Bài 2 - Cúng Thọ Mạng

 

MẬT-TÔNG

DÒNG-PHÁP  KIM-CANG  .  DÒNG-MẬT  KIM-CANG THỪA.

PHÁP :  BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ­  ­_  PHÁP : BẤT-KHẢ-THUYẾT. 

                                                        ĐẠI-TẠNG  III             

Quyển 27  Trang 263-279

tờ 176-177-178-180-181-182

 

PHỔ-HIỀN

 

DIÊN-MẠNG  PHÁP

 

**********************

Hồng Y-Thường : tức Kim-Cang  Y-Thường.( Phật-lịch : 2560 )(2017 )

HỒI-HƯỚNG  BÁO-ĐÁP  TỨ  TRỌNG  ÂN   .   HỒI-HƯỚNG  QUẢ-VỊ  PHẬT .       

 

 

 
TÂM-ĐỊA  THẦN-CHÚ :      (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT_ )
      Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang)  (  21 , 49 , 108  biến )
     Hai ngón cái  đè lên móng hai ngón trỏ, ba ngón còn lại  thẳng đứng . Tay trái để nơi tâm , tay phải  tác-ý  tác-nghiệp ...
OMÏ    SU   TISÏTÏI    VAJRA
[ĐỌC ÂM-VIỆT= OM_ SU  TÍT ( SỜ-TI )VẮT RA ]
 
TỊNH  PHÁP GIỚI  CHƠN-NGÔN :        (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT )
         Ấn-Trí : ( Ấn Phóng-Quang). (  21 , 49 , 108  biến )
        OMÏ   RAM 
[  ĐỌC  ÂM-VIỆT  =  OM  RAM  ].
 
 
TÂM-CHÚ  CHƠN-NGÔN  :
        (MINH-VƯƠNG Ô-SÔ-SẮC-MA ): ( Giải trừ tham-dục, xú-uế, trược-uế, ngu-si ...)
           Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang).  (  21 , 49 , 108  biến )
OM   KRODHANA   HÙM  JAH
[ ĐỌC  ÂM-VIỆT =  OM  ( CỜ-RỐT )  ĐA   NA   HÙM   DẮT  ].
 
         Quay ngược chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý toái-trừ.
         Quay thuận chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý kiết-giới.
     
TỊNH  TAM-NGHIỆP  CHƠN-NGÔN :  ( Thanh tịnh  Thân _ khẩu _ ý )
        Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang). (  21 , 49 , 108  biến )
 OM SVABHAVA  SHUDDHA  SARVA   DHARMA SVABHAVA   SHUDDHO   HÀM
[ ĐỌC  ÂM-VIỆT =  OM _  SOA   BA   VA _ SÚS   ĐA _  SẠC   VA  ĐẠT   MA _  SOA   BA   VA _  SÚS    ĐÔ _  HĂM  ] .
 CHÚ-Ý :    CHỮ  SUS  :  ĐỌC  NHƯ  SÚT ,  NHƯNG  NẶNG  VỀ  ÂM   S
 
                       
                       ĐẠI-NHẬT  KIM-CANG  PHONG .
                      VI-TẾ   TRỤ  TỰ-NHIÊN .
                      QUANG-MINH  HẰNG  BIẾN-CHIẾU .    
                      BẤT-HOẠI  THANH-TỊNH  NGHIỆP .
 
                      KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT
                      KHÔNG-THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG-ĐOẠN
                      KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG-HAI
                      KHÔNG-ĐẾN  CŨNG  KHÔNG-ĐI .
 
                      CHÚNG-CON  MỪNG  VÔ-HẠN
                      KÍNH  LỄ-LẠY  VƯƠNG-PHẬT
                      KÍNH-TÁN  :  CÔNG-ĐỨC  PHẬT
                      KÍNH-THỜ  :  DIỆU-PHÁP-PHẬT
                      KÍNH-TÔN  :  BI-TRÍ  PHẬT
                      KÍNH-NGƯỠNG :  MONG  ƠN  PHẬT
                      KÍNH-THUẬN :  SỰ-NGHIỆP  PHẬT .
 
                      PHẬT-QUANG  HẰNG  TRÀN-KHẮP
                      PHẬT-ĐỨC  NGẬP  VI-TRẦN ...
                      ÁC , CHƯỚNG ... :  CẤP  TIÊU-TAN
                      KHỔ , NẠN ....    :  CẤP  ĐƯỢC  CỨU
                      BÁO-NGHIỆP   :  CẤP  ĐƯỢC GIẢI
                      DIÊN-MẠNG   :  CẤP   THỌ-TRƯỜNG
                      TỐI-ÁM  :  CẤP  ĐƯỢC XUA
                      TRÓI-BUỘC  :  CẤP  ĐƯỢC  MỞ
                      PHƯỚC-TRÍ  :  CẤP  VIÊN-TRÒN
                      ĐẠI-GIÁC    :   CẤP  MÃN-TOÀN.
 
                             
HÔM NAY :  NGÀY....THÁNG....NĂM ..........PHẬT-LỊCH.........[ PHẬT-LỊCH  2560].
NƠI  ĐẠO-TRÀNG ...................................................................PHƯỜNG ( XÃ)................
QUẬN ( HUYỆN ).................... THÀNH-PHỐ......................... QUỐC-GIA VIỆT-NAM.
( HÀNH-GIẢ CON  TÊN LÀ :..............................................THUỘC  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG )
                          CÙNG  VÔ-LƯỢNG  VỊ-HỘ ,
                          VÀ  HỮU-TÌNH  VÔ-TÌNH
                          KHẮP  BA-CÕI  SÁU-LOÀI ,
                          ĐỒNG  TỔ-TIÊN  CỬU-HUYỀN
                          CHƯ  PHỤ-MẪU  QUYẾN-THUỘC
                          VÀ  HUYNH-ĐỆ  THÂN-BẰNG
                          PHẬT-TỬ _  KIM-CANG-TỬ
                          VỐN  TƯƠNG-QUAN  LIÊN-QUAN
                          TRONG  DÒNG-DÕI  BỒ-ĐỀ
                          DO  NHƯ-LAI  BIẾN-HÓA
                          HẠNH-NGUYỆN : MÀ SANH-DIỆT
                          KHẮP  CẢ  BỐN  LOÀI-SANH ( bốn = thai-sanh, thấp-sanh, hóa-sanh, noãn-sanh)
                          KHẮP  GIỚI-ĐẠO  GIỚI-HẠNH
                          KHẮP  CHƯ-THIÊN  ,  THÁNH , THẦN
                          KHẮP  KHÔNG-GIỚI  THỦY-GIỚI
                          ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI
                          ĐỦ  TÂM , CẢNH ... ĐẠI-DIỆN
                          ĐỦ  CẤU-NHIỄM  THỊ-HIỆN
                          ĐỦ  LƯU-CHUYỂN  TRỤ-XỨ
                          ĐỦ  UY-ĐỨC  TỨ-THÂN
                          LUÂN-HỒI  :  TRANG-SỨC  NGOÀI
                          VÔ-NGà : THẬT-TÁNH-TRONG
                          TRONG-NGOÀI :  CŨNG  GIẢ-DANH
                          NHƯ-MUÔN :  MÀ VẪN  MỘT
                          NHƯ-MỘT    :  MÀ VẪN  MUÔN
                          NHƯ  BỐN-TƯỚNG   THỦY-LUÂN
                          DUNG-THÔNG  VÔ-PHÂN-BIỆT .
 
                                                         ****************
 
                                            NHẤT-THIẾT  CHƯ  PHÁT-TÂM
                                            PHÁT-THỆ   PHÁT-NGUYỆN-HẠNH
                                            CỦA  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH
                                            TỪ  VÔ-THỶ  ĐẾN  NAY                ( vô-thỷ =  không có chổ  bắt-đầu  )
                                            QUANG-CHIẾU  TRI-KIẾN-PHẬT
                                            HIỆN-RÕ LÝ  CHƠN-THẬT :
                                            RÕ :   TƯƠNG-QUAN   TƯƠNG-ƯNG
                                            RÕ :   TƯƠNG-NHIẾP  TƯƠNG-DUNG
                                            QUY-THUỘC  VÀ  XUẤT-SANH :
 
                                      TỪ     NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
                                 THỆ-NGUYỆN  DÒNG   BỒ-ĐỀ .
                                     
                                      CHÚNG-CON  TRONG  ƠN-PHẬT
                                      ƠNMUÔN-LOÀI   VẠN-VẬT
                                      ƠNKHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN ,
                                      MÀ  HOAN-HỶ  TỰ-GIÁC
                                      PHÁT  HẠNH-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ
                                      PHÁT : NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
                                      HƯỚNG :   ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN
                                                           HƯỚNG :   CỘI-RỄ   VÔ-NGÃ
 
·    CHÚNG-SANH  VÔ-BIÊN  THỆ-NGUYỆN  ĐỘ .
( Quán-niệm hướng về phương-Đông lạy  một lạy .Đây là NHÂN thâm-nhập vào bồ-đề tâm-môn. Kiên-cố trong NHÂN
này sẽ đại-triệt-chứng Đại-viên-cảnh-trí, phát-thệ này thường được Kim-Cang-Tát-Đỏa đến  gia-hộ gia-trì  tâm-minh .)
·     PHƯỚC-TRÍ  VÔ-BIÊN  THỆ-NGUYỆN  TẬP .
( Quán-niệm hướng về phương-Nam lạy một lạy . Đây là NHÂN thâm-nhập vào phước-trí-môn. Kiên-cố  NHÂN này sẽ
đại-triệt-chứng bình-đẳng-tánh-trí , phát-thệ này thường được Hư-Không-tạng bồ-tát đến Quán-đảnh, ban đủ phước-trí.)
·     PHÁP-MÔN  VÔ-BIÊN  THỆ-NGUYỆN  HỌC .
(Quán-niệm hướng về phương-Tây lạy một lạy. Đây là NHÂN thâm-nhập vào trí-huệ môn . Kiên-cố NHÂN này sẽ
đại-triệt-chứng Diệu-quan-sát-trí, phát-thệ này : được Quán-Tự-Tại đến gia-hộ gia-trì cho trí-huệ viên-mãn mà hành-đạo.)
·     NHƯ-LAI  VÔ-BIÊN  THỆ-NGUYỆN-SỰ .
(Quán-niệm hướng về phương-Bắc lạy một lạy. Đây là NHÂN thâm-nhập vào tác-nghiệp-môn. Kiên-cố trong NHÂN này sẽ
đại-triệt-chứng Thành-sở-tác-Trí , phát-thệ này : được Kim-Cang-Nghiệp đến gia-hộ gia-trì thành-tựu  đại-cúng-dường .)
·     VÔ-THƯỢNG  BỒ-ĐỀ  THỆ-NGUYỆN  CHỨNG .
( Quán-niệm hướng về Trung-ương lạy một lạy . Đây là NHÂN thâm-nhập vào Pháp-giới thể-tánh-trí . Kiên-cố trong NHÂN này
sẽ đại-triệt-chứng Đại-Nhật Phổ-Hiền vị , phát-thệ này: thì 10 phương chư-Phật đồng hoan-hỷ chứng-minh,nhiếp-trì  thủ-hộ)
 
                                                              
                                                            NGUYỆN-XIN  :  TỔ  MẬT-GIÁO
                                      TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 
                                      TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .
                                      KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI ,
                                      XIN  :  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                                      ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                      XIN :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP
                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG
                                      TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA  ,  
                                      ĐỒNG  KÍNH-TÂM  XIN  :  TỔ
                                      KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,
                                      BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG
                                      CÙNG QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN ;
                                      CHÚNG CON  ĐỒNG  NGUYỆN-XIN :
                                      THẬP-LỤC  ĐẠI-BỒ-TÁT 
                                      NGUYỆN-XIN :  CHƯ  TÔN-PHẬT
                                      GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG
 
                        XIN :  TỨ-PHƯƠNG  NHƯ-LAI  ,
                       TỨ-BA-LA-MẬT   BỒ-TÁT
                       NỘI , NGOẠI  TU  CÚNG-DƯỜNG
                       CHƯ  THIÊN-NỮ   SỨ-GIẢ ;
                       NGUYỆN-XIN :  TỨ-MÔN
                       SỨ-GIẢ  CHƯ  THIÊN-NỮ ;
                       CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT
                       ĐẠI-BỒ-TÁT  BỒ-TÁT
                       CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG       
                       CHƯ  PHẬT-MẪU ,  MINH-VƯƠNG...
                       THỜ-PHƯỢNG  NƠI   ĐẠO-TRÀNG  ( ...HOẶC :  NƠI  BỔN-TỰ ,  BỔN-MIẾU , NƠI SỞ-TẠI ...
                       XIN :  TỨ-ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG
                       ĐÔNG-PHƯƠNG  :  TRÌ-QUỐC-THIÊN
                       NAM-PHƯƠNG    :  TĂNG-TRƯỞNG  THIÊN HÌNH
                       TÂY-PHƯƠNG     :  ÁC-MỤC-THIÊN
                       BẮC-PHƯƠNG     :  ĐA-MÔN-THIÊN .
                       XIN  :  HOÀNG-THIÊN   HỘ-THỔ ,
                       ĐỒNG-NHẤT-THIẾT    CHƯ-VỊ
                       HỘ  :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH
                       HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT
                       HỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   PHƯỚC-THỌ
                       TĂNG  TÀI-LỘC   UY-QUYỀN
                       TĂNG  BI-TRÍ   KÍNH-ÁI
                       HỘ  :  CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN
                       HỘ  :  TÁC-CHƯ   SỰ-NGHIỆP
                       THẾ-GIAN _  XUẤT-THẾ-GIAN ;
                       HỘ  :  VIÊN-MÃN   CHƯ-NGUYỆN
                       CHO  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                       ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _  HƯỚNG-ĐÀN .
                                                                           
 
                                             NGUYỆN-XIN  ĐỒNG  NHIẾP-HỘ
                                             HỘ :   CHÚNG-CON CHÚNG-SANH
                                             HÔM-NAY :  TRONG  ƠN-PHẬT  
                                             ƠN  :   THA-LỰC   KHẮP  KHẮP ...
                                             VI-NHIỆM  BAN  ĐẠI-DUYÊN  :          
                                             DIỆU  DẪN-ĐỘ  SẮP-ĐẶT
                                              HÓA-SANH  TỪ  HẠNH-NGUYỆN
                                             ỨNG-BIẾN  PHÁP  DIỆT-KHỔ ,
                                              MÀ  HÀNH-GIẢ   CHÚNG-CON   
                                             TƯƠNG-GIAO  CÙNG  CẢNH, CÕI ...
                                              CỌNG-CẢM  CÙNG CHƯỚNG-NGẠI
                                             HÒA-NHẬP   CÙNG  LUÂN-HỒI...,
  
                                             CHIẾU   LỜI-VÀNG  PHẬT-DẠY  :        
                                             TỪ  VÔ-THỶ  VÔ-CHUNG   
                                             TÁNH-GIÁC  VÀ  NGHIỆP-CHƯỚNG   
                                             ĐỒNG  SANH  CÙNG  MỘT-LƯỢC ...
                                             NGÃ-TÁNH   TỨC   PHẬT-TÁNH
                                             PHIỀN-NÃO  TỨC   BỒ-ĐỀ
                                             SANH-TỬ       TỨC   NIẾT-BÀN  ,           
                                             PHẬT-SỰ   _   CHÚNG-SANH-SỰ
                                             KHÔNG-MỘT , CŨNG  KHÔNG-KHÁC .
                                             NÊN : CHÚNG-CON HƯỚNG-NGUYỆN
                                             HƯỚNG :  TIẾP-NỐI  ĐẠI-NGHIỆP       
                                             BA-ĐỜI  MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT ,
                                             HƯỚNG :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN       
                                             HƯỚNG :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN       
                                             HƯỚNG :  LỢI-LẠC  BA-CÕI  ,
                                             ĐẠI-LỢI   ĐẠO   GIẢI-THOÁT ,
                                             ĐẠI-LỢI   ĐẠI-NGHIỆP  PHẬT ;
                                                                           
                                             MÀ  HÀNH-GIẢ  CHÚNG-CON
                                             CẦU  :  ƠN  HỘ   NHẬP-ĐÀN
                                             NGƯỠNG   NƯƠNG  GỐC  VÔ-NGÃ
                                             NHÂN-QUẢ   :  BẤT-KHẢ-ĐẮC
                                             NGà _  PHÁPVÔ-SỞ-ĐẮC ;
                                             NGƯỠNG   MONG  LINH  PHÁP-BẢO
                                             NGƯỠNG   HÓA-ỨNG  HẠNH-NGUYỆN
                                             NGƯỠNG   THỌ  TỪ-BI  PHẬT
                                             ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                             CÙNG  QUYẾN-THUỘC   THÂN-CẬN
                                             ĐỒNG   THƯƠNG-XÓT   GIA-ƠN :
                                             THỊ-HIỆN   ĐẠI-OAI-THẦN
                                             TUÔN  CAM-LỒ   VÔ-TẬN
                                             ĐỘ  :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                             TRONG   TƯƠNG-TỤC   TU-HÀNH
                                             CẦU  :  KÉO  DÀI  TUỔI  THỌ
                                             CẦU  :  TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG
                                             ĐƯỢC  VIÊN-MÃN   CHƯ-NGUYỆN .
 
                                                                    XIN  :  TỪ-BI   NHIẾP-HỘ
                                                                    HỘ   :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                                                    PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ
                                                                    ĐANG  THỨ-LỚP   TU-HÀNH
                                                                    HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT
                                                                    VÀ   NHẤT-THIẾT   VỊ-HỘ
 
                              CÙNG   QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN
                              ĐƯỢC   KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG
                              ĐƯỢC   TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG .
                              ĐỒNG  TỪ-BI   GIA-HỘ
                              HỘ  :  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG
                              HỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                              CHO :..........................................(  HỌ-TÊN ).......................................
                              TUỔI :............................( PHÁP-DANH ) :.....................( NẾU-CÓ )
                              CƯ-NGỤ :...............................................................................................
                             
                              NGƯỠNG-XIN  :  ĐỒNG   GIA-HỘ
                              HỘ  :  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG
                              HỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                              CHO  HỮU-TÌNH   VÔ-TÌNH
                              KHẮP   BA-CÕI   SÁU-LOÀI
                              KHẮP    GIỚI-ĐẠO    GIỚI-HẠNH
                              KHẮP   CHƯ-THIÊN   CHƯ-THÁNH   CHƯ-THẦN
                              MỌI   TƯƠNG-TỤC   THỨ-LỚP
                              TIẾN-HÓA   TRONG   TU-HÀNH
                              HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT  ,
                              NƠI   THA-LỰC   SẮP-ĐẶT
                              ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _  HƯỚNG-ĐÀN
                              CÓ   PHÁT   CHƯ   MONG-CẦU  :
                              CẦU  :  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG
                              CẦU  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG ,
                              TẤT-CẢ   ĐỀU   BÌNH-ĐẲNG
                              THỌ  ƠN-PHƯỚC  GIA-HỘ
                              ĐỀU   NHƯ-Ý    THÀNH-KIẾT  .
 
                                                 CHÚNG-CON  CẦU  LINH-ỨNG
                                                 THẦN-NGHIỆM  ĐẠI-PHÁP-BẢO
                                                 VIÊN-MÃN   CHƯ   MONG-CẦU
                                                 ĐƯỢC  :  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG
                                                 ĐƯỢC  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG .
                                                 CHO  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON  
                                                 TỨC  :  ĐỒNG  NHƯ  CHÚNG-CON 
                                                 ĐANG :  HOẰNG-DƯƠNG  QUẢNG-LỢI
                                                 DIỆU-PHÁP  :  CHƠN-NGÔN-TÔNG
                                                 THÂM-DIỆU  KIM-CANG-THỪA
                                                 ĐẠI-LỢI   ĐẠI-NGHIỆP  PHẬT ;
 
                          TỨC  :  ĐỒNG  NHƯ  CHÚNG-CON 
                          HƯỚNG ,  MUÔN-LOÀI  SÁNG-TO  :
                          ĐẠI-TÌNH-THƯƠNG  CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-ƠN-ĐỨC  CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-BI-TRÍ     CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-BẢO-PHÁP  CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN  CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-THẦN-LỰC   CHƯ-PHẬT
                          ĐẠI-CHƠN-TÂM  BỔN-PHẬT .
 
                                       TỨC  :  ĐỒNG  NHƯ  CHÚNG-CON 
                                       ĐANG :  QUY-THUẬN  QUY-THUỘC
                                       ĐẠI-BI   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN
                                       BA-ĐỜI  MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT .
 
                                       ĐANG :  QUY-THUẬN  QUY-THUỘC
                                       ĐẠI-BI   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN
                                       CỦA  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP
                                       TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG
                                       TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA ;           
 
                          TỨC  :  ĐỒNG  NHƯ  CHÚNG-CON 
                          HƯỚNG  : ĐỀN-ĐÁP  TỨ-ÂN ,
                          HƯỚNG  : QUỐC-THÁI  DÂN-AN          
                          HƯỚNG  : THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC
                          HƯỚNG  : GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG , 
                          CHO  MỌI  CÕI  THỨ-LỚP 
                          TU-HÀNH  HẠNH-NGUYỆN  PHẬT .
 
                                      TỨC  :  ĐỒNG  NHƯ  CHÚNG-CON 
                                      HƯỚNG : BA-CÕI  TƯƠNG-QUAN
                                      TRONG  TỰ-LỢI  _  LỢI-THA
                                      TRONG  TỰ-GIÁC _ GIÁC-THA
                                      LUÔN  TRONG  ƠN  PHẬT-HỘ :
                                      ĐƯỢC   THỌ-MẠNG   DÀI  LÂU
                                      ĐƯỢC  QUANG-MINH  NGUYỆN-HẠNH
                                      ĐƯỢC  CHỨNG-MINH CÔNG-ĐỨC
                                      ĐƯỢC   ĐẠI-DUYÊN   CHỨNG-TU
                                      MAU  VIÊN-MÃN  PHƯỚC-TRÍ
                                      TẬN  TIÊU  PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG ,  
                                      MAU  CHỨNG-NHẬP   CẢNH-GIỚI
                                      PHẬT-QUỐC  HOẶC  THIÊN-QUỐC ,          
                                      MAU  THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI ,
                                      MAU  VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ .
 
***************************************************************************************
 
                                        CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH
                                      PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ      
                                      CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN
                                      HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
                                      NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ
                                      NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                                      ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                      HỘ :  ( MƯỜI-SÁU )   ĐẠI-BỒ-TÁT
                                      TỪ    BỐN-PHƯƠNG   GIÁNG-LÂM
                                      ĐÀN-TRÀNG   CẦU  :  THỌ-MẠNG .
 
NA-MÔ   BỐN  ĐẠI-BỒ-TÁT
 
ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
TỪ  PHƯƠNG-ĐÔNG  GIÁNG-LÂM
DIỆU   THỊ-HIỆN  THẦN-THÔNG    
ĐỒNG  ỨNG-TRIỂN   HẠNH-NGUYỆN
BAN  ĐỨC   VÔ-CẤU-NHIỄM
HỘ :   CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON    
HẰNG  :  BỔN-TÁNH   KIM-CANG
HẰNG  :   THỨ-LỚP   TU-HÀNH
TƯƠNG-TỤC   LỢI  :  VÔ-NHIỄM
LỢI  :  ĐẠI-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ ,
                ĐƯỢC   BỐN  ĐẠI-BỒ-TÁT
TỪ   PHƯƠNG-ĐÔNG   HỘ-ĐỘ :       
          HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
         ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
         THUẬN  TƯƠNG-TỤC  TU-HÀNH

        LIỄU-NGỘ  DIỆU-PHÁP  PHẬT
       NỘI-CHỨNG  : VÔ-CẤU-NHIỄM  ;
       MAU   NHIỄM-NHẬP  THÀNH-THỤC
       GIÁC  BỔN-HỮU  PHÁP-THÂN .
 
NA-MÔ  KIM-CANG  THỦ   BỒ-TÁT 
NA-MÔ  KIM-CANG VƯƠNG  BỒ-TÁT
NA-MÔ  KIM-CANG NHIỄM  BỒ-TÁT
NA-MÔ  KIM-CANG XƯNG    BỒ-TÁT
ĐỒNG   CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN        
HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.
 
ẤN-TRÍ  :  (  37 , 49 , 108 , 1080...BIẾN )
Hai  tay  kim-cang quyền . 
 
HUM   TRÀH   HRÌH   AH
 
ÂM-VIỆT  ) =  HÙM   TRẮC  (HÁ-RỊ )  ẮC .
 
 
 
 NA-MÔ   BỐN  ĐẠI-BỒ-TÁT
 
ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN

 

TỪ  PHƯƠNG-NAM   GIÁNG-LÂM

 

DIỆU   THỊ-HIỆN  THẦN-THÔNG    

 

ĐỒNG  ỨNG-TRIỂN   HẠNH-NGUYỆN

 

THẦN-BIẾN   DIỆU-BÌNH-ĐẲNG

 

HỘ :   CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON    

 

BÌNH-ĐẲNG   CÂU-TRIỆU  LINH

 

LINH-NHẬP   ĐÀN   DIÊN-MẠNG

 

KHÓA-CHẶT   MỌI   TẠNG-THỨC

 

KHÓA-CHẶT   BÁO   YỂU-MẠNG

 

LINH-NGHIỆM  ƠN :  TĂNG  THỌ   

 

ĐƯỢC  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG ,

 

THUẬN  TƯƠNG-TỤC   TU-HÀNH

 

KHIẾN  AN-VUI   ƯA-THÍCH

 

TÂM   MỸ-MÃN   HÂN-HOAN

 

TỊNH-AN   TRONG  TỰ-TÁNH .

 

CHÓNG  CHỨNG-TRÍ  BÌNH-ĐẲNG .

 

 

 

NA-MÔ  HƯ-KHÔNG  TẠNG  BỒ-TÁT

 

NA-MÔ  KIM-CANG   QUANG BỒ-TÁT

 

NA-MÔ  HƯ-KHÔNG  KỲ  BỒ-TÁT                                                                        
NA-MÔ  HƯ-KHÔNG  TIẾU  BỒ-TÁT

 

ĐỒNG   CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN        

 

HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

 

ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.
 
ẤN-TRÍ  :  (  37 , 49 , 108 , 1080...BIẾN ) 
Hai  tay  kim-cang quyền . 
JAH   HUM   VÀM   HOH     
ÂM-VIỆT  ) =   DẮT   HÙM   VĂM   HÓC 
 
 
NA-MÔ   BỐN  ĐẠI-BỒ-TÁT
 
ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
TỪ  PHƯƠNG-TÂY  GIÁNG-LÂM
DIỆU   THỊ-HIỆN  THẦN-THÔNG    
ĐỒNG  ỨNG-TRIỂN   HẠNH-NGUYỆN
THẦN-BIẾN   DIỆU-QUÁN-SÁT
HỘ :   CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON    
BỔN-TÁNH-NHƯ    BẤT-SANH
ĐƯỢC  THÔNG  PHƯỚC   VÔ-LẬU
ĐƯỢC   BỐN   ĐẠI-BỒ-TÁT
TỪ   PHƯƠNG-TÂY   HỘ-ĐỘ :
HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
THUẬN   TƯƠNG-TỤC   TU-HÀNH
VẠN-HẠNH  MAU  MÃN-TÚC  ;
MAU   THÔNG-ĐẠT  THÀNH-TỰU 
QUẢ-VỊ   ĐẠI-BỒ-ĐỀ  ,
MAU  TRIỆT-CHỨNG  NGỘ-NHẬP  
BẤT-ĐỘNG   NHƯ-NHƯ   TRÍ .
NA-MÔ    QUÁN-TỰ-TẠI   BỒ-TÁT   
NA-MÔ   DIỆU-CÁT-TƯỜNG  BỒ-TÁT
NA-MÔ   CHUYỂN-PHÁP-LUÂN BỒ-TÁT                                                                     
NA-MÔ  KIM-CANG NGÔN      BỒ-TÁT
ĐỒNG   CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN        
HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

 

ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.
 
ẤN-TRÍ  :  (  37 , 49 , 108 , 1080...BIẾN )
Tay  trái  như thế  hoa-sen  búp ,
tay  phải  như thế  hoa-sen  nở  .
A     À     AM    ÀH
ÂM-VIỆT  ) =    A    À     ĂM    ẮC
 
 
NA-MÔ   BỐN  ĐẠI-BỒ-TÁT
 
ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
TỪ  PHƯƠNG-BẮC  GIÁNG-LÂM
DIỆU   THỊ-HIỆN  THẦN-THÔNG    
ĐỒNG  TÁC-TRIỂN   NGHIỆP-LỰC
THẦN-BIẾN   VÔ-TRỤ-ĐẮC
HỘ :   CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON 
LINH-ỨNG   CHƯ   PHÁP-LẠC
ĐƯỢC   BỐN   ĐẠI-BỒ-TÁT
PHƯƠNG-BẮC   ĐỒNG-HỘ-ĐỘ
HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG                            
THUẬN  TƯƠNG-TỤC   TU-HÀNH
MAU  NHANH-CHÓNG   CHỨNG-HOẶCH
TỰ-TẠI  AN-LẠC  TÂM ;                     
CHỨNG  NHƯ-LAI  TAM-THÂN   
BIẾN  CHÂU-THÂN  PHÁP-GIỚI

    
NA-MÔ  KIM-CANG   HỘ   BỒ-TÁT  
NA-MÔ  KIM-CANG NGHIỆP BỒ-TÁT
NA-MÔ  KIM-CANG  TẬN  BỒ-TÁT   
NA-MÔ  KIM-CANG TRÌ    BỒ-TÁT
ĐỒNG   CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN        
HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.
ẤN-TRÍ  :  (  37 , 49 , 108 , 1080...BIẾN ) 
Hai  tay  kim-cang  quyền , 
 I       Ì       O      Ò
 ÂM-VIỆT  ) =    I     Ì     O     Ò

 ( Như-Lai  tam-thân  =  thân  hạnh-nguyện , thân sanh-tử , thân niết-bàn . )

 

                                 NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                                ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                HỘ : BỐN  BA-LA-MẬT   BỒ-TÁT
                                      GIÁNG-LÂM   ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG
                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN MẠNG .
 
                                NA-MÔ  BỐN  BA-LA-MẬT  BỒ-TÁT :
                                      ĐỒNG  CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
                                       :  MONG  ĐẠI-LỢI-ÍCH
                                      CHO  HỮU-TÌNH   TU-HÀNH 
                                      ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN  CHƯ-PHẬT
                                      XIN  :  THẦN-BIẾN   HẠNH-NGUYỆN
                                      DIỆU-THỊ-HIỆN   THẦN-THÔNG
                                      OAI-QUANG    BA-LA-MẬT
                                      KHÔNG-THỂ-NGHĨ...THỂ-BÀN...!
                                      HỘ :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                      TRONG   TỐT ,  XẤU  , THUẬN ,  NGHỊCH...
                                      ĐỀU   BÍ-MẬT   THỨ-LỚP
                                      TU-HÀNH   HẠNH-NGUYỆN  PHẬT
                                      MÀ  KHÔNG  HỀ   HAY  BIẾT  !
                                      NÊN   :  ÁC , BÁO , NGHỊCH , CHƯỚNG...
                                      PHƯỚC , LỘC , ĐỨC , THIỆN , LÀNH ...
                                      CHIẾU :  TÂM-NGUYỆN   BỒ-ĐỀ
                                      CHIẾU :  CÔNG-HẠNH   BA-LA-MẬT
                                      ĐỀU  CỰC-MẬT   QUẢNG-LỢI
                                      ĐỀU   HOẰNG-QUANG   TAM-BẢO
                                      LỢI   :   PHƯỚC-TRÍ   MUÔN-LOÀI
                                      LỢI   :   BA-LA-MẬT  THÂM-MẬT
                                      LỢI   :   GIẢI-THOÁT  _  GIÁC-NGỘ  ,
                                      NGƯỠNG -XIN   :   BỐN   BA-LA-MẬT
                                      THƯƠNG  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                      HIỆN   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
                                      HỘ  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                      ĐỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG ,
                                      THUẬN   PHÁT-TÂM    TU-HÀNH
                                      TƯƠNG-TỤC   MỌI   THỨ-LỚP
                                      THĂNG-HOA   THÂN-KHẨU-Ý
                                      ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN   BỒ-ĐỀ
                                      MAU   ĐẠI-CHỨNG   VIÊN-MÃN .
                                      BỔN-GIÁC    VÀ   CHÚNG-SANH

 

                                      ĐỒNG   VIÊN-THÀNH   PHẬT-QUẢ .


NA-MÔ  KIM-CANG  TÁT-ĐỎA  BA-LA-MẬT  BỒ-TÁT :

ỨNG-HẠNH   BA-LA-MẬT

GIẢI  BÁO-NGHIỆP   CẤU-NHIỄM

HỘ :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

ĐỘ :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.

        ÒM       (ÂM-VIỆT ) =   OUM

        (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          

ẤN-TRÍ :CHẤP  HAI-TAY , HAI NGÓN-TRỎ _ HAI NGÓN-GIỮA NGOẠI-PHƯỢC ; HAI NGÓN-CÁI ĐỨNG-THẲNG HỞ ĐẦU , HAI  NGÓN  VÔ-DANH  HAI  NGÓN-ÚT CŨNG ĐỨNG HỞ ĐẦU.

 

NA-MÔ  KIM-CANG  BỬU  BA-LA-MẬT  BỒ-TÁT : 

QUANG-DUYÊN  BẢO-HẠNH-ĐẲNG

TIÊU-TAN  OÁN  PHÂN-BIỆT

HỘ :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

ĐỘ :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.

              ÒM      

 (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          

ẤN-TRÍ : HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , HAI  NGÓN-TRỎ HAI  NGÓN-CÁI  ĐỨNG-THẲNG  NHƯ-KIM .

NA-MÔ  KIM-CANG  PHÁP  BA-LA-MẬT  BỒ-TÁT:

TRIỂN  PHÁP-LỰC   ĐẠO-LỰC

DUYÊN-HÓA   TRƯỞNG  LỢI-ÍCH

HỘ :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

ĐỘ :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.

    ÒM      

    (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )           

ẤN-TRÍ :HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , HAI  NGÓN-TRỎ HAI  NGÓN-CÁI  ĐỨNG-THẲNG  NHƯ-KIM .       

 

NA-MÔ  KIM-CANG  NGHIỆP  BA-LA-MẬT  BỒ-TÁT:

THẦN-BIẾN  NGHIỆP-LỰC-MẬT

TRIỆU  QUYẾN-THUỘC   ĐỒNG-TRÌ

HỘ :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

ĐỘ :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG.

          ÒM       

         (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          

ẤN-TRÍ : HAI-TAY  ẤN  PHÓNG-QUANG , NGỮA  LÒNG  BÀN-TAY .

                                                                 
                                 NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                                ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                HỘ : NỘI-TU  CÚNG-DƯỜNG  THIÊN-NỮ  SỨ-GIẢ
                                      GIÁNG-LÂM   ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG
                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN MẠNG .
             NA-MÔ   NỘI-TU CÚNG-DƯỜNG THIÊN-NỮ  SỨ-GIẢ :
               ĐỒNG  CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
               VÌ  MONG  HIỆN  NHƯ-LAI
               NỘI-THẦN-THÔNG  DU-HÝ
               QUA : HỶ , MAN , CA , VŨ
               XIN  :  TRIỂN  BỐN  ẤN-TRÍ
               MẬT-GIA-TRÌ  :  TỨ-CHỦNG  NHẤT-TỰ  KIM-CANG-TÂM .
               THI-TRIỂN  NỘI   THẦN-THÔNG
               ỨNG-LINH  NỘI   CÚNG-DƯỜNG
               HỘ  :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
               QUANG-MINH  TÂM  CÚNG-DƯỜNG
               CÚNG-PHẬT   :  TÂM  HỶ-LẠC
               CÚNG-PHẬT   :  ĐỈNH  VINH-QUANG
               CÚNG-PHẬT   :  ÂM-NGÔN  ĐẸP
               CÚNG-PHẬT   :  THÂN-TƯỚNG  LÀNH .
               MỌI   MONG-CẦU   SỞ-NGUYỆN
               CẦU  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
               CẦU  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
               LINH-ỨNG   TÂM   CÚNG-DƯỜNG
               THẦN-DIỆU   NỘI  CÚNG-DƯỜNG
               ƠN  :   THIÊN-NỮ   HỘ-ĐỘ
               ĐƯỢC   NHƯ-Ý    THÀNH-KIẾT .
 
               
                 HỶ-ẤN  : 
                 (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          
                      HOH            ÂM-VIỆT  )  =  HÓC .
ẤN-TRÍ:HAI  KIM-CANG QUYỀN  ĐẶT Ở EO LƯNG ,ĐẢNH HƠI NGIÊNG  BÊN  TRÁI .
 ( KHI  TRÌ-TỤNG  QUÁN-TƯỞNG  :
TỪ  SÂU KÍN  TRONG TÂM  LƯU-XUẤT RA  NHỮNG MẠCH NGUỒN DÒNG-CHẢY HỶ LẠC THANH-CAO  NHẤT  , SỰ HỶ-LẠC NÀY TUÔN  TRÀN  VÔ TẬN  KHÔNG  HỀ  DỨT-ĐOẠN , VÀ  DÂNG  THỂ-HỶ-LẠC NÀY LÊN CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT . CÚNG-DƯỜNG  CHƯ-PHẬT  NƠI ĐÀN-TRÀNG , CHƯ-PHẬT THỜ-PHƯỢNG NƠI ĐẠO-TRÀNG, 
CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI .( CÚNG-PHẬT :  TÂM  HỶ-LẠC  )               
 
             MAN  ẤN  :                                                   
          HOH        
          (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          
ẤN-TRÍ : HAI  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢCNHƯ  TUA-MAN, ẤN NƠI  TRÁN , ĐẢNH  SAU  ĐẦU . ( QUÁN-TƯỞNG  ĐỘI  VÒNG  NGUYỆT-QUẾ , CÚNG-PHẬT  ĐỈNH VINH-QUANG  NHẤT ) 
 ( KHI  TRÌ-TỤNG  QUÁN-TƯỞNG  : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT NHỮNG THÀNH-CÔNG  VINH-QUANG
TỐT LÀNH NHẤT NƠI HIỆN-ĐỜI , CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI ĐÀN-TRÀNG,CHƯ-PHẬT THỜ-PHƯỢNG NƠI ĐẠO-TRÀNG,  CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-PHẬT  :  ĐỈNH  VINH-QUANG  )
                                                                                                                                                               
                CA  ẤN :
               HOH        
            (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )           
  ẤN-TRÍ : HAI TAY KIM-CANG QUYỀN TƯƠNG-HỢP , CHUYỂN TỪ  RỐN  LÊN  MIỆNG , TÂM-TƯỞNG  :  TÁN-THÁN  CÔNG-ĐỨC PHẬT .
( KHI  TRÌ-TỤNG  QUÁN-TƯỞNG  : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT NHỮNG ÂM-THANH  CA-TỪ  NGỮ-ĐIỆU
TỐT LÀNH NHẤT NƠI HIỆN-ĐỜI , CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI ĐÀN-TRÀNG,CHƯ-PHẬT THỜ-PHƯỢNG NƠI ĐẠO-TRÀNG, CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-PHẬT  :   ÂM-NGÔN  ĐẸP  )    
 
                        VŨ  ẤN :
               HOH        
           (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          
 ẤN-TRÍ : HAI TAY KIM-CANG QUYỀN,  MỀM-MẠI,  MÚA  Ở ĐẢNH , Ở  VAI-PHẢI  VAI-TRÁI , TÂM-TƯỞNG  :  TÁN-THÁN  CÔNG-ĐỨC PHẬT . 
( KHI  TRÌ-TỤNG  QUÁN-TƯỞNG  : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT THÂN-TƯỚNG ĐẸP  VŨ-HÌNH  VŨ-ĐIỆU
TỐT LÀNH NHẤT NƠI HIỆN-ĐỜI , CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI ĐÀN-TRÀNG,CHƯ-PHẬT THỜ-PHƯỢNG NƠI ĐẠO-TRÀNG, CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-PHẬT  :  THÂN, TƯỚNG  LÀNH  )
 
                                       NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                                      ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                      HỘ : NGOẠI-TU  CÚNG-DƯỜNG THIÊN-NỮ  SỨ-GIẢ
                                      GIÁNG-LÂM   ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG
                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN MẠNG .
           
             NA-MÔ   NGOẠI-TU CÚNG-DƯỜNG THIÊN-NỮ  SỨ-GIẢ :
               ĐỒNG  CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
               VÌ  MONG  CHƯ   HỮU-TÌNH
               TƯƠNG-TỤC   THỨ-LỚP   TU
               HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT
               CHƯ-HẠNH  TỐC  VIÊN-MÃN .
               XIN  :  TRIỂN  BỐN  ẤN-TRÍ
               MẬT-GIA-TRÌ  :  TỨ-CHỦNG  NHẤT-TỰ  TÂM .
               THỊ-HIỆN   ĐẠI-THẦN-THÔNG
               TRIỂN   HẠNH-THIÊN   BAN-PHÁT
               KHAI  :  DUYÊN-KHỞI   THÂM-UYÊN
               TỪ  HẠNH  NGOẠI  CÚNG-DƯỜNG :
               HỘ  :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
               CÚNG-DƯỜNG  :  HƯƠNG   NỘI , NGOẠI
               CÚNG-DƯỜNG  :  PHÁP-GIỚI   HOA
               CÚNG-DƯỜNG  :  ĐĂNG  DẪN  ĐẠO
               CÚNG-DƯỜNG  :  MÃN  SỞ-CẦU .
               MỌI   SỞ-NGUYỆN   MONG-CẦU
               CẦU  :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
               CẦU  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
               LINH-ỨNG   DUYÊN  CÚNG-DƯỜNG
               THẦN-DIỆU   QUẢ  CÚNG-DƯỜNG
               ƠN  :  THIÊN-NỮ   HỘ-ĐỘ
               MỌI  NGHỊCH , CHƯỚNG , PHÂN-BIỆT ...
               ĐỀU   NHỜ  QUẢ   CÚNG-DƯỜNG
               TIÊU-TAN   NHƯ  SƯƠNG-KHÓI ,
               TĂNG  HIỀN , ĐỨC , PHƯỚC , LẠC ...
      NGUYỆN  :  NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT .                                                                        
 
            HƯƠNG-ẤN :         (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          
 
        HUM                    ÂM-VIỆT  )  =   HÙM  .                     
ẤN-TRÍ :DÙNG  KIM-CANG  QUYỀN . THIÊU-HƯƠNG V...V...TỨ-ẤN . QUYỀN  HƯỚNG  HẠN  TẢN  RỜI . HAI NGÓN TRỎCỤNG-ĐẦU , HAI NGÓN CÁI TÙNG THEO HAI NGÓN-TRỎ , BA-NGÓN CÒN LẠI  ĐÂU  LƯNG  NHAU      
( KHI  TRÌ-TỤNG QUÁN-TƯỞNG : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT NHỮNG HƯƠNG-THƠM THƯỢNG-DIỆU TỐT LÀNH NHẤT  NƠI  TAM-GIỚI ,  NHƯ HƯƠNG-TRẦM  ĐÀN-HƯƠNG …V..V.., 
VỪA  TRÌ-TỤNG  VỪA  QUÁN-TƯỞNG NHỜ  CHƠN-NGÔN  MÀ  SẼ  XUẤT-SANH  RA  NHỮNG  HƯƠNG-THƠM  THƯỢNG-DIỆU  ĐẦY  KHẮP  HƯ-KHÔNG .CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI ĐÀN-TRÀNG , CHƯ-PHẬT  THỜ-PHƯỢNG NƠI  ĐẠO-TRÀNG ,  CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-DƯỜNG  :  HƯƠNG  NỘI-NGOẠI   ) 
 
                     HOA  ẤN  :
            HUM                                          
              (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )
 ẤN-TRÍ : HAI QUYỀN  NỘI-TƯƠNG-XOA, HAI NGÓN  TRỎ CONG  NHƯ CÁNH-HOA  CỤNG ĐẦU, HAI NGÓN CÁI   TÙNG 
 ( KHI  TRÌ-TỤNG QUÁN-TƯỞNG : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT NHỮNG LOẠI HOA ĐẸP THƯỢNG-DIỆU
TỐT LÀNH NHẤT NƠI  TAM-GIỚI, VỪA TRÌ-TỤNG VỪA  QUÁN TƯỞNG NHỜ  CHƠN-NGÔN  MÀ  SẼ  XUẤT-SANH  RA  VÔ-SỐ HOA-ĐẸP  THƯỢNG-DIỆU  RÃI  ĐẦY  KHẮP  HƯ-KHÔNG . CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI  ĐÀN-TRÀNG ,
CHƯ-PHẬT  THỜ-PHƯỢNG NƠI  ĐẠO-TRÀNG , CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-DƯỜNG  :  PHÁP-GIỚI  HOA   )
 
                         ĐĂNG ẤN  :
               HUM                                          
                 (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )
 ẤN-TRÍ : HAI QUYỀN NGOẠI-TƯƠNG-XOA , HAI  NGÓN-CÁI  ĐỨNG  NHƯ CHÂM .
( KHI  TRÌ-TỤNG QUÁN-TƯỞNG : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN  CHƯ-PHẬT  NHỮNG  LOẠI  ĐĂNG-ĐÈN THƯỢNG-DIỆU
TỐT LÀNH NHẤT NƠI  TAM-GIỚI, VỪA TRÌ-TỤNG VỪA  QUÁN TƯỞNG NHỜ  CHƠN-NGÔN  MÀ  SẼ  XUẤT-SANH  RA  VÔ-SỐ  ĐĂNG-ĐÈN  THƯỢNG-DIỆU  SÁNG-RỰC  KHẮP  HƯ-KHÔNG . CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI  ĐÀN-TRÀNG ,
CHƯ-PHẬT  THỜ-PHƯỢNG NƠI  ĐẠO-TRÀNG , CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-DƯỜNG  :  ĐĂNG  CHÁNH-ĐẠO )
 
                            ĐỒ  ẤN  :
              HUM                                          
                 (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )
 ẤN-TRÍ : HAI  QUYỀN  NGOẠI  TƯƠNG-XOA , KHAI-CHƯỞNG  ĐỒ  Ở  NGỰC .
  ( KHI  TRÌ-TỤNG QUÁN-TƯỞNG : DÂNG  CÚNG-DƯỜNG LÊN CHƯ-PHẬT NHỮNG HOA-QUẢ , NHỮNG THỨC ẨM-THỰC THƯỢNG-DIỆU  TỐT LÀNH  NHẤT  NƠI  TAM-GIỚI ,VỪA TRÌ-TỤNG VỪA  QUÁN-TƯỞNG NHỜ  CHƠN-NGÔN  MÀ  SẼ  XUẤT-SANH RA  VÔ-SỐ  HOA-QUẢ ẨM-THỰC  THƯỢNG-DIỆU ĐẦY KHẮP  HƯ-KHÔNG .  CÚNG-DƯỜNG CHƯ-PHẬT NƠI  ĐÀN-TRÀNG , CHƯ-PHẬT  THỜ-PHƯỢNG NƠI  ĐẠO-TRÀNG , CHƯ-PHẬT  KHẮP-KHẮP  MƯỜI-PHƯƠNG   PHÁP-GIỚI . ( CÚNG-DƯỜNG  :  QUẢ  SỞ-CẦU )

 

                                  NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ 

                                ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG

                                HỘ : TỨ-MÔN  SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ

                                      GIÁNG-LÂM   ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG

                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN MẠNG .

 

                                NA-MÔ  TỨ-MÔN   SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ :

                                      ĐỒNG  CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN ,

                                      VÌ  LỢI-LẠC   HỮU-TÌNH

                                      TƯƠNG-TỤC   THỨ-LỚP   TU

                                      HẠNH-NGUYỆN-LỰC   CHƯ-PHẬT

                                      ĐƯỢC   CHÍ-PHÁP   GIỚI-CUNG

                                      TU-HÀNH   MAU   MÃN-TỰU .

                                     

                                      XIN  :  THỊ-HIỆN  THẦN-THÔNG

                                      HỘ  :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON

                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG

                                      CẦU :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG .

                                      ĐƯỢC   CHÍ-PHÁP   GIỚI-CUNG .

                                      ƠN :  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG

                                      ĐỒNG  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN :

                                      HỘ :  LINH-ỨNG  BẢO-ĐÀN

                                      THẦN-BIẾN  MÃN-VẸN   ĐÀN

                                      TRỌN-ƠN  :  BI-TRÍ  PHẬT

                                      MÀ   NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT .

 

NA-MÔ  TỨ-MÔN   SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ :

KẾT  CÂU-ẤN   GIA-HỘ      (  MÓC-CÂU  )

CÂU  RA  KHỎI   CẤU , CHƯỚNG

CÂU   LY  THOÁT   TAI-ƯƠNG

CÂU   VÀO   ĐÀN   DIÊN-MẠNG

THỌ-MẠNG   ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG .  

  HHUM       (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )          

  (ÂM-VIỆT ) =   (  HỜ-HÙM )

 ẤN-TRÍ :HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , NGÓN-TRỎ TAY PHẢI  CO NHƯ  HÌNH MÓC-CÂU ,  ( CHỈ  CO  MỘT NGÓN  TAY-PHẢI ) .

 

NA-MÔ  TỨ-MÔN   SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ :

KẾT  SÁCH-ẤN   GIA-HỘ  ( QUYÊN-SÁCH = SỢI DÂY ) 

TRÓI CHẶT   MỌI  PHÁ-HOẠI

TRÓI-DUYÊN  THUẬN   TAM-BẢO

TRÓI  DẪN   VÀO  ĐẠI-ĐÀN

DIÊN-MẠNG   ĐƯỢC  THỌ-TRƯỜNG.  

HHUM       (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )                             

  ẤN-TRÍ :HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , NGÓN-TRỎ TAY  TRÁI  ÁP  TƯƠNG-NIỆP , NGÓN-TRỎ TAY-PHẢI  CO NHƯ HÌNH MÓC-CÂU .

 

NA-MÔ  TỨ-MÔN   SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ :

KẾT  TỎA-ẤN   GIA-HỘ    (  TỎA  =  CÁI  KHÓA  )

KHÓA  BỆNH-NẠN , OÁN-THÁN ...

KHÓA  CHƯỚNG ,  DỤ  HIỀN  AN

KHÓA  DẪN  NHẬP  ĐẠI-ĐÀN

DIÊN-MẠNG   ĐƯỢC  THỌ-TRƯỜNG .  

                                               HHUM       (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )   

ẤN-TRÍ :HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , HAI NGÓN-TRỎ  CO NHƯ  HÌNH MÓC-CÂU , ( CO  CÂU  CẢ  HAI  NGÓN ) .

 

NA-MÔ  TỨ-MÔN   SỨ-GIẢ   THIÊN-NỮ :

KẾT  LINH-ẤN   GIA-HỘ      (  LINH   =  CÁI   CHUÔNG  )

CẢNH-TỈNH   PHÁT   TU-HÀNH

CẢNH-TỈNH   TRÁNH   TÁC  ÁC

CHUÔNG  DẪN   ĐÀN  DIÊN-MẠNG

DIÊN-MẠNG   ĐƯỢC  THỌ-TRƯỜNG .   

   HHUM       (  37 , 49 , 108 , 1080  BIẾN  )                                                                                                                                                  

ẤN-TRÍ :HAI-TAY  QUYỀN  NGOẠI-PHƯỢC , HỢP  HAI NGÓN-CÁI  TRONG  LÒNG BÀN-TAY , CỔ-TAY  RUNG NHẸ  (  NHƯ  RUNG-CHUÔNG ).

 
              CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH
             PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ       
             CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN
             HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
             NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ
             NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ _  ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
             HỘ :  BỐN   ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG
             TỪ    BỐN-PHƯƠNG   GIÁNG-LÂM  ĐÀN-TRÀNG   CẦU  :  THỌ-MẠNG .
                                       NA-MÔ   BỐN  ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG
                                      ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
                                      ĐỒNG   DÒNG-DÕI   VÔ-NGÃ
                                      ĐỒNG   HIỀN-NGUYỆN   BIẾN-HÓA
                                      ĐỒNG   GIÁC-THA   VÔ-BIÊN
                                      ĐỒNG   LỢI-THA   VÔ-TẬN
                                      ĐỒNG   BI-MẪN   KHÓ-THUYẾT  !
                                      ĐỒNG   SÁNG-SUỐT   VÔ CÙNG
                                      ĐỒNG   THẦN-THÔNG   TỰ-TẠI ;
                                      XIN :   ĐẠI-TỪ    ĐẠI-BI
                                      ĐẠI-HỶ   ĐỨC   BÌNH-ĐẲNG
                                      ĐẠI-XẢ   MỌI  CHƯỚNG  LẦM
                                      ĐẠI-GIẢI   MỌI   BÁO  OÁN
                                      ĐẠI-BAN-PHÁT   PHƯỚC-ĐỨC
                                      ĐẠI-THỨC-TỈNH   HẠNH-HIỀN
                                      HỘ  :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                      CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                      CẦU :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                                      ĐƯỢC   VIÊN-MÃN    MONG-CẦU .
 
                                      TRONG   KÉO  DÀI   THỌ-MẠNG  :
                                      ĐƯỢC   DẪN-QUY   TAM-BẢO ,
                                      MAU    HOAN-HỶ   TỰ-GIÁC
                                      PHÁT  :  HẠNH-NGUYỆN   BỒ-ĐỀ
                                      PHÁT  :  NGŨ-HOẰNG-THỆ-NGUYỆN ;
                                      RỘNG   TU-HÀNH   QUẢNG-LỢI
                                      DIỆU-PHÁP   CHƠN-NGÔN-TÔNG
                                      DIỆU-PHÁP  :   ĐÀ-LA-NI
                                      DIỆU-PHÁP  :  MẠN-TRÀ-LA
                                      PHÁP  :  TAM-MẬT   CHƯ-PHẬT
                                      RỘNG   LỢI-LẠC   TAM-GIỚI
                                      ĐẠI-LỢI    BỔN-PHẬT-NGHIỆP .
 
                                      BỔN-NGà  VÀ   CHÚNG-SANH :
                                      NHANH  THOÁT-KHỔ   LUÂN-HỒI
                                      ĐỒNG   VIÊN-THÀNH   PHẬT-QUẢ .
 
 
NA MÔ  ĐÔNG-PHƯƠNG  TRÌ-QUỐC-THIÊN  :      
GIÁNG-LÂM  ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG                                   ĐÔNG-PHƯƠNG THIÊN-ẤN:
ĐỒNG  CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN                                          Tay trái  quyền , co lóng giữa ngón trỏ
ĐỒNG  QUẢNG-BIẾN  BI-NGUYỆN                                  đầu  hơi cong , ngón cái  không  đụng
HỘ : CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON                                  ngón-trỏ ; tay phải  cũng vậy . Hai  cổ           
CÓ  MONG-CẦU  TĂNG-THỌ                                           tay chéo  chồng nhau , cổ tay phải trên
ĐƯỢC  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG                                     cổ  tay  trái . Hai  ngón-cái  cử-động
ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG .                           qua lại  khi đọc-tụng  chơn-ngôn .
 
CHƠN-NGÔN :   ( 21 , 37 , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
OM  DRTIRA   STA    YAKSA INDRA  DHIPATAYE   SVÀHÀ 
(ÂM-VIỆT ) =  OM _ ( ĐƠ-RƠ ) TI   RA _ ( SỜ-TA ) DẮT  SA_  IN ( ĐỜ-RA )_ ĐI  PA  TA   DÊ_ SOA  HA .
 
NA MÔ  NAM-PHƯƠNG TĂNG-TRƯỞNG-THIÊN-HÌNH :
GIÁNG-LÂM  ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG                                        NAM-PHƯƠNG THIÊN-ẤN :
ĐỒNG  CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN                                          Tay trái duỗi bàn , tay phải cũng vậy ;
ĐỒNG  DIỆU-BIẾN  HẠNH-NGUYỆN                               Hai cổ-tay chéo chồng nhau , hai ngón
HỘ : CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON                                  giữa câu móc nhau như vòng dây , hai
CÓ  MONG-CẦU  TĂNG-THỌ                                           ngón-út hai ngón-trỏ hai ngón-cái đều
ĐƯỢC  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG                                         co , hai ngón trỏ qua lại khi đọc-tụng .
ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG .
 
CHƠN-NGÔN :   ( 21 , 37 , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
OM    VIRUPHA    KAYA PATAYE     SVÀHÀ
(ÂM-VIỆT ) =  OM _  VI   RU  PHA  _  KA  DA PA   TA   DÊ  _   SOA  HA .
 
NA MÔ  TÂY-PHƯƠNG  ÁC-MỤC-THIÊN :      
GIÁNG-LÂM  ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG                                        TÂY-PHƯƠNG THIÊN-ẤN :
ĐỒNG  CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN                                          Hai tay đều quyền , chéo cổ-tay  như ấn
NHUẦN-BIẾN  PHÁP  DIỆT  KHỔ                                 trước. 2ngón-cái vịn móng 2  ngón giữa
HỘ : CHÚNG-SANH CHÚNG-CON                                     Hai ngón trỏ câu nhau như vòng dây .
CÓ  MONG-CẦU  TĂNG-THỌ                               
ĐƯỢC  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠN
ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG .               
CHƠN-NGÔN :   ( 21 , 37 , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
           
OM  VÌRÙPÀKSA  KUPANDA ADHIPATAYE   SVÀHÀ
(ÂM-VIỆT ) =  OM  _ VI  RU   PẮC ( KỜ-SA ) KU   PAN  ĐA  _ A  ĐI  PA  TA   DÊ  _  SOA  HA .
 
NA MÔ  BẮC-PHƯƠNG  ĐA-MÔN-THIÊN :      
GIÁNG-LÂM  ĐẠI-ĐÀN-TRÀNG                                        BẮC-PHƯƠNG THIÊN-ẤN :
ĐỒNG  CHI-THÂN  PHỔ-HIỀN                                          Hai tay đều quyền, hai cổ tay chéo nhau
THẦN-BIẾN  PHƯƠNG-TIỆN  KHÉO                           phải trên trái , duỗi  hai ngón-cái  đứng
HỘ : CHÚNG-SANH CHÚNG-CON                                lên qua lại  khi đọc-tụng  chơn-ngôn .       
CÓ  MONG-CẦU  TĂNG-THỌ
ĐƯỢC  KÉO-DÀI  DIÊN-MẠNG                           
ĐƯỢC  TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG .               
 
CHƠN-NGÔN :   ( 21 , 37 , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
OM    VAISA   MUMYA ADHIPATAYE   SVÀHÀ
 
(ÂM-VIỆT ) =  OM _  VAI   SA  _ MUM ( MỜ-DA ) A   ĐI   PA   TA   DÊ  _  SOA   HA . 


 
     CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH
    PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ       
    CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN
    HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
    NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ
                       NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                       ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                       CÙNG  QUYẾN-THUỘC   LIÊN-QUAN
                       XIN :  ĐẠI-TỪ    ĐẠI-BI
                       THƯƠNG  CHÚNG-SANH  CHÚNG CON
                       TRONG  MỌI  TM   NHẬP-TRẦN
                       LÀ  THA-LỰC   SẮP-ĐẶT :
                       DUYÊN  TU-HÀNH   THĂNG-HOA
                       TƯƠNG-TỤC   NHẬP   TAM-MẬT
                       TƯƠNG-TỤC   SÁNG  CHƠN-THÂN
                       TƯƠNG-TỤC   NGỘ  TÁNH-PHẬT
                       TƯƠNG-TỤC  NHẬP   NIẾT-BN ;
                       M  KHƠNG  HỀ   HAY  BIẾT !
                       HOÀI   U-MÊ   CHẤP-TRƯỚC
                       HOÀI  CHỦ  TÁC  CHƯỚNG , ÁC...
                       SANH   KHỔ-CHUYỂN LUN-HỒI
                       SANH  ỐN  BO  CHỒNG  CHẤT ,
                       HỒI  BỆNH-NẠN   YỂU-MẠNG
                       ĐAU-KHỔ  KHÔNG-THỂ-LƯỜNG
                       PHIỀN-NO   KHƠNG-THỂ-TẬN
                       VƠ-MINH  KHƠNG-THỂ-THỐT .
                                        NAY :  DUYÊN  GẶP  TAM-BẢO
                                        DIỆU-PHÁP  CHƠN-NGÔN-TÔNG
                                        PHÁP :  TAM-MẬT  CHƯ-PHẬT
                                        PHÁP :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !
                                        PHÁP :  KHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG  !
                                        THÂN-TÂM   ĐẠI-HOAN-LẠC
                                        TRÍ , KIẾN   BỚT  TỐI-ÁM .
 
                                        KÍNH-NGƯỠNG  MONG  CHƯ-PHẬT
                                        ĐẤNG  TỪ-PHỤ   MUÔN-LOÀI
                                        XÉT-SOI  :  GỐC  VÔ-NGÃ
                                        XÉT :   BỔN-HỮU   KIM-CANG
                                        XÉT :  ẨN-TÀNG   PHẬT-NGHIỆP
                                        XÉT :  DUYÊN  GẶP  DIỆU-PHÁP
                                        XÉT :  TAM-THÂN   NHƯ-LAI
                                        PHẬT-SỰ  _  CHÚNG-SANH-SỰ
                                        KHÔNG-MỘT  _   CŨNG  KHÔNG-KHÁC ;
                                        XIN  :  THỊ-HIỆN   OAI-THẦN
                                        BAN   CAM-LỒ   VÔ-TẬN
                                        HỘ :  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
 
                                        CẦU   :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                        CẦU   :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                                        HỘ  :   NƯƠNG   PHÁP  THIỆN-XẢO
                                        ỨNG   :   GIÁP-TRỤ  CHƠN-NGÔN
                                        THÂN  ĐƯỢC   NHƯ  KIM-CANG
                                        DIỆU-GIÁP-TRỤ   BAO QUANG
                                        KIÊN-CỐ   VÀ   OAI-LỰC
                                        DIỆT  TỘI , VÀ  SANH PHƯỚC
                                        VIỄN-LY   MỌI   TAI-CHƯỚNG
                                        YỂU-OÁN   KHÔNG  XÂM-HẠI
                                        ĐƯỢC   KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                        ĐƯỢC   TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                                        ĐƯỢC   CẢNH-TỈNH   THỨC TÂM
                                        TƯƠNG-TỤC   HẠNH   TU-HÀNH
                                        HOẰNG-DƯƠNG  VÀ   QUẢNG-LỢI
                                        DIỆU-PHÁP  CHƠN-NGÔN-TÔNG
                                        PHÁP :  TAM-MẬT  CHƯ-PHẬT
                                        PHÁP :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !
                                        PHÁP :  KHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG  !
                                        TAM-GIỚI   RỘNG   LỢI-LẠC
                                        ĐẠI-LỢI    BỔN-PHẬT-NGHIỆP
                                        BỔN-NGà  VÀ   CHÚNG-SANH
                                        MAU   THOÁT-KHỔ   LUÂN-HỒI
                                        ĐỒNG   VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ .
CHƠN-NGÔN :   (  21 , 37  , 49 , 108 , 1008  BIẾN )
     OM    DVOM    VAJRA     YUH
(ÂM-VIỆT ) = OM _ ( ĐỜ-VOM ) _ VẮT   RA _ DÚS .
          (  ÂM   DÚS  :   ĐỌC  NHƯ  DÚT  , NHƯNG  NGHING   VỀ   M   S )
    ẤN-TRÍ : Hai-tay kim-cang quyền, ngón-trỏ tay phải áp ngón-trỏ tay-trái  cong câu nhau ,  ấn trên đảnh tụng 7 biến , ấn trên trán , rồi  buộc  ấn  ra sau đảnh, tiếp  theo  duỗi  thẳng  hai  ngón trỏ  xoay vòng theo thân khắp nơi , quán-tưởng  như  vòng  giáp-trụ bao-bọc thân .    
 
    KÍNH-NGƯỠNG   MONG  ĐẠI-ƠN      >        ĐỨC   PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
    CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN, HỘ :.........( ĐỌC RÕ HỌ-TÊN ,  TUỔI , PHÁP-DANH, CƯ-NGỤ...)
    ỨNG  :  GIÁP-TRỤ   CHƠN-NGÔN      >        THÂN   ĐƯỢC   NHƯ   KIM-CANG
    DIỆT  TỘI   VÀ   SANH   PHƯỚC        >        VIỄN  LY  MỌI   TAI-CHƯỚNG
    YỂU-OÁN  KHÔNG   XÂM-HẠI           >        ĐƯỢC   KÉO  DÀI  DIÊN-MẠNG
    ĐƯỢC   TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG  
( ...ĐỌC  CHƠN-NGÔN, TÂM-TƯỞNG HÌNH-TƯỚNG HỮU-TÌNH  CẦN KÉO-DÀI THỌ-MẠNG (HOẶC ĐỂ  HÌNH  TRƯỚC MẶT ) DUỖI-THẲNG HAI  NGÓN TRỎ XOAY VÒNG  THEO THÂN KHẮP-NƠI , NHƯ  MẶC  GIÁP-TRỤ  KIM-CANG  BAO-BỌC   THÂN  HỮU-TÌNH _   CẦN  THẬT  THANH-TỊNH  TÂM .)
 
 
     CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH
    PHẬT-TỬ  _  KIM-CANG-TỬ       
    CẦU   :  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN
    HƯỚNG    :  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN
    NƯƠNG   :  NHÂN_ PHÁP  VÔ-NGÃ
 
                       NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                       ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                       XIN :  ĐẠI-TỪ    ĐẠI-BI
                       CÂU-TRIỆU  TOÀN  PHÁP-GIỚI
                       CHƯ  QUYẾN-THUỘC   LIÊN-QUAN
                       VẠN , ỨC ...CHƯ   HẠNH-NGUYỆN
                       ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
                       ĐỒNG  TƯƠNG-LIÊN  ĐẠI-NGUYỆN
                       THẬM-THÂM   KHÔNG-NGHĨ-BÀN  !
                       BÍ-MẬT   KHÔNG-THỂ-THUYẾT  !
                       ĐỒNG   TỪ-BI   GIÁNG-LÂM
                       ĐỒNG   HỘ-VỆ   TỪ-LỰC
                       GIA-TRÌ   TỐI-DIỆU-THÂM
                       KHÔNG-LY   BỔN-ĐẠI-NGUYỆN .
                                             CHÚNG-CON   ĐẲNG-CHÍ-THÀNH
                                             CẦU  :  LẬP-ĐÀN   LỢI-SANH
                                             MONG   CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                                             MỌI   TƯƠNG-TỤC   THỨ-LỚP
                                             TU-HÀNH    HẠNH-NGUYỆN  PHẬT ;
                                             ĐÃ ,  ĐANG ,  HAY   SẮP   PHÁT
                                             ĐẠI-TÂM-NGUYỆN   BỒ-ĐỀ
                                             PHÁT   NGŨ-HOẰNG-THỆ-NGUYỆN
                                             ĐƯỢC   THA-LỰC   DẪN-DẮT
                                             ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _  HƯỚNG-ĐÀN
                                             CẦU   :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                             CẦU   :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                                             BÌNH-ĐẲNG   ƠN  GIA-HỘ :
                                             TỰ   VÔ-THỶ   DĨ  LAI
                                             TỘI-ÁC   ĐƯỢC   TIÊU-TAN
                                             ĐƯỢC   BẠT-TRỪ   NHẤT-THIẾT
                                             CHƯ  TIỀN-KHIÊN   OAN-GIA
                                             CHƯ  BÁO-NGHIỆP    BÁO-CHƯỚNG
                                             THOÁT-LY   LƯỚI   MÊ-MỊ
                                             THOÁT   CHÚ-CẤM    OÁN-THÙ
                                             KHỎI   BỆNH-HÀNH   TAI-ƯƠNG
                                             KHỎI   CHƯỚNG-DUYÊN   HÀNH-HẠ
                                             KHỎI   TAI-NẠN  HOẶCH-YỂU
                                             KHỎI   TUẦN-HOÀN  ÁC-NGHIỆP
                                       ĐƯỢC   LINH-NGHIỆM   CHƠN-NGÔN
                                      NGHIỆM  PHƯƠNG-THIỆN   THIỆN-XẢO
                                      QUẢ   NGŨ-TRÍ   THẦN-THÔNG
                                      QUẢ   ĐẰNG  KHÔNG   TỰ-TẠI
                                      QUẢ   BỒ-ĐỀ   LỢI-SANH
                                      DIỆU-CHUYỂN   THÀNH   TĂNG-TRƯỞNG
                                      TĂNG :  THIỆN-DUYÊN    PHƯỚC-ĐỨC
                                      LỘ  :   HẠNH-HIỀN   Đà PHÁT
                                      LỘ  :   CÔNG-QUẢ   TU-HÀNH
                                      CÔNG-QUẢ  :   LỢI   QUẦN-SANH
                                      CÔNG-QUẢ  :   LỢI    ĐẠI-HẠNH ;
                                      VẠN-SỰ    ĐỒNG   CÁT-TƯỜNG
                                      BA-THỜI   ĐƯỢC   AN-LẠC
                                      ĐƯỢC   TĂNG  LONG   DIÊN-MẠNG
                                      ĐƯỢC   KÉO   DÀI   THỌ-MẠNG
                                      MỌI   NGUYỆN  ĐỀU   THÀNH-KIẾT .
                                      TRONG  KÉO-DÀI    THỌ-MẠNG
                                      ĐƯỢC   CẢNH-TỈNH   THỨC TÂM
                                      HOAN-HỶ    QUY   TAM-BẢO
                                      TƯƠNG-TỤC   HẠNH   TU-HÀNH
                                      HOẰNG-DƯƠNG  VÀ   QUẢNG-LỢI
                                      DIỆU-PHÁP  CHƠN-NGÔN-TÔNG
                                      PHÁP :  TAM-MẬT  CHƯ-PHẬT
                                      PHÁP :  KHÔNG-THỂ-NGHĨ-BÀN  !
                                      PHÁP :  KHÔNG-THỂ-THUYẾT-GIẢNG  !
                                      TAM-GIỚI   RỘNG   LỢI-LẠC
                                      ĐẠI-LỢI    BỔN-PHẬT-NGHIỆP ;
                                      BỔN-NGà  VÀ   CHÚNG-SANH
                                      MAU   THOÁT-KHỔ   LUÂN-HỒI
                                      ĐỒNG   VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ .
CHƠN-NGÔN :   (  21 , 37  , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
     OM    VAJRA    YUSAI    SVÀHÀ .
      (ÂM-VIỆT ) =  OM _ VẮT   RA _  DU  SAI _  SOA   HA.
     ẤN-TRÍ : Hai-tay kim-cang quyền, ngón-trỏ tay-phải áp ngón-trỏ tay-trái cong câu nhau, ấn trên đảnh tụng 7 biến , ấn trên
              trán, ấn  nơi tâm đọc chơn-ngôn .Khi đọc-tụng quán-tưởng toàn-thân là hoa-sen tám-cánh , trên đài-hoa là chủng-tử 
              YUH   phát  ánh-sáng trắng quang-minh chiếu khắp mười-phương , hiện thành  Đức Phổ-Hiền  Diên-mạng đầu đội mão ngũ-Phật, 20 tay cầm đủ cácloại pháp-khí...diện-mạo sáng-đẹp vô-ngần , ngồi trênbốn  vị  voi-trắng cũng sáng-đẹp; bốn chân bốn vị voi-trắng đều có đài-sen.
 
 
                                         NA-MÔ  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                                        ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                                        XIN :  ĐẠI-TỪ    ĐẠI-BI
                                        CÂU-TRIỆU  TOÀN  PHÁP-GIỚI
                                        CHƯ  QUYẾN-THUỘC   LIÊN-QUAN
                                        VẠN , ỨC ...CHƯ   HẠNH-NGUYỆN
                                        ĐỒNG   CHI-THÂN   PHỔ-HIỀN
                                        ĐỒNG  TƯƠNG-LIÊN  ĐẠI-NGUYỆN
                                        THẬM-THÂM   KHÔNG-NGHĨ-BÀN  !
                                        ĐỒNG   TỪ-BI   GIÁNG-LÂM
                                        ĐỒNG   HỘ-VỆ   TỪ-LỰC
                                        GIA-TRÌ   TỐI-DIỆU-THÂM
                                        HỘ   :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG
                                        ĐỘ   :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
                                        CHO :.......................( ĐỌC  RÕ  HỌ-TÊN , TUỔI , PHÁP-DANH ,  CƯ-NGỤ )..........
                                        TỰ   VÔ-THỶ   DĨ  LAI
                                        TỘI-ÁC   ĐƯỢC   TIÊU-TAN
                                        ĐƯỢC   BẠT-TRỪ   NHẤT-THIẾT
                                        CHƯ  TIỀN-KHIÊN   OAN-GIA
                                        CHƯ  BÁO-NGHIỆP    BÁO-CHƯỚNG
                                        THOÁT-LY   LƯỚI   MÊ-MỊ
                                        THOÁT   CHÚ-CẤM   OÁN-THÙ
                                        KHỎI   BỆNH-HÀNH   TAI-ƯƠNG
                                        KHỎI   CHƯỚNG-DUYÊN   HÀNH-HẠ
                                        KHỎI   TAI-NẠN  HOẶCH-YỂU
                                        KHỎI   TUẦN-HOÀN  ÁC-NGHIỆP
                                        ĐƯỢC   LINH-NGHIỆM   CHƠN-NGÔN
                                        NGHIỆM  PHƯƠNG-THIỆN   THIỆN-XẢO
                                        QUẢ   NGŨ-TRÍ   THẦN-THÔNG
                                        QUẢ   ĐẰNG  KHÔNG   TỰ-TẠI
                                        QUẢ   BỒ-ĐỀ   LỢI-SANH
                                        DIỆU-CHUYỂN   THÀNH   TĂNG-TRƯỞNG
                                        TĂNG   THIỆN-DUYÊN    PHƯỚC-ĐỨC
                                        LỘ  :   HẠNH-HIỀN   Đà PHÁT
                                        LỘ  :   CÔNG-QUẢ   TU-HÀNH
                                        CÔNG-QUẢ  :   LỢI   QUẦN-SANH
                                        CÔNG-QUẢ  :   LỢI    ĐẠI-HẠNH  ;
                                        VẠN-SỰ    ĐỒNG   CÁT-TƯỜNG
                                        ĐƯỢCTĂNG  LONG   DIÊN-MẠNG
                                        ĐƯỢCKÉO   DÀI   THỌ-MẠNG
                                        BA-THỜI   ĐỀU  ĐƯỢC  YÊN
                                        HANH-THÔNG   VÀ  HIỀN-LẠC .
                 (  ĐỌC  CHƠN-NGÔN  :  QUÁN-TƯỞNG    NHƯ-TRÊN .... )
 
            NGUYỆN  :  BỔN-TÔN   ĐÀN-CHỦ
          ĐỨC   PHỔ-HIỀN   DIÊN-MẠNG
          GIA-TRÌ  , HỘ  HIẾN-CÚNG
          VIÊN-MÃN   NGUYỆN   NHẬP-ĐÀN
          CHỨNG-MINH  TÂM  HIẾN-CÚNG
          BAN  CÔNG-ĐỨC  HIẾN-CÚNG
          HỘ , HIỂN-QUẢ  HIẾN-CÚNG  :   
 
         CHƠN-NGÔN :   (  21 , 37  , 49 , 108 , 1080... BIẾN )
     OM    VAJRA    YUSAI    SVÀHÀ .
 (ÂM-VIỆT ) =  OM _ VẮT   RA _  DU  SAI _  SOA   HA.
 
 
NGUYỆN  : NHẤT-THIẾT  PHẬT-MẪU
          KIM-CANG  ĐẠI-KIẾT-TƯỜNG
          GIA-TRÌ  , HỘ  HIẾN-CÚNG
          VIÊN-MÃN   NGUYỆN  NHẬP-ĐÀN ;
          CHỨNG-MINH  TÂM  HIẾN-CÚNG
          BAN-PHÁT  ĐẠI-KIẾT-TƯỜNG
          BAN  CÔNG-ĐỨC  HIẾN-CÚNG
          HỘ , HIỂN-QUẢ  HIẾN-CÚNG  :
 
CHƠN-NGÔN: (5, 7, 9, 16,37,108 BIẾN )
 
NAMO    BHAGAVATO    SNÌSA  .   ÒM    RURU    SPHURU    JVALA  TISTA  SIDDHÀ  LOCANE   SARVÀRTHA  SÀDHANIYE   SVÀHÀ.
 
 
( ÂM-VIỆT  )  =   NA   MÔ  ,   BA   GA  VA  TÔ   ,   (  SỜ-NÍS-SA  ) .  OM  ,  RU   RU  ,  (  SỜ-PHU- RU   ) , DOA   LA  ,  TÍS   TA   ,  SÍT   ĐA  ,  LÔ  CHA   NÊ  ,   SẠT   VẠT  THA   ,  SA   ĐA  NI  DÊ  ,   SOA   HA .
CHÚ-Ý  :   CHỮ  NÍS ,  TÍS...  :   ĐỌC   NHƯ    NÍT , TÍT  ...  NHƯNG  NGIÊNG  NẶNG  VỀ  ÂM    S .
 
TÙY-DUYÊN  , TÙY-TÁC  CÓ  THỂ   RỘNG  NGUYỆN  THÊM :
            CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH             >     PHẬT-TỬ  KIM-CANG-TỬ
            VÀ  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN            >     TRONG  ĐẠI-ƠN  ĐẠI-DUYÊN
            ĐƯỢC  CHƯ-PHẬT  TÔN-TỔ                      >     ƠN  THA-LỰC  SẮP-ĐẶT
            ĐỒNG  NHẬP-ĐÀN  HƯỚNG-ĐÀN            >     CẦU  VIÊN-MÃN  CHƯ-NGUYỆN
            CẦU :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG                 >     CẦU : TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG
            MÀ  XIN   KÍNH  HIẾN-CÚNG                   >     CHƯ  HƯƠNG , HOA , ĐĂNG ,ĐỒ ...
            CHƯ  ẨM-THỰC ,  TÀI-LỘC                       >     CHƯ  PHÁP-BẢO  CHƠN-NGÔN .
            NGUYỆN XIN : CHƯ  TÔN-PHẬT             >     ĐẠI-BỒ-TÁT  BỒ-TÁT
            THƯƠNG-XÓT  ĐỒNG  CHỨNG-MINH          >     CHƯ  TÂM-THÀNH  HIẾN-CÚNG :
            ĐƯỢC  TÙY-Ý  TÙY-TÂM                            >     TÙY-HẠNH   TÙY  MONG-CẦU ,
            ỨNG-LINH  TÂM  HIẾN-CÚNG                 >     TỨC  HIỂN  QUẢ  HIẾN-CÚNG
            TỨC  HIỂN :  QUẢ  BI , TRÍ                        >     QUẢ-PHƯỚC ,  QUẢ  TÀI-LỘC
            QUẢ-THỌ      QUẢ  AN-LÀNH                     >     QUẢ  GIẢI-TỘI   GIẢI-NẠN
            QUẢ  GIẢI-BỆNH  GIẢI-CHƯỚNG           >     QUẢ :  KÉO  DÀI   DIÊN-MẠNG              
            QUẢ  : TĂNG-TRƯỞNG  THỌ-MẠNG       >     QUẢ  VÃNG-SANH  GIẢI-THOÁT
            QUẢ  THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC                    >     QUẢ  GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG
            QUẢ  QUỐC-THÁI  DÂN-AN                       >     QUẢ  VIÊN-MÃN  THỆ-NGUYỆN
            QUẢ  THÀNH-TỰU  TẤT-ĐỊA                     >     ĐẠI-QUẢ  VÔ-THƯỢNG-GIÁC
            CHƯ  THỆ-NGUYỆN   MONG-CẦU ...       >     NƠI  PHÁT-TÂM  HIẾN-CÚNG
            DIỆU-NHIỆM  PHÁP  HIẾN-CÚNG          >     ĐỀU   NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .  )
 
NGUYỆN-XIN :  CHƯ-PHẬT  HỘ
          TĂNG   VÔ-LƯỢNG   VÔ-BIÊN
          CHƯ   PHƯƠNG-TIỆN  HIẾN-CÚNG . 
        OM ...OM...OM...OM...OM...
 
 
            HIẾN-CÚNG :  TỔ  MẬT-GIÁO
         TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 
         TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .
          KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI ,
         HIẾN-CÚNG :  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
         ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
         HIẾN-CÚNG :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP
         TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG
         TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA  ,  
         ĐỒNG  HIẾN-CÚNG  ĐẾN  :  TỔ
         KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,
         BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG
         CÙNG QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN ;
         CHÚNG CON  ĐỒNG  HIẾN-CÚNG : 
         THẬP-LỤC  ĐẠI-BỒ-TÁT 
         HIẾN-CÚNG :   CHƯ  TÔN-PHẬT
         GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG
         HIẾN-CÚNG :  TỨ-PHƯƠNG  NHƯ-LAI  ,
         TỨ-BA-LA-MẬT   BỒ-TÁT
         NỘI , NGOẠI  TU  CÚNG-DƯỜNG
         CHƯ  THIÊN-NỮ   SỨ-GIẢ ;
         HIẾN-CÚNG :  TỨ-MÔN
         SỨ-GIẢ  CHƯ  THIÊN-NỮ ;
         CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT
         ĐẠI-BỒ-TÁT  BỒ-TÁT
         CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG 
 
                       CHƯ  PHẬT-MẪU ,  MINH-VƯƠNG...
                       THỜ-PHƯỢNG  NƠI   ĐẠO-TRÀNG  ( ...HOẶC :  NƠI  BỔN-TỰ ,  BỔN-MIẾU , NƠI SỞ-TẠI ...
                       HIẾN-CÚNG :  TỨ-ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG
                       ĐÔNG-PHƯƠNG  :  TRÌ-QUỐC-THIÊN
                       NAM-PHƯƠNG    :  TĂNG-TRƯỞNG  THIÊN HÌNH
                       TÂY-PHƯƠNG     :  ÁC-MỤC-THIÊN
                       BẮC-PHƯƠNG     :  ĐA-MÔN-THIÊN .
                       HIẾN-CÚNG :  HOÀNG-THIÊN   HỘ-THỔ ,
                       ĐỒNG-NHẤT-THIẾT    CHƯ-VỊ
                       HỘ  :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH
                       HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT
                       HỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   PHƯỚC-THỌ
                       TĂNG  TÀI-LỘC   UY-QUYỀN
                       TĂNG  BI-TRÍ   KÍNH-ÁI
                       HỘ  :  CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN
                       HỘ  :  TÁC-CHƯ   SỰ-NGHIỆP
                       THẾ-GIAN _  XUẤT-THẾ-GIAN ;
                       HỘ  :  VIÊN-MÃN   CHƯ-NGUYỆN
                       CHO  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                       ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _  HƯỚNG-ĐÀN .
 
                                                            TRONG  ƠN  CHƯ-PHẬT  HỘ :
                                                CHO-PHÉP   ĐƯỢC   NHẬP-ĐÀN 
                                                HỘ  :  LẬP-ĐÀN    LỢI-SANH
                                                VIÊN-MÃN   NGUYỆN   BA-CÕI
                                                HỘ  : HOẰNG-DƯƠNG_QUẢNG-LỢI
                                                PHÁP  :  TAM-MẬT   CHƯ-PHẬT
                                                ĐÀN    PHỔ-HIỀN   DIÊN-MẠNG ;
                                                HỘ  : TAM-MẬT  TƯƠNG-ƯNG
                                                HỘ  : LINH-ỨNG  THẦN-MINH
                                                HỘ  : QUẢNG-LỢI  VÔ-NGẠI
                                                HỘ  :  PHÁP-SỰ  TỰ-TẠI  .
                                           *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                     ĐẾN  TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT
                     ĐẾN  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ
                     ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG
                     CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT
                     CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG
                     CHƯ  MINH-VƯƠNG   BỒ-TÁT
                     HỘ   ĐÀN  PHỔ-HIỀN   DIÊN-MẠNG .                                            
                                                            *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                                                ĐẾN  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP
                                                TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG
                                                TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA
                                                *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC          
                          ĐẾN   TỔ  KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,
                          BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG
                          CÙNG  QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN  .
                     *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                     ĐẾN  :  HOÀNG-THIÊN  _  HỘ-THỔ   ;
                     HỒI-HƯỚNG  ĐẾN  TỔ-TIÊN
                     CHƯ  CỬU-HUYỀN  THẤT-TỔ
                     TRỌNG-ÂN   CHƯ   PHỤ-MẪU .
                                                *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                                                 ĐẾN ,  LIỆT-VỊ  THỦ-HỘ  :   
                                                HỘ  ĐẠO-TRÀNG  TU-HÀNH  
                                                CHƯ  LONG-THẦN  HỘ-PHÁP
                                                CHƯ-VỊ  HỘ  :  CUNG-CẤP
                                                CHƯ  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT
                                                CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN  CÔNG-SỨC
                                                CHƯ-VỊ  HỘ  QUYẾN-THUỘC
                                                CHƯ-VỊ  ĐỒNG-HÀNH-SỰ
                                                NHỮNG  PHÁP-SỰ  PHẬT-SỰ
                                                MẬT-QUẢNG-LỢI  TAM-GIỚI                          
                                                TRONG  NHIỀU-KIẾP  NHIỀU-ĐỜI
                                                HỘ ,  TÁC  CHƯ  SỰ-NGHIỆP
                                                THẾ-GIAN  XUẤT-THẾ-GIAN
                                                HỘ ,  QUỐC-THÁI  DÂN-AN
                                                HỘ ,  THÂN-TÂM  TỊNH-LẠC
                                                HỘ ,   GIA-ĐẠO  HANH-THÔNG ;
                                                NGUYỆN : HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                                                CHƯ  QUYẾN-THUỘC  HIỆN-ĐỜI ,  LÀ.....
( nêu rỏ tên họ tuổi-tác pháp-danh của  những thân-bằng quyến-thuộc…mà hành-giả đang hướng-tâm  trợ-duyên … )
                          *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                     CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH
                     NỘI-NGOẠI  ÂN-OÁN  THÂN
                     HẰNG  HƯỚNG-VỀ  ĐẠO-TRÀNG .
                     ĐẾN   : THÍ-CHỦ  CẦU  LẬP-ĐÀN  ( NẾU-CÓ  )  TÊN : ..................................
( nêu rỏ tên họ tuổi-tác  pháp-danh  địa-chỉ….của  thí-chủ mong-cầu ?? …phát  nhân-duyên cầu  lập-Đàn ( nếu-có )
nĩi  rỏ  nhn-duyn  cầu-gì ??… CẦU :  CHƯ-NGUYỆN  LẬP-ĐÀN  ĐƯỢC  VIN-MN  )                                                          
                        *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG  CÔNG-ĐỨC
                   ĐẾN  BA-CÕI   SÁU-LOÀI
                   CHƯ  GIỚI-ĐẠO  GIỚI-HẠNH
                   CHƯ-THIÊN   CHƯ-THÁNH _ THẦN
                   KHẮP  KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI
                   ĐỊA-GIỚI   VÀ  HỎA-GIỚI
                   LIÊN-QUAN  HẰNG  HƯỚNG-VỀ .
                            *  NGUYỆN  HỒI-HƯỚNG   CÔNG-ĐỨC
                            BỔN-GIÁC   BỔN -NGUYÊN-THẦN
 
                            CẦU :  SỞ-CẦU   THỆ-NGUYỆN
                            ƠN   THA-LỰC  SẮP-ĐẶT
                            ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  HƯỚNG-ĐÀN :
                            ĐỀU  NHƯ-Ý  THÀNH-KIẾT .
                                      ****************
                                PHẬT  HẰNG  THUYẾT  CHƠN-LÝ :
                                               CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH                                                                   
                                               CHƠN-THẬT  VỐN  VÔ-NGÃ , 
                                               TÁNH  CHƯ-PHÁP  :  VỐN-KHÔNG    
                                               CHO-NÊN  :  CHƯ   PHẬT-TỬ 
                                               KIM-CANG-TỬ   CHÚNG-CON   
                                               VỐN-DĨ   CŨNG  CHỈ  LÀ
                                               SỰ  SẮP-ĐẶT  BIẾN-HÓA                      
                                               NƠI  PHÁP-VÂN  PHÁP-VŨ
                                               NƠI  BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ                      
                                               NƠI  ĐẠI-BI  HẠNH-NGUYỆN 
                                               CỦACHƯ-PHẬT  CHƯ-TÔN                          
                                               GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG ,
                                                           KHÔNG-THỂ-THUYẾT _ THỂ-BÀN  !                                                                        TÂM  PHÀM-PHU  KHÓ-THẤU.
                                                                                    
                                              NHÂN-DUYÊN   SANH   , RỒI  DIỆT
                                              NHÂN-DUYÊN  DIỆT    ,  RỒI  SANH …
                                              ĐẾN _ ĐI  ,  ĐI  RỒI  ĐẾN …
                                              THƯỜNG _ ĐOẠN ,  ĐOẠN  LẠI  THƯỜNG ….
 
                                              NHƯ-LAI   TUYÊN   THẬT-NGHĨA  :
                                              NHƯ   BÓNG-TRĂNG  ĐÁY-NƯỚC ,
                                              NHƯ   BÓNG  NỔI  GIỮA  MƯA
                                              NHƯ   TIẾNG  HỒI  VỌNG VANG ,
                                                          NHƯ    HOA-ĐỐM  HƯ-KHÔNG  ,
                                                          NHƯ    QUAY  VÒNG  TRÒN  LỬA ,
                                              NHƯ   DỢN-NƯỚC  DƯỚI  NẮNG ,
                                              NHƯ   THÀNH  CÀN-THÁT-BÀ
                                              NHƯ   ẢNH-CHIẾU ,  NHƯ-ẢO ,
                                              NHƯ   ÁNH-CHỚP  NGANG  TRỜI  ,
                                              NHƯ   GIẤC-MỘNG  NHƯ-HUYỄN....
 
                                              CHƯ-NGÃ , NHÂN  , CHÚNG-SANH ,
                                              THỌ-GIẢ ,  HAY  TÁC-GIẢ  ...
                                              ĐỀU  KHÔNG  CÓ  GỐC-THẬT ,
                                              CHÚNG  ĐỀU  :   VÔ-TỰ-TÁNH .
 
                                              NHẤT-QUÁN   TRI-KIẾN   PHẬT 
                                              QUANG-MINH  ĐẾN  THẬM-THÂM  ,
                                              CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH   LÀ  :
                                              KHÔNG-SANH  CŨNG  KHÔNG-DIỆT ,
                                              KHÔNG-THƯỜNG  CŨNG  KHÔNG-ĐOẠN.
                                              KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG-HAI ,
                                              KHÔNG ĐẾN   CŨNG  KHÔNG-ĐI .
 
                                              CHƯ-NGà TỨC  VÔ-NGà ,
                                              CHƯ-NGUYỆN  TỨC  VÔ-NGUYỆN ,
                                              CHƯ-HÀNH   TỨC  VÔ-HÀNH ,
                                              TÁC-Ý      VÔ-TÁC-Ý ,
                                              SỞ-ĐẮC    VÔ-SỞ-ĐẮC .
 
                                              CHÚNG-CON  CẦU  DIỆU-NƯƠNG :                 
                                              NƠI   PHẬT-KIẾN  :  VÔ-NGà ,
                                              VÔ-NGUYỆN  VÀ  VÔ-HÀNH ,                           
                                              VÔ-TRỤ   VÔ-TÁC-Ý
                                              VÔ-TƯỚNG  VÔ-SỞ-ĐẮC                                    
                                              XIN  ƠN-TRÊN  THƯƠNG-XÓT
                                              HỘ :  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH
                                              HỘ :  CHÚNG-SANH  CHÚNG-CON                   
                                              CÓ   THỆ-NGUYỆN   SỞ-CẦU                             
                                              ƠN  :  THA-LỰC   SẮP-ĐẶT
                                              ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _ HƯỚNG-ĐÀN
                                              ĐỀU   ĐƯỢC    HỘ  VIÊN-MÃN .
 
 
**************
ĐẠI-NGHIỆP  PHẬT  VÔ-HẠN            >      NGUYỆN-HẠNH PHẬTKHÓ-LƯỜNG !
    KHÔNG-THỂ-CHẤP   SẮC-TƯỚNG           >      NÊN , XIN  TÔN-PHẬT  HỘ :
    HỘ : KIÊN-LAO  ĐỊA-THẦN               >      HỘ : NGŨ-PHƯƠNG  NGŨ-THỔ
    HỘ :  THẦN-TÀI  THẦN-TIỀN            >      CÙNG-HỘ , PHONG , THỦY...THẦN
    HỘ :  CHƯ-VỊ  THỔ-CÔNG                 >      THỔ-ĐỊA , CHƯ  TÁO-QUÂN
    CHƯ  BINH-GIA  BINH-TƯỚNG              >      CHƯ  LONG-THẦN   HỘ-PHÁP
    CHƯ-THIÊN  CHƯ-THÁNH _ THẦN        >      ĐẠI-DUYÊN  PHẬT  SẮP-ĐẶT
    NƠI  ĐẠO-TRÀNG  CHÚNG-CON               >      ĐỒNG  THỆ-NGUYỆN  BỒ-ĐỀ :
    ĐƯỢC  HIỂN-SÁNG THẦN-QUANG        >      HÒA  PHẬT-HẠNH  PHẬT-NGUYỆN
    THỌ  PHẬT-ĐỨC  PHẬT-TRÍ              >      TỪ  VI-DIỆU  PHẬT-ĐÀN
    TỪ  ỨNG-DIỆU  PHÁP-SỰ                   >      MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT  MINH-CHỨNG:
    CHƯ-VỊ  VỐN : LIÊN-QUAN               >      MUÔN  HẠNH-NGUYỆN  LỢI-SANH    PHẬT :  THẦN-BIẾN  DUYÊN-HÓA    >      VIÊN-MÃN  CHƯ  PHƯỚC-TRÍ
    TIÊU-TAN  CHƯ  TRỞ-NGẠI              >      CHƯỚNG-NGẠI  CÙNG  QUÁI-NGẠI
    TIÊU  OÁN-TRÁI  NẠN-TAI                >      TIÊU  BỆNH-NẠN  TRÙ-YẾM
    ĐƯỢC  :  KÉO  DÀI  DIÊN-MẠNG      >      ĐƯỢC  :  TĂNG-TRƯỞNG   THỌ-MẠNG
    TĂNG-TRƯỞNG  ĐẠI-BI-TRÍ              >      MAU  NGỘ  PHÁP-YẾU  PHẬT
    TĂNG  PHƯỚC-ĐỨC  TÀI-LỘC          >      TĂNG  TÀI-BẢO  TÀI-VẬT
    TĂNG  KÍNH-ÁI  UY-QUYỀN              >      BA-THỜI  ĐẠI-TỊNH-AN
    NƠI   THỜ-PHƯỢNG  NGHIÊM-QUANG >      CÔNG-HẠNH  HỘ  HANH-THÔNG
    GIÁC-NGUYỆN  RỘNG  QUANG-MINH   >      CHÓNG  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .
                                                                                                                                                                  
 
NAMAH    SAMANTA   BUDDHA  NÀM.
ÒM    BHARA   BHARA    DHANE   SERI    SAMANTA   ADHA   ADHA
ADHU    ADHU    TIRIDHIYE    TIRIDHIYE    SVÀHÀ .
 
ĐỌC  ÂM  VIỆT  :   NA  MẮC  ,  SA  MĂN  TA _  BÚS   ĐA  NĂM  .
OM ,  BA  RA    BA  RA _  ĐA  NÊ   SÊ  RI  _  SA  MĂN  TA ,   A   ĐA   A   ĐA  ,
A   ĐU   A   ĐU ,   TI   RI   ĐI   DÊ       TI   RI   ĐI   DÊ  _  SOA  HA  .
 
( CHƠN-NGÔN : VỖ-AN  ĐỊA-THẦN  )         ÒM   PRTHIVYAI   SVÀHÀ
ĐỌC  ÂM  VIỆT  :   OM  ( PƠ-RƠ )  THI   ( VƠ-DAI )  SOA  HA .
 
( CHÚ-Ý :   CHỮ  BÚS  :  ĐỌC  NHƯ  BÚT ,  NHƯNG  NGHIÊNG  NẶNG VỀ  ÂM  S  . ) 
 

                                                          *********************

 

            CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH                  >   KHẮP  BA-CÕI  SÁU-LOÀI

          NHẤT-TÂM :  HƯỚNG  ƠN-PHẬT        >   ƠN  CHƯ-TỔ  CHƯ-TÔN

          ƠN  BỒ-TÁT  THÁNH-CHÚNG              >   ƠN  VÔ-LƯỢNG  VỊ-HỘ

          ƠN  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN       >   ƠN  MUÔN-LOÀI  VẠN-VẬT

          XIN  THÀNH-KÍNH  THÀNH-TÂM       >   TẠ-ƠN :  CẦU  ĐẢNH-LỄ .

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỔ  MẬT-GIÁO

                                      TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI 

                                      TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .

                                      KIM-CANG-GIỚI  NHƯ-LAI ,

                                      ĐẢNH-LỄ  :  BỔN-TÔN  ĐÀN-CHỦ

                                      ĐỨC  PHỔ-HIỀN  DIÊN-MẠNG

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                      TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG

                                      TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA  ,  

                                      ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  ĐẾN  :  TỔ

                                      KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ,

                                      BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG

                                      CÙNG QUYẾN-THUỘC  THÂN-CẬN ;

                                      CHÚNG CON  ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  : 

                                      THẬP-LỤC  ĐẠI-BỒ-TÁT 

                                      ĐẢNH-LỄ  :  CHƯ  TÔN-PHẬT

                                      GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỨ-PHƯƠNG  NHƯ-LAI  ,

                                      TỨ-BA-LA-MẬT   BỒ-TÁT

                                      NỘI , NGOẠI  TU  CÚNG-DƯỜNG

                                      CHƯ  THIÊN-NỮ   SỨ-GIẢ ;

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỨ-MÔN

                                      SỨ-GIẢ  CHƯ  THIÊN-NỮ ;

                                      CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-PHẬT

                                      ĐẠI-BỒ-TÁT  BỒ-TÁT

                                      CHƯ  THIÊN-TIÊN  THÁNH-CHÚNG 

                                      CHƯ  PHẬT-MẪU ,  MINH-VƯƠNG...

                                      THỜ-PHƯỢNG  NƠI   ĐẠO-TRÀNG  ( ...HOẶC :  NƠI  BỔN-TỰ ,  BỔN-MIẾU , NƠI SỞ-TẠI ...

                                      ĐẢNH-LỄ  :  TỨ-ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG

                                      ĐÔNG-PHƯƠNG  :  TRÌ-QUỐC-THIÊN

                                      NAM-PHƯƠNG    :  TĂNG-TRƯỞNG  THIÊN HÌNH

                                      TÂY-PHƯƠNG     :  ÁC-MỤC-THIÊN

                                      BẮC-PHƯƠNG     :  ĐA-MÔN-THIÊN .

                                      ĐẢNH-LỄ  :  HOÀNG-THIÊN   HỘ-THỔ ,

                                      ĐỒNG-NHẤT-THIẾT    CHƯ-VỊ

                                      HỘ  :  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

                                      HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT 

 
                        HỘ  :  TĂNG-TRƯỞNG   PHƯỚC-THỌ
                       TĂNG  TÀI-LỘC   UY-QUYỀN
                       TĂNG  BI-TRÍ   KÍNH-ÁI
                       HỘ  :  CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN
                       HỘ  :  TÁC-CHƯ   SỰ-NGHIỆP
                       THẾ-GIAN _  XUẤT-THẾ-GIAN ;
                       HỘ  :  VIÊN-MÃN   CHƯ-NGUYỆN
                       CHO  CHÚNG-SANH   CHÚNG-CON
                       ĐỒNG   NHẬP-ĐÀN  _  HƯỚNG-ĐÀN .
                       ĐẢNH-LỄ  ĐẾN  TẤT-CẢ  : 
                       CHƯ  HƯƠNG-LINH  GIÁC-LINH
                       NỘI-NGOẠI  ÂN-OÁN  THÂN
                       HẰNG  HƯỚNG-VỀ  ĐẠO-TRÀNG .
                       ĐẢNH-LỄ ..................................
 
                                      NGUYỆN-XIN :  CHƯ-PHẬT  HỘ
                                      BIẾN  MUÔN-VẠN-ỨC  THÂN
                                      ĐỒNG  THÀNH-KÍNH  ĐẢNH-LỄ .
 
   ÒM    MUNI    MANI     PRAVARA     PRAVARA      GUHYA  PADME      MAHÀ      PRABHE SVÀHÀ
 
 ( ĐỌC  ÂM-VIỆT: ) OM  ,  MU  NI   MA   NI ,  ( PỜ-RA ) VA  RA    ( PỜ-RA ) VA   RA ,  GÚS  DA _ PÁT  MÊ  _  MA  HA  _  ( PỜ-RA )  BÊ _  SOA  HA 
    ( CHÚ-Ý :   CHỮ  GÚS  :  ĐỌC  NHƯ  GÚT ,  NHƯNG  NGHIÊNG  NẶNG VỀ  ÂM   . ) 
 
TÁC-PHÁP NÀY TỐT-NHẤT  NÊN NHẰM  NGÀY  01 - 08 -15 HẰNG-THÁNG , LẬP-ĐÀN  BẢY-TẦNG , MỖI  TẦNG BẢY NGỌN  ĐÈN ,  BẢY TẦNG  TỨC  BỐN-MƯƠI-CHÍN  NGỌN  ĐÈN .
NIỆM  CHƠN-NGÔN  MƯỜI-VẠN BIẾN ,  SẼ  ĐƯỢC  THỌ-MẠNG  TĂNG-TRƯỞNG ;
NIỆM-QUÁN ĐỒNG-THỜI  KHI  TÁC-PHÁP BỐN CHỮ  JAH  HÙM  VÀM  HOH (  ) NHIẾP BỐN-VỊ ĐẠI-BỒ-TÁT  NÀY  NHẬP  VÀO  ĐÀN, VẬT-PHẨM  CÚNG-DƯỜNG  THẬT  DỒI-DÀO, TÂM THẬT  TÍN-KÍNH, NÊN  CÓ NĂM  LOẠI  NGŨ-CỐC CÚNG-DƯỜNG KÈM THEO.
TRẦM-HƯƠNG  HOA-QUẢ , NẾU  CÓ NĂM  LOẠI  BẢO-VẬT QUÝ  CÀNG LINH- ỨNG
( NHƯ   KIM , NGÂN , LƯU-LY , TRÂN-CHÂU , MÃ-NÃO , THỦY-TINH ...)
NGŨ-DƯỢC : HUỲNH-TINH , THIÊN-MÔN-ĐÔNG , QUẾ-TÂM , ĐỊA-HOÀNG , CÂU-KỶ ....
TÁC-PHÁP LIÊN-TỤC  THEO  TUẦN , BẢY-NGÀY  MƯỜI-BỐN  NGÀY, HAI-MƯƠI-MỐT NGÀY , HAI-MƯƠI-TÁM  NGÀY ,  BỐN-MƯƠI-CHÍN   NGÀY  .....
 

Trực tuyến

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất