬT .                                 

                                           *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                     CHƯ  PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ  :

                     ĐẾN  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT

                     ĐẾN  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                     KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI

                     ĐẠI-PHỔ-HIỀN  NHƯ-LAI

                     CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT

                     CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG

                     CHƯ  MINH-VƯƠNG   BỒ-TÁT

                     HỘ   ĐÀN  KIM-CANG  PHONG-LÂU-CÁC .                                  

                                                *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                                                ĐẾN  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                                TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG

                                                TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA

                                                *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC              

                          ĐẾN   TỔ  KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,

                          BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG

                          CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN  .

                                                 *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                          ĐẾN : THÁNH   BẤT-ĐỘNG  KIM-CANG  MINH-VƯƠNG

                          ĐỒNG CÙNG BÁT-PHƯƠNG CHƯ  THIÊN-VƯƠNG  CẶP

                          CÙNG  CHƯ QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN .

                                                 *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

ĐẾN  :  ĐÀN-CHỦ  QUẢNG-BÁC   LẦU-CÁC   CÙNG  CHƯ  QUYẾN-THUỘC   HỘ  QUẢNG-BÁC  LẦU-CÁC .

                                                 *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                          ĐẾN  :   QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT

                          DIỆT-ÁC-THÚ   BỒ-TÁT

                          QUÁN-THẾ-ÂM   BỒ-TÁT

                          CHƯ  ĐẠI-PHẠM-THÊN-VƯƠNG

                     *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                     ĐẾN   HOÀNG-THIÊN  _  HỘ-THỔ ...  ;

                     ( CÓ-THỂ  NGUYỆN  RỘNG  RA : THIÊN-LONG-THẦN ,  ĐỊA-LONG-THẦN , SƠN-THẦN ,  HỎA-THẦN...)

                     HỒI-HƯỚNG  ĐẾN  TỔ-TIÊN

                     CHƯ  CỬU-HUYỀN  THẤT-TỔ

                     TRỌNG-ÂN   CHƯ   PHỤ-MẪU .

                     *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                     ĐẾN  :  GIÁC-LINH......( 1...2...3...)...................................................................

                     ................................................................................................................................

                                                *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                                                 ĐẾN ,  LIỆT-VỊ  THỦ-HỘ  :   

                                                HỘ  :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH  

                                                CHƯ  LONG-THẦN  HỘ-PHÁP

                                                CHƯ-VỊ  HỘ  :  CUNG-CẤP

                                                CHƯ  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                                                CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN  CÔNG-SỨC

                                                CHƯ-VỊ  HỘ  QUYẾN-THUỘC

                                                CHƯ-VỊ  ĐỒNG-HÀNH-SỰ

                                                TRONG  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ

                                                NƠI  ĐỊA-PHƯƠNG  SỞ-TẠI ................

                                                HỘ  :  TÁC  CHƯ  SỰ-NGHIỆP

                                                THẾ-GIAN  XUẤT-THẾ-GIAN

                                                HỘ  :  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                                                HỘ  :  THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC

                                                HỘ  :  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG ;

                                                NGUYỆN : HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                                                CHƯ  QUYẾN-THUỘC  HIỆN-ĐỜI ,  LÀ.....

( nêu rỏ tên họ tuổi-tác pháp-danh của  những thân-bằng quyến-thuộc…mà hành-giả đang hướng-tâm  trợ-duyên … )

                     *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                     CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                     NỘI-NGOẠI  ÂN-OÁN  THÂN

                     HẰNG  HƯỚNG-VỀ  ĐẠO-TRÀNG .

                   *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC

                   ĐẾN  BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                   CHƯ  GIỚI-ĐẠO  GIỚI-HẠNH

                   CHƯ-THIÊN   CHƯ-THÁNH _ THẦN

                   KHẮP  KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI

                   ĐỊA-GIỚI   VÀ  HỎA-GIỚI

                   LIÊN-QUAN  HẰNG  HƯỚNG-VỀ .

                      *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG   CÔNG-ĐỨC

                     BỔN-GIÁC   BỔN -NGUYÊN-THẦN  .

                                              CẦU  :  MONG-CẦU   THỆ-NGUYỆN

                                              CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                              CÙNG  THÂN-BẰNG  QUYẾN-THUỘC

                                              KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                              ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT

                                              NHẬP      PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ

                                              HƯỚNG   PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ

                                              ĐỀU  NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

                                              MỌI   TÙY-CẦU  :  TỨC-ĐẮC

                                                           

                             PHẬT  HẰNG  THUYẾT  CHƠN-LÝ :

                             CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH                       

                             CHƠN-THẬT  VỐN  VÔ-NGÃ , 

                             TÁNH  CHƯ-PHÁP  :  VỐN-KHÔNG      

                             CHO-NÊN  :  CHƯ   PHẬT-TỬ 

                             KIM-CANG-TỬ   CHÚNG-CON     

                             VỐN-DĨ   CŨNG  CHỈ  LÀ

                             SỰ  SẮP-ĐẶT  BIẾN-HÓA                        

                             NƠI  PHÁP-VÂN  PHÁP-VŨ

                             NƠI  BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ                       

                             NƠI  ĐẠI-BI  HẠNH-NGUYỆN 

                             CỦACHƯ-PHẬT  CHƯ-TÔN                   

                             GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG ,

                                    KHÔNG-THỂ-THUYẾT _ THỂ-BÀN  !                                                                            

                              TÂM  PHÀM-PHU  KHÓ-THẤU.                                                             

                                              NHÂN-DUYÊN   SANH   , RỒI  DIỆT

                                              NHÂN-DUYÊN  DIỆT    ,  RỒI  SANH …

                                              ĐẾN _ ĐI  ,  ĐI  RỒI  ĐẾN …

                                              THƯỜNG _ ĐOẠN ,  ĐOẠN  LẠI  THƯỜNG ….

                                              NHƯ-LAI   TUYÊN   THẬT-NGHĨA  :

                                              NHƯ   BÓNG-TRĂNG  ĐÁY-NƯỚC ,

                                              NHƯ   BÓNG  NỔI  GIỮA  MƯA

                                              NHƯ   TIẾNG  HỒI  VỌNG VANG ,

                                                          NHƯ      HOA-ĐỐM  HƯ-KHÔNG  ,

                                                          NHƯ      QUAY  VÒNG  TRÒN  LỬA ,

                                              NHƯ   DỢN-NƯỚC  DƯỚI  NẮNG ,

                                              NHƯ   THÀNH  CÀN-THÁT-BÀ

                                              NHƯ   ẢNH-CHIẾU ,  NHƯ-ẢO ,

                                              NHƯ   ÁNH-CHỚP  NGANG  TRỜI  ,

                                              NHƯ   GIẤC-MỘNG  NHƯ-HUYỄN....

                                              CHƯ-NGÃ , NHÂN  , CHÚNG-SANH ,

                                              THỌ-GIẢ ,  HAY  TÁC-GIẢ  ...

                                              ĐỀU  KHÔNG  CÓ  GỐC-THẬT ,

                                              CHÚNG  ĐỀU  :   VÔ-TỰ-TÁNH .

                                              NHẤT-QUÁN   TRI-KIẾN   PHẬT 

                                              QUANG-MINH  ĐẾN  THẬM-THÂM  ,

                                              CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH   LÀ  :

                                              KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT ,

                                              KHÔNG-THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG-ĐOẠN.

                                              KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG-HAI ,

                                              KHÔNG ĐẾN   CŨNG  KHÔNG-ĐI .

                                              CHƯ-NGà TỨC  VÔ-NGà ,

                                              CHƯ-NGUYỆN  TỨC  VÔ-NGUYỆN ,

                                              CHƯ-HÀNH   TỨC  VÔ-HÀNH ,

                                              TÁC-Ý     VÔ-TÁC-Ý ,

                                              SỞ-ĐẮC  VÔ-SỞ-ĐẮC .

                                              CHÚNG-CON  CẦU  DIỆU-NƯƠNG :                 

                                              NƠI   PHẬT-KIẾN : VÔ-NGà ,

                                              VÔ-NGUYỆN  VÀ  VÔ-HÀNH ,                           

                                              VÔ-TRỤ   VÔ-TÁC-Ý

                                              VÔ-TƯỚNG  VÔ-SỞ-ĐẮC  ,                                 

                                              XIN  CHƯ-PHẬT  THƯƠNG-XÓT

                                              HỘ :   MONG-CẦU   THỆ-NGUYỆN

                                              CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                              CÙNG  THÂN-BẰNG  QUYẾN-THUỘC

                                              KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                                              ĐẠI-DUYÊN  PHẬT   SẮP-ĐẶT

                                              NHẬP      PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ

                                              HƯỚNG   PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ

                                              ĐỀU  NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .

                                              MỌI   TÙY-CẦU  :  TỨC-ĐẮC .

         

          CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH        >   KHẮP  BA-CÕI  SÁU-LOÀI

          NHẤT-TÂM :  HƯỚNG  ƠN-PHẬT        >   ƠN  CHƯ-TỔ  CHƯ-TÔN

          ƠN  BỒ-TÁT  THÁNH-CHÚNG              >   ƠN  VÔ-LƯỢNG  VỊ-HỘ

          ƠN  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN       >   ƠN  MUÔN-LOÀI  VẠN-VẬT

          XIN  THÀNH-KÍNH  THÀNH-TÂM       >   TẠ-ƠN :  CẦU  ĐẢNH-LỄ .

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỔ  MẬT-GIÁO

                                      TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 

                                      TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .

                                      ĐẾN : BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                                      KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI

                                      ĐẠI-PHỔ-HIỀN  NHƯ-LAI .

                                      CÙNG NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT

                                      CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG

                                      ĐẠI-BỒ-TÁT   BỒ-TÁT

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   MINH-VƯƠNG

                                      HỘ-ĐÀN  PHONG-LÂU-CÁC .

                                      ĐẾN :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG ,

                                      TỔ  :   KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,

                                      BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG

                                      ĐẢNH-LỄ :  CHƯ  TÔN-PHẬT

                                      GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG ;

                                      CHƯ-PHẬT  CHƯ  MINH-VƯƠNG

                                      CHƯ  BỒ-TÁT  THIÊN , THÁNH ...

                                      THỊ-HIỆN  TƯỚNG , HẠNH  MẬT

                                      NƠI  ĐỊA-PHƯƠNG   SỞ-TẠI .

                                      ĐẾN :  KIM-CANG  CAM-LỒ

                                      QUÂN-TRÀ-LỢI  MINH-VƯƠNG

                                      CẶP-CÙNG   CHƯ QUYẾN-THUỘC .

                                      ĐẢNH-LỄ :  THÁNH  BẤT-ĐỘNG

                                      KIM-CANG  ĐẠI-MINH-VƯƠNG ,

                                      BÁT-PHƯƠNG  CHƯ   THIÊN-VƯƠNG ...( CÓ THỂ  NGUYỆN RỎ  TỪNG  VỊ )

                                      CHÚNG-CON  ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ

                                      ĐẾN :  BỔN-TÔN   ĐÀN-CHỦ

                                      ĐẠI-BẢO  QUẢNG-BÁC  LẦU-CÁC

                                      CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN .

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU   TÀ-RA

                                      QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT .

                                      ĐẠI-TÙY-CẦU   BỒ-TÁT .

                                      DIỆT-ÁC-THÚ   BỒ-TÁT .

                                      QUÁN-THẾ-ÂM  BỒ-TÁT .   

                                      ĐẾN: HOÀNG-THIÊN  HỘ-THỔ ,

                                      TỔ-TIÊN , CỬU-HUYỀN  THẤT-TỔ

                                      TRỌNG-ÂN  CHƯ  PHỤ-MẪU ,

                     CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                     CHỨNG  MUÔN  QUẢ-VỊ  MẬT

                     MÃN   CHƯ  PHƯỚC-TRÍ  MẬT  ,

                     ĐỒNG  NHẤT-THIẾT CHƯ-VỊ

                     HỘ :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                     HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT

                     HỘ :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                     HỘ :  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG

                     HỘ :  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                     HỘ :  CUNG-CẤP  PHƯƠNG-TIỆN

                     CHƯ   TÀI , LỘC , VẬT , THỰC ...

                     HỘ :  TỨC-TAI , TĂNG-ÍCH , KÍNH-ÁI ,

                     HÀNG-PHỤC , CÂU-TRIỆU .

                     HỘ  :  THUẬN-LỢI   THÀNH-KIẾT    

                     NƠI  TU-TẠO  MỘ-PHẦN

                     HOÀNG-TỘC   VÀ  THÂN-QUYẾN

                     HỘ :  QUẢNG-LỢI  PHẬT-PHÁP

                     QUẢNG-LỢI   CHƠN-NGÔN-TÔNG

                     HỘ :  VIÊN-MÃN  CHƯ-NGUYỆN

                     NƠI   PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ .        

                     ĐẢNH-LỄ :    NỘI-NGOẠI   ÂN-OÁN  THÂN

                     HƯỚNG  PHÁP-SỰ   PHẬT-SỰ .

                    

                                      ĐẢNH-LỄ :................................................................................................       

                                      NGUYỆN-XIN :  CHƯ-PHẬT  HỘ

                                      BIẾN  MUÔN-VẠN-ỨC  THÂN

                                      ĐỒNG  THÀNH-KÍNH  ĐẢNH-LỄ .

 

ÒM    MUNI    MANI     PRAVARA     PRAVARA      GUHYA  PADME      MAHÀ      PRABHE          SVÀHÀ

Trực tuyến

Trang web hiện có:
4 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất