Cúng Thọ Mạng (FULL version)

Cúng Thọ Mạng

                       

                      ĐẠI-NHẬT  KIM-CANG  PHONG .

                      VI-TẾ   TRỤ  TỰ-NHIÊN .

                      QUANG-MINH  HẰNG  BIẾN-CHIẾU .    

                      BẤT-HOẠI  THANH-TỊNH  NGHIỆP .

 

                      KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT

                      KHÔNG-THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG-ĐOẠN

                      KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG-HAI

                       KHÔNG-ĐẾN  CŨNG  KHÔNG-ĐI .

Trực tuyến

Trang web hiện có:
9 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất