Bài 1 - Cúng Thí Thực

Mật – Tông

DÒNG-PHÁP  KIM-CANG  :  DÒNG-MẬT KIM-CANG THỪA

PHÁP : BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ _PHÁP : BẤT-KHẢ-THUYẾT

 

 

CÚNG  THÍ  THỰC

 

( CÚNG  THÍ   NGẠ-QUỶ  PHÁP , 

HAY  CÚNG  BI-ĐIỀN  )

  

          HỒNG   Y-THƯỜNG  ,  TỨC   KIM-CANG   Y-THƯỜNG .

PHẬT-LỊCH  2560  ( NĂM ĐINH-Dâu 2017 )

HỒI - HƯỚNG  BÁO-ĐÁP TỨ-ÂN  .  HỒI-HƯỚNG  QUẢ-VỊ  PHẬT .

 

 

CHỌN  NƠI  CÚNG  SẠCH-SẼ , MẶT  HƯỚNG  VỀ  ĐÔNG-PHƯƠNG .

TRÁNH  CÚNG  DƯỚI  CÂY  ĐÀO ,  CÂY LIỄU , CÂY  THẠCH-LỰU .

ĐỒ-CÚNG  :  ĐỰNG  TRONG  CHẬU , TÔ , CHÉN , ĐỒ-CHỨA ...

KHÔNG ĐỂ CAO QUÁ  NĂM ( 5 ) GANG TAY , NGẠ-QUỶ  KHÔNG  ĂN-UỐNG  ĐƯỢC.

  

(BƯỚC 1)

Ấn-Trí : (Kết-Ấn phóng-quang):

Hai ngón cái vịn đầu móng hai ngón-trỏ, ba ngón còn lại thẳng.

(21, 49, 108,1080 biến )

 ( GIA-TRÌTỊNH  PHÁP-GIỚI  CHƠN-NGÔN  )

 OM   RAM 

[ ĐỌC  ÂM-VIỆT = OM  RAM ]

 

Ấn-Trí : ( Kết  Kim-cang quyền Ấn ).

Ngón cái trong lòng bàn tay , bấm ở tiết cuối ngón áp út; bốn ngón nắm lại thành quyền . Ấn vào năm chổ : đảnh , yết-hầu , tâm , vai-phải , vai-trái ..

 ( GIA-TRÌ : NHẤT-TỰ VĂN-THÙ HỘ THÂN CHƠN-NGÔN : )

( 21 , 49 , 108 , 1080  biến )

OM   ’SRHYIEM  

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM _ (  SỜ-TRÍ-HỜ-DIÊM  ) ]

 

Ấn-Trí : Kết-Ấn Phổ-lễ (Phổ-Ấn)( chấp hai tay lại , lòng  hai bàn-tay rỗng. Chỉ ấn xuống đất, đọc chơn-ngôn : tác-ý tịnh-địa ) .

 ( GIA-TRÌ : TỊNH-ĐỊA  CHƠN-NGÔN  ) ( 9,  21 , 49 , 108...  biến )

 RASUPA   GATAH  SARVA   DHARMAH

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  RA  SU  PA _ GA  TẮT _ SẠC  VA _ ĐẠT  MẮC  ]

Kết : Như-Lai  Quyền-Ấn  . ( Hai  tay  kim-cang quyền Ấn ,  Tay  trái  an  ở  rốn  . Tay phải  thẳng  , đưa  ra trước mặt )

( Do đại-bi hạnh-nguyện bí-mật của chư-Phật, do bí-mật tứ-thân Như-Lai :  nên  mọi  ngạ-quỷ, nhơn , thiên ..., đến  thọ thí-thực , đều bình-đẳng quy-nhập vào cảnh-giới Phật-quốc đại-thanh-tịnh . Nhập cõi Tịnh-Độ ) .

 ( GIA-TRÌ :TỊNH-ĐỘ  CẢNH-GIỚI  ) ( 9, 21 , 49 , 108 , 1080   biến )

 OM  BUH   KHAM  [ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM   BÚS  KHĂM ]

 

(  BƯỚC 2 : KẾT  PHỔ-TẬP  NGẠ-QUỶ-ẤN )

Tay trái  :  Kim-Cang-Quyền ( hoặc bưng đồ-cúng ),

Tay phải : ngón cái vịn móng ngón  giữa , ngón áp-út và ngón-út thẳng , ngón  trỏ vời vời (ngoắc ngoắc) ba-lần .

Quán-tưởng  : mười phương  pháp-giới  tất-cả ngạ-quỷ..., đều được triệu-thỉnh  tập-hội  đến , đồng  thọ thí-thực .

 

CHƠN-NGÔN  :  ( 9,  21 , 49 , 108  biến )

 OM   BHÙPURI   KARI   TARI    TATHÀGATÀYA

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM   BU  PU  RI _ KA  RI  _ TA   RI _  TA  THA  GA  TÀ  DA ]

 

ẤN-TRÍ : ( Kết như ấn trên ( phổ-tập ngạ-quỷ ấn ), chỉ khác : ngón trỏ không vời vời ).

( GIA-TRÌ : KHAI  ĐỊA-NGỤC  CHƠN-NGÔN : ) ( 9,  21 , 49 , 108  biến )

 OM     BHÙPU     TERI    KARI    TÀRI    TATHÀGATÀYA .

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM   BU  PU   TÊ   RI _ KA  RI  _ TA   RI _  TA  THA  GA  TÀ  DA ]

 

( BƯỚC 3 : )  (  Tụng-kệ  )

CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH    >    PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

ƠN-PHẬT  :  TỰ-GIÁC-TÂM                    >     PHÁT  NGUYỆN-HẠNH  BỒ-ĐỀ

PHÁT  NGŨ-HOẰNG  THỆ-NGUYỆN    >     HƯỚNG :   ĐỀN-ĐÁP TỨ-ÂN

HƯỚNG  :  PHẬT-ĐỊA  PHẬT-HẠNH     >     CẦU  THỨ-LỚP  TU-HÀNH

HẠNH-NGUYỆN-LỰC  CHƯ-PHẬT       >     CẦU  QUY-THUẬN   QUY-THUỘC

ĐẠI-BI   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN               >     BA-ĐỜI  MƯỜI-PHƯƠNG  PHẬT ;

ĐẠI-BI   ĐẠI-HẠNH-NGUYỆN               >     CỦA  TỔ-PHẬT   TỔ-PHÁP

TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG               >     TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA .

CẦU  BA-CÕI  SÁU-LOÀI                        >     ĐỒNG  QUYẾN-THUỘC, CHI-PHẦN..  ĐƯỢC  QUANG-

MINH  HẠNH-NGUYỆN   >       ĐƯỢC  CHỨNG-MINH  CÔNG-ĐỨC

RỘNG   VIÊN-MÃN   PHƯỚC-TRÍ        >     CHO  MỌI-LOÀI   TAM-GIỚI

DỨT  TẬN  PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG       >     DỨT  BÁO-NGHIỆP  ĐAU-THƯƠNG

DỨT  ĐỌA-ĐƯỜNG  ĐỊA-NGỤC            >     DỨT  TAM-ĐỘC   TRÓI-BUỘC

THÂN-TÂM   HẰNG  TỊNH-LẠC           >     GIA-ĐẠO  CÀNG  HANH-THÔNG

TƯƠNG-TỤC  HẠNH   TU-HÀNH         >     TRONG  ƠN-PHẬT  NHIẾP-HỘ

MAU  THOÁT  KHỔ  LUÂN-HỒI           >   MAU  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ.

 

NAY ,  TÂM-THÀNH  PHỤNG-THỈNH  >     ĐẠI-DIỆU-PHÁP  TỊNH-THỰC

PHỔ-BIẾN  THÍ  MƯỜI-PHƯƠNG         >     TẬN  KHẮP  HƯ-KHÔNG  GIỚI

MƯỜI-HAI  LOẠI  TƯƠNG-SANH        >     TẤT-CẢ  LOÀI  NGẠ-QUỶ ,

TIÊN-VONG  CỬU  DỊ  DIỆT                  >     NỘI , NGOẠI  ÂN-OÁN  THÂN

SƠN  XUYÊN  HÀ ,  HẢI  ,  ĐỊA             >     KHOÁNG-Dà KHẮP  THẢO-NGUYÊN

KIM-SÍ-ĐIỂU  ỨNG  DUYÊN                  >     QUỶ-TỬ-MẪU  HOÀN-NGUYỆN ,

VÔ-LƯỢNG  CHƯ  QUỶ-THẦN             >     CÔ-HỒN  VONG-LINH-THÂN ,

TRỌNG-THỈNH  :  ĐỒNG  TẬP-HỘI     >     THỌ-THỬ  CHƯ  PHÁP-THỰC

THỌ  CAM-LỒ   PHÁP-VỊ                       >     VIỄN-LY  KHỔ  :  ĐẮC-LẠC ,

TIÊU  ÁC-NGHIỆP  NÃO-NÙNG            >     QUANG-MINH  CHƠN-PHẬT-TỬ ,

SÁNG-NGỘ  :  ĐẲNG-LƯU-THÂN         >     TÂM-XỨ   HÒA  TAM-BẢO

NGHIỆP-TẠO  : ĐỒNG  CHÁNH-NGHIỆP >     TÁC-TẠO  :  SỰ  PHẬT-ĐẠO

DUYÊN-SÁNG  BỒ-ĐỀ  TÂM                 >     QUANG-CHÍNH  BỒ-ĐỀ  HẠNH

CÔNG-HẠNH  PHẬT  THÂM-MẬT       >     KHÔNG-THỂ-NGHĨ  ,  THỂ-BÀN  !

THỌ-THỰC  : ĐƯỢC  QUANG-MINH   >     ƠN-PHẬT  :  TỊNH-ĐỘ  SANH

ƠN-PHẬT  :  GIẢI-THOÁT  KHỔ          >       SỚM  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .

 

( BƯỚC 4 :)( KẾT-ẤN : CHÀY  TAM-CỔ_hai ngón cái vịn móng hai ngón út, ba ngón còn lại  duỗi  thẳng.)

 ( GIA-TRÌ  CHƠN-NGÔN  : )    (  9,  21 , 49 , 108  biến )

 

NAMAH   SARVA  TATHÀGATA  VALOKITE OM   SAMBARA    SAMBARA    HUM

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  NA  MẮC _ SẠC  VA_TA  THA  GA  TA  VA  LÔ  KI  TÊ . OM _ SĂM  BA  RA    SĂM  BA  RA _ HÙM .

Quán-tưởng : mọi thức thí-thực biến ra vô-lượng cam-lồ của chư-Phật : ban phát vô cùng tận , chư cõi loài thọ-nhận bình-đẳng , đầy-đủ ......Đức Thế-Tôn dạy:từ chú này thì trăm-ngàn vạn ức na-do-tha hằng-hà  sa số  ngạ-quỷ, tiên ..., được hưởng ăn-uống thượng-diệu.

Thời quá-khứ : ta (Phật) là bà-la-môn theo Quán-thế-âm bồ-tát, tất-cả thế-gian có  bậc tự-tại  oai-đức Như-Lai , có Thần-chú  này, cứu-thoát các loài ngạ-quỷ , thân họ khỏi khổ-nạn, lại sanh lên các cõi Thiên-Giới , vãng-sanh Tịnh-Độ .

 

(BƯỚC 5 :)  KẾT-ẤN THÍ VÔ-ÚY( tay trái kim-cang  quyền an ở rốn , tay phải thí vô-úy ).

( GIA-TRÌ : CAM-LỒ  PHÁP-VỊ CHƠN-NGÔN  ) ( 9,  21 , 49  , 108 biến )

 OM  SURUPYA   TATHÀGATÀYA   TADYATHÀ

OM    SRÙ    SRÙ    PRASRÙ    PRASRÙ   SVÀHÀ

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM_ SU  RU ( PỜ-DA )_ TA  THA  GA  TÀ  DA_ TA ( ĐỜ-DA) THA

 

 OM _ ( SỜ-RU ) ( SỜ-RU ) _ ( PỜ-RA ) ( SỜ-RU )   ( PỜ-RA ) ( SỜ-RU ) _ SOA  HA 

 

( BƯỚC 6 : ) (KẾT ĐẠI-BỈ  ẤN  )

 ( kim-cang quyền nội tương-xoa, co hai ngón trỏ như câu , hai ngón cái hai ngón út hợp lại)  .

( GIA-TRÌ  :  NHẤT-TỰ  TÂM-MINH  )   VÀM

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  VĂM  ]

 

( BƯỚC 7 :  KHẨN-NGUYỆN)

NA-MÔ  BỬU-THẮNG  NHƯ-LAI             >        GIẢI-TRỪ   NGHIỆP  XAN-THAM

BAN  :  PHƯỚC-ĐỨC  VẸN-TOÀN           >        ĐỘ  :  BI-TRÍ   VIÊN-MÃN .

NA-MÔ  DIỆU-SẮC-THÂN  NHƯ-LAI     >        PHÁ-TAN  XÚ-UẾ  HÌNH 

GIẢI-TIÊU  CẤU-NHIỄM-CHƯỚNG       >        MÃN  TÂM-TƯỚNG  TỊNH-ĐẸP .

NA-MÔ  CAM-LỒ  VƯƠNG  NHƯ-LAI    >        DÙNG  PHẬT-LỰC  QUANG-CHIẾU

LINH  PHÁP-THÂN  BA-THỜI                 >        GIẢI  KHỔ-NẠN  TRÓI-BUỘC

RỬA : TỐI-TRÍ   VÔ-MINH                       >        BAN : THANH-TỊNH   HỶ-LẠC .

NA-MÔ   QUẢNG-BÁC-THÂN   NHƯ-LAI    >        HỘ , KHAI-MỞ  YẾT-HẦU

CHO  MỌI  LOÀI  NGẠ-QUỶ                   >        THUẬN  THỌ-DỤNG  THÍ-THỰC

ĐƯỢC  ĐẦY-ĐỦ   NO-ĐỦ                          >        ĐỜI-ĐỜI  TRONG  ƠN-PHẬT .

NA-MÔ   LY-BỐ-ÚY    NHƯ-LAI              >        TRIỂN  THẦN-LỰC   GIẢI-TRỪ

NẠN  KHỦNG-BỐ  THÂN-TÂM              >        TRỪ  KHỔ-PHIỀN   TRỤ , ĐẮC

MAU  NẨY  MẦM  BỒ-ĐỀ                        >        BỀN   ĐỨC-HẠNH  TU-HÀNH

MAU  THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI             >      MAU  VIÊN-TRÒN  PHẬT-QUẢ .

 

(BƯỚC  8 :KẾT-ẤN  PHÓNG-QUANGGIA-TRÌ  :  BỒ-ĐỀ-TÂM  CHƠN-NGÔN  )

(  9,  21 , 49 , 108  biến )

 OM    BODHI   CITTA    BUTYÀ    DAYAMI

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM_ BÔ  ĐI _ CHÍT  TA _ BUS  DA _ ĐA  DA  MI ]

CHÚ-Ý  :  CHỮ  BÚS  : ĐỌC  NHƯ  BÚT , NHƯNG  NGHIÊNG  NẶNG  VỀ  ÂM  S  .

 

( KẾT-ẤN  PHÓNG-QUANG  ( TRANG 1 )   GIA-TRÌ  :  TAM-MUỌI-DA  GIỚI  CHƠN-NGÔN   )

 ( 9,  21 , 49 , 108  biến )

 OM    SAMAYA    STVAM    [ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM _  SA  MA  YA _ ( SỜ-TỜ-VĂM ) . ]

( MUÔN-LOÀI  THỌ  THÍ-THỰC  ĐÃ GIA-TRÌ  TAM-MUỘI-DA GIỚI  CHƠN-NGÔN , TỐC  SẼ ĐƯỢC KHAI-NGỘ PHÁP-THÂN  BỔN-PHẬT  CỰC-MẬT , TỐC  TRIỆT-CHỨNG BÍ-MẬT  TỐI THẬM-THÂM  ĐẠI-THỪA PHÁP ) .

 

( GIA-TRÌ  THÊM  MỘT SỐ  CHƠN-NGÔN  MÀ  HÀNH-GIẢ  TU-HÀNH  CÓ  TẤT-ĐỊA;  HOẶC  GIA-

TRÌ  THÊM  CÁC  CHƠN-NGÔN  THẦN-CHÚ  SAU  ) :

 

( KẾT-ẤN  PHÓNG-QUANG GIA-TRÌ :

TÂM-CHÚ: Ô-SÔ-SÁT-MA MINH-VƯƠNG GIẢI-TRỪ  UẾ-TRƯỢC  THAM-DỤC  NGU-SI )

(  9,  21 , 49 , 108  biến )

OM   KRODHANA   HÙM   JAH   [ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM ( KỜ-RỐT )  ĐA   NA   HÙM   DẮT ]

 

( KẾT-ẤN  PHÓNG-QUANG   GIA-TRÌ  :  NGŨ-TỰ   VĂN-THÙ  CHƠN-NGÔN  )

 A    RA    PA    CA    NA   ( 9,  21 , 49 , 108  biến )  [ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  A   RA    PA  CHA   NA  ]

 

( KẾT-ẤN  PHÓNG-QUANG  ( TRANG 1 )   GIA-TRÌ  :  BÁT-TỰ   VĂN-THÙ   CHƠN-NGÔN  )

 OM   AH   VI    RA   HUM    KHA   CA  RAH ( 9, 21, 49, 108  biến )   

[  ĐỌC  ÂM   VIỆT =  OM _  ẮC   VI    RA _  HÙM _  KHA   CHA   RẮC  ]

 

KẾT-ẤN  CÁT-TƯỜNG  GIA-TRÌ  :  LỤC-TỰ   ĐẠI-CHƠN-MINH  )

 OM    MANI    PADME     HÙM     ( 9,  21 , 49 , 108  biến )

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM   MA   NI    PÁT    MÊ   HÙM  ]

 

KẾT-ẤN  CÁT-TƯỜNG  GIA-TRÌ : QUAN-ÂM   NHƯ-Ý  CHƠN-NGÔN )

(  9,  21 , 49 , 108  biến )

 

OM    VAJRA   VAJRA   VA   TA   RA   HÙM    PHAT

[ ĐỌC ÂM-VIỆT= OM_VẮT RA  VẮT RA_VA TA  RA_ HÙM_( PHẠT-TỜ )]

 

 (   KẾT-ẤN   CÁT-TƯỜNG   GIA-TRÌ   :   LỤC   ĐỘ-MẪU   TÀ-RA   CHƠN-NGÔN  )

OM   TARE   TUTTÀRE   TURE   SVÀHÀ ( 9, 21 , 49 , 108  biến )

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT = OM _ TA   RÊ _ TÚS   TÀ   RÊ_ TU   RÊ_ SOA  HA ]

 

 ( KẾT  ĐẠI-TÙY-CẦU  CĂN-BẢN ẤN   GIA-TRÌ :

NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÙY-TÂM  CHƠN-NGÔN  )                     

 

OM   BHARA   BHARA  SAMBHARA  SAMBHARA 

INDRIYA   VI’SODHANI   HÙM   HÙM    RURU  CALE   SVÀHÀ

[ ĐỌC  ÂM  VIỆT = OM _ BA  RA  BA  RA_ SĂM  BA  RA   SĂM  BA  RA

IN( ĐỜ-RI ) DA_VI  SÔ  ĐA  NI_ HÙM  HÙM_ RU  RU  CHA  LÊ_ SOA  HA.

 

NGUYỆN-XIN  CHƯ-PHẬT HỘ  , TĂNG  VÔ-LƯỢNG  VÔ-BIÊN

CHƯ PHƯƠNG-TIỆN HIẾN-CÚNG:OM..OM..OM..OM......

 

( BƯỚC  9 :  TỤNG  PHÁT-KHIỂN , KHẢY MÓNG TAY 3  TIẾNG , MỘT TIẾNG ĐỌC  MỘT  BIẾN CHƠN-NGÔN GIẢI-THOÁT CÁC KHỔ CHO LOÀI NGẠ-QUỶ)

 OM  VAJRA   MUKSA   MUH      [ ĐỌC  ÂM  VIỆT = OM _VẮT  RA   _ MÚS    SA  MÚS  ]

CHÚ-Ý  :  CHỮ   MÚS  :  ĐỌC   NHƯ   MÚT ,  NHƯNG   NGHIÊNG  NẶNG   VỀ   ÂM   S .

Trực tuyến

Trang web hiện có:
12 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất