Cúng Cải Táng (FULL Version)

CÚNG CẢI TÁNG

                                  ĐẠI-NHẬT  KIM-CANG  PHONG .

                                  VI-TẾ   TRỤ  TỰ-NHIÊN .

                                  QUANG-MINH  HẰNG  BIẾN-CHIẾU

                                  BẤT-HOẠI  THANH-TỊNH  NGHIỆP .

                                                                  ( đại-tạng Q.18No 867 _ Đại-Phổ-Hiền Như-lai  tuyên-kệ )

 

                                      KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT

                                  KHÔNG THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG ĐOẠN

                                  KHÔNG MỘT  CŨNG  KHÔNG HAI

                                  KHÔNG ĐẾN  CŨNG  KHÔNG  ĐI ...

                                                                 ( Tổ Long-Thọ : Tuyên-kệ )

                                     

                                  PHÁP-GIỚI   TRONG   TÂM-PHẬT .

                                  TÂM-PHẬT   TRONG   PHÁP-GIỚI .

                                  MỘT-NIỆM   :  RƠI  PHÂN-BIỆT .

                                  MỘT-NIỆM   :  RỜI  TỬ-SANH .

                                  BỒ-ĐỀ            :  VÔ-NGà HẠNH .

                                  NIẾT-BÀN     :  VÔ-NGUYỆN_ HÀNH

              

                                  NGÃ , PHÁP  : THEO  DUYÊN  SANH       (  NGÃ =  TA  )

                                  NGÃ , PHÁP  : THEO  DUYÊN  DIỆT ,

                                  LỜI  VÀNG  CHƯ-PHẬT  THUYẾT 

                                  TĂNG-CHÚNG   ĐỀU  TUYỆT-TIN ;

                                  CHÚNG-CON  MỪNG  VÔ-BIÊN !

 

                                  ĐẢNH-LỄ    PHẬT-PHÁP-BẢO .

Trực tuyến

Trang web hiện có:
4 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất