Sám Hối Đàn Pháp (FULL Version)

Sám Hối Đàn Pháp

 

PHÁP-GIỚI   TRONG   TÂM-PHẬT

                   TÂM-PHẬT   TRONG   PHÁP-GIỚI .

                   MỘT-NIỆM  :  RƠI  PHÂN-BIỆT

                   MỘT-NIỆM  :  RỜI  TỬ-SANH .

                   BỒ-ĐỀ           :  VÔ-NGà HẠNH

                   NIẾT-BÀN    :  VÔ-NGUYỆN  HÀNH .

                                                PHẬT-TỬ     KIM-CANG-TỬ

                                                ƠN-PHẬT  HỘ  :  SÁM-HỐI 

                                                SÁM  :  NUÔI  DƯỠNG    ĐẠI-BI

                                                SÁM  :  ĐỒNG  QUANG  ĐẠI-TRÍ

                                                SÁM  :  NẨY  MẦM   BỒ-ĐỀ ,     

                                                 HƯỚNG  THỂ-TÁNH  VÔ-SANH  .

 

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất