Bài 1 - Sám Hối Đàn Pháp

 

Mật – Tông

DÒNG-PHÁP  KIM-CANG  :  DÒNG  KIM-CANG THỪA

PHÁP : BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ _ BẤT-KHẢ-THUYẾT

 

 

 

SÁM-HỐI

 

   

          HỒNG   Y-THƯỜNG  ,  TỨC   KIM-CANG   Y-THƯỜNG .

HỒI - HƯỚNG   BÁO-ĐÁP TỨ-TRỌNG-ÂN . HỒI-HƯỚNG QUẢ-VỊ  PHẬT.

 

PHÁP : BẤT-KHẢ-TƯ-NGHÌ _BẤT-KHẢ-THUYẾT

 

 


TÂM-ĐỊA  THẦN-CHÚ
:

      (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT_ )

     Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang)  (  21 , 49 , 108  biến )

     Hai ngón cái  đè lên móng hai ngón trỏ,

     ba ngón còn lại  thẳng đứng .                                                                                

       Tay trái để nơi tâm , tay phải  tác-ý  tác-nghiệp ...

    OMÏ    SU   TISÏTÏI    VAJRA 

[ĐỌC ÂM-VIỆT= OM_ SU  TÍT ( SỜ-TI )VẮT RA ]

 

TỊNH  PHÁP GIỚI  CHƠN-NGÔN :   

             (  TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT )

         Ấn-Trí : ( Ấn Phóng-Quang). (  21 , 49 , 108  biến )

     OMÏ   RAMÏ    

[  ĐỌC  ÂM-VIỆT  =  OM  RAM  ].

 

TÂM-CHÚ  CHƠN-NGÔN  :

        (MINH-VƯƠNG Ô-SÔ-SẮC-MA ): ( Giải trừ tham-dục, xú-uế, trược-uế, ngu-si ...)

           Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang).  (  21 , 49 , 108  biến )

      OM   KRODHANA   HÙM  JAH  

 [ ĐỌC  ÂM-VIỆT =  OM  ( CỜ-RỐT )  ĐA   NA   HÙM   DẮT  ].

          Quay ngược chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý toái-trừ.

 

         Quay thuận chiều kim đồng-hồ ba vòng : tác-ý kiết-giới.

 

TỊNH  TAM-NGHIỆP  CHƠN-NGÔN :  ( Thanh tịnh  Thân _ khẩu _ ý )

        Ấn-Trí : ( Ấn phóng-quang). (  21 , 49 , 108  biến )

      OM   SVABHAVA  SHUDDHA  SARVA   DHARMA SVABHAVA   SHUDDHO  

HÀM

       [ ĐỌC  ÂM-VIỆT =  OM _  SOA   BA   VA _ SÚS   ĐA _  SẠC   VA  ĐẠT   MA _  SOA   BA   VA _ 

SÚS    ĐÔ _  HĂM  ] .

                 CHÚ-Ý :    CHỮ  SUS  :  ĐỌC  NHƯ  SÚT ,  NHƯNG  NẶNG  VỀ  ÂM   S .

 

 

NGUYỆN  :  NGOẠI  CÚNG-DƯỜNG   THIÊN-NỮ   SỨ-GIẢ   LINH-THÔNG   

KẾT   HƯƠNG ẤN  ,   KẾT  HOA-ẤN  ,   KẾT   ĐĂNG-ẤN  ,  KẾT  ĐỒ-ẤN   , GIA-TRÌ  :   MẬT-NGỮ     NHẤT-TỰ     TÂM

CẦU  HIẾN-CÚNG  : CẦU  CHƯ-TÂM   CHƯ-NGUYỆN   SÁM-HỐI   SỚM  VIÊN-MÃN.

 

 

                 HƯƠNG-ẤN :

      HUM                                          

              (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )

     (  ĐỌC  ÂM-VIỆT  )  =   HÙM.

ẤN-TRÍ : DÙNG KIM-CANG QUYỀN . THIÊU-HƯƠNG V...V...TỨ-ẤN . QUYỀN  HƯỚNG  HẠN  TẢN  RỜI . HAI NGÓN TRỎ CỤNG-ĐẦU , HAI NGÓN CÁI TÙNG THEO HAI NGÓN-TRỎ , BA-NGÓN CÒN LẠI  ĐÂU  LƯNG  NHAU .

 

                        HOA  ẤN  :

            HUM                                          

              (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )

 ẤN-TRÍ : HAI QUYỀN  NỘI-TƯƠNG-XOA , HAI NGÓN TRỎ CONG  NHƯ CÁNH-HOA  CỤNG ĐẦU , HAI NGÓN CÁI TÙNG THEO . NGỮA-TẢN  NHƯ ÔM-HIẾN .

 

               ĐĂNG ẤN  :

           HUM                                          

              (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )

  ẤN-TRÍ : HAI QUYỀN NGOẠI-TƯƠNG-XOA , HAI  NGÓN-CÁI  ĐỨNG  NHƯ CHÂM .

 

                         ĐỒ  ẤN  :

            HUM                                          

              (  16 ,  37 ,  108  BIẾN  )

  ẤN-TRÍ : HAI  QUYỀN  NGOẠI  TƯƠNG-XOA , KHAI-CHƯỞNG  ĐỒ  Ở  NGỰC .

 

 

NGUYỆN-XIN  :  VĂN-THÙ   SƯ-LỢI   BỒ-TÁT   HỘ  SÁM-HỐI

(  NHẤT-TỰ VĂN-THÙ : HỘ-THÂN  CHƠN-NGÔN  ) ( 9 , 21 , 37 , 108 biến  )

 OM   ’SRHYIEM  { ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM _ (  SỜ-TRÍ-HỜ-DIÊM  ) }

Ấn-Trí : ( Ấn Kim-cang quyền).

Ngón cái trong lòng bàn tay , bấm ở tiết cuối ngón áp út; bốn ngón nắm lại thành quyền . Ấn vào năm chổ : đảnh , yết-hầu , tâm , vai-phải  vai-trái .

 

( NGŨ-TỰ  VĂN-THÙ CHƠN-NGÔN ) 

Ấn-Trí :(Ấn phóng-quang) ( 9 , 21 , 37 , 108 biến  )

 A     RA    PA    CA     NA  

        (  ĐỌC  ÂM  VIỆT =  A _ RA _ PA _ CHA _ NA  )          

 

NGUYỆN-XIN : QUÁN-THẾ-ÂM  BỒ-TÁT  HỘ  SÁM-HỐI

( LỤC-TỰ ĐẠI-CHƠN-MINH )

Ấn-Trí :(Ấn Kiết-tường)( 9 , 21 , 37 , 108 biến  ) 

Ngón  cái  vịn móng  ngón áp út , ba ngón còn lại  duỗi  thẳng .  Thành-Ấn .

 OM   MANI    PADME   HUM  

 ( ĐỌC ÂM  VIỆT = OM_ MA NI_ PÁT  MÊ_ HÙM )

 

( QUAN-ÂM  NHƯ-Ý CHƠN-NGÔN )

Ấn-Trí : ( Ấn Kiết-tường ) ( 9 , 21 , 37 , 108 biến  ) 

OM   VAJRA   VAJRA  VA  TA  RA    HÙM    PHAT 

 (  ĐỌC  ÂM  VIỆT =  OM _ VẮT  RA    VẮT  RA _ VA  TA  RA _ HÙM _ ( PHẠT-TỜ  )                                                                       

 

 

                            PHÁP-GIỚI   TRONG   TÂM-PHẬT

                   TÂM-PHẬT   TRONG   PHÁP-GIỚI .

                   MỘT-NIỆM  :  RƠI  PHÂN-BIỆT

                   MỘT-NIỆM  :  RỜI  TỬ-SANH .

                   BỒ-ĐỀ           :  VÔ-NGà HẠNH

                   NIẾT-BÀN    :  VÔ-NGUYỆN  HÀNH .

                                                PHẬT-TỬ     KIM-CANG-TỬ

                                                ƠN-PHẬT  HỘ  :  SÁM-HỐI 

                                                SÁM  :  NUÔI  DƯỠNG    ĐẠI-BI

                                                SÁM  :  ĐỒNG  QUANG  ĐẠI-TRÍ

                                                SÁM  :  NẨY  MẦM   BỒ-ĐỀ ,     

                                                HƯỚNG  THỂ-TÁNH  VÔ-SANH  .

                   TRƯỞNG-TỬ  PHẬT  SÁM-HỐI

                   SÁU-LOÀI   HIỆN  BÌNH-ĐẲNG     ( 1 )

                   BA-CÕI   TỈNH  MÊ  LẦM                ( 2 )

                   CHÓNG-NGỘ   :  VÔ-CẤU-NHIỄM

                   TINH-TIẾN  BẤT  THƯỜNG-ĐOẠN

                   ĐỒNG  HOAN-HỶ  TỊNH-LẠC .

                                                QUYẾN-THUỘC  PHẬT   SÁM-HỐI

                                                PHÁP-GIỚI  ĐỒNG  QUYẾN-THUỘC

                                                ĐỒNG  SỨ-GIẢ  NHƯ-LAI

                                                KHÔNG-MỘT  CŨNG  KHÔNG-HAI

                                                KHÔNG-LAI    CŨNG  KHÔNG-KHỨ

                                                ƠN  TAM-ĐỘC  TỨ-PHIỀN     ( 3 )

                                                TRANG-HOÀNG  NGHIÊM  VẠN-ĐỨC   ( 4 )

                   TỨC-SÁM   :  BÁO  TỨ-ÂN

                   KHẨN-SÁM  :  CHÚNG  GIẢI-THOÁT

                   QUYẾT-SÁM  : BẠT  NGHIỆP-CHƯỚNG

                   RỘNG-ĐƯỜNG  MÌNH  VÀ  NGƯỜI

                   HÂN-HOAN  VÔ-TRỤ-ĐẮC  

                   HỶ-XẢ   NHỔ  GỐC-PHIỀN

                   ĐỒNG  NHẤT-TÂM  KIÊN-CỐ

                   HƯỚNG  NGUYỆN-HẠNH  BỒ-ĐỀ

                   BA-THỜI  THÔI  TRÓI  MÊ   ( 5  )

                   BA-THỜI  THÔNG  GIÁC-HẠNH

                   ĐỒNG-QUANG-MINH   NGUYỆN-HẠNH

                   ĐỒNG  VIÊN-MÃN  PHƯỚC-TRÍ  ;

                   CHÚNG-SANH  ĐỒNG  CHÚNG-CON

                   ĐỒNG  ĐẠI-GIÁC   QUẢ-PHẬT .

                               

( 1 ) sáu-loài :    Thiên , Nhơn , A-tu-la , Ngạ-quỷ , súc-sanh , địa-ngục .    ( 2 ) ba-cõi   :  Dục-giới , sắc-giới , vô-sắc-giới .

        ( 3 ) Tam-độc :  Tham , Sân , Si  .     Tứ-phiền  :  Ngã-si , ngã-ái , ngã-kiến , ngã-mạn .  (  Ngã =  Ta )

        ( 4 ) Vạn-đức :   nghĩa dụ từ tam-đức Như-Lai , là  PHÁP-THÂN, BÁT-NHÃ, và GIẢI-THOÁT .

        ( 5 )  Ba-thời  :   quá-khứ  , hiện-tại  ,  tương-lai  .           

 

HÔM-NAY  ,  NGÀY .........THÁNG ..................

                          PHẬT-LỊCH........... (  ...... _ NĂM    ...........................  )

                          NƠI  ĐẠO-TRÀNG  CHÚNG-CON

                          ĐỊA-CHỈ ..............................................................................................

                          PHƯỜNG ( XÃ )............................QUẬN ( HUYỆN ) .....................

                          THÀNH-PHỐ ( TỈNH )........................QUỐC-GIA  VIỆT-NAM

                          CON  TÊN :.................................. HỒNG-DANH :...........................

                          ĐỒNG  CÙNG  CHƯ-VỊ  HỘ

                          CÙNG  VÔ-LƯỢNG  QUYẾN-THUỘC

                          THẾ-GIAN _ XUẤT-THẾ-GIAN  ,

                          MỌI  CẢNH , CÕI .....TƯƠNG-QUAN  ;

                          MỌI  GIỚI-ĐẠO   GIỚI-HẠNH

                          CÙNG  CHƯ-THIÊN , THÁNH , THẦN

                          KHẮP  KHÔNG-GIỚI  THỦY-GIỚI

                          ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI ,

                          KHẮP  BA-CÕI  SÁU-LOÀI :

                          ĐỒNG  ƠN-PHẬT  MƯỜI-PHƯƠNG

                          ƠN  MINH-VƯƠNG  BỒ-TÁT ,

                          ƠN  LONG-THẦN  HỘ-PHÁP  ,

                          ƠN  CHƯ-TỔ   CHƯ-TÔN  ,

                          ƠN  TỔ-TIÊN  CỬU-HUYỀN  ,

                          ƠN  QUYẾN-THUỘC  _ THÂN-BẰNG  ,

                          ƠN  RỘNG  BỐN  LOÀI  SANH  ,

                          HỮU-TÌNH  VÀ  VÔ-TÌNH  :

                          THỊ-HIỆN  MUÔN  BÁU-KINH

                          NGÔN-THUYẾT  _   VÔ-NGÔN-THUYẾT  :

                          RỘNG  KHAI-ĐỘ  KHAI-MINH

                          ĐƯỜNG  THOÁT-MÊ   THỨC-TỈNH

                          CHÚNG-CON  ĐƯỢC  THỨ-LỚP

                          RÕ :  CHẤP-NGà CHẤP-PHÁP

                          RÕ :  CÁC  GỐC  KHỔ-ĐAU

                          RÕ :  NGỌN-NGUỒN  PHIỀN-NÃO

                          RÕ :  TAM-ĐỘC  ÁM-ẢO

                          RÕ :  NGŨ-UẨN  DUYÊN-TẠO    ( 1 )

                          VÔ-TÂM    VÔ-TỰ-TÁNH .

 

                          CHÚNG-CON  ƠN  PHẬT-ĐỘ

                          HOAN-HỶ  LẦN  NGỘ-RA  ,

                          LỜI  VÀNG  PHẬT  NĂNG-THUYẾT  :

                                            MUÔN-LOÀI  NGà VỐN-KHÔNG

                          PHÁP  NHÂN-DUYÊN  VỐN-HUYỄN  .

 

( 1 ) Ngũ-uẩn : Xúc , Thọ, Tưởng , Hành , Thức :  sanh-diệt vượng-suy  từ  sáu-căn  làm nhân ( tai , mắt , mũi , lưỡi , thân , ý ) ;  sáu-trần  làm  duyên ( thanh , sắc , hương , vị , xúc , pháp ) .

 

 

 

TỪ  VÔ-THỶ  VÔ-CHUNG        (  không  nơi  bắt-đầu , không  nơi  kết-thúc )

                          GIÁC-TÂM  Đà VIÊN-TRÒN

                          CHƠN-TÁNH  VỐN  MÃN-NGỘ

                          VỐN  VÔ-SANH  VÔ-DIỆT

                          VỐN  BẤT-BIẾN  THƯỜNG-HẰNG . 

                          DO  VÔ-MINH   TÀNG-LẤP

                          DO  TẬP-KHÍ   HƯ-NGỤY

                          DO  TỐI-TRÍ   U-MÊ  ,

                          MÀ  ĐAU-KHỔ  LUÂN-HỒI

                          MÀ  CHƯA  THÔI  BÁO-CHƯỚNG  ,

                          MÀ  NGOAN-CƯỜNG  ƯƠNG-NGẠNH  ,

                          MÀ  TRANH-ĐOẠT   LAO-ĐAO  ....

                          BAO  VỌNG-CHẤP  VÔ-TẬN   !!

 

                                             NAY ,  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                             TRONG  ƠN-PHẬT  KHAI-QUANG ,

                                             TRONG  ƠN-PHẬT  CHUYỂN-HÓA  :

                                             NHẬN-DẠNG  CHỔ  U-MÊ

                                             SÁNG  TÁNH-CHƯỚNG   KIẾN-CHƯỚNG

                                             SÁNG  TÂM-CHƯỚNG     NGHIỆP-CHƯỚNG

                                             SÁNG  HẠNH-CHƯỚNG  NGUYỆN-CHƯỚNG ,

                                             SANH-SÔI   PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG

                                             OÁN-CHƯỚNG   KHỔ-NẠN-CHƯỚNG ;

 

                          CẦU  :  ƠN-PHẬT  MƯỜI-PHƯƠNG

                          THƯƠNG  TAM-GIỚI  NHƯ-CON

                          TRẺ-LẠC  :  CÒN  LỖI-LẦM ...

                          HỘ ,  CHÚNG-CON   CHÚNG-SANH

                          NAY  THÀNH-KHẨN   SÁM-HỐI

                          HỘ ,  PHÁT-LỒ  SÁM-HỐI           ( 1 )

                          HỘ ,  MÃN-NGUYỆN  SÁM-HỐI  .

 

                                             NGUYỆN-XIN :  TỔ MẬT-GIÁO ,

                                             TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI  .

                                             TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .        

                                             KIM-CANG-GIỚI   NHƯ-LAI .                                

                                             ĐẠI-PHỔ-HIỀN    NHƯ-LAI .

                                             XIN  :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                             TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG      

                                             TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA .

 

 

( 1 ) Phát-lồ : Phát-lộ  ra-ngoài , nghĩa đối  là phú-tàng ( che-dấu  tàng-trữ  ) đã lộ ra thì  có nhiều  cơ-duyên  rửa-sạch .

 

 

 

 

                                     NGUYỆN-XIN :  CHƯ   TÔN-PHẬT

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  THÀNH-TÂM  XIN :  TỔ

                                     KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ;

                                     BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG 

                                     CÙNG  LIỆT-VỊ  THỦ-HỘ .

                                     CHÚNG-CON  ĐỒNG  NGUYỆN-XIN  :

                                     ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG

                                     TÙY-CẦU   ĐẠI-TÙY-CẦU

                                     BỒ-TÁT   ĐẠI-BỒ-TÁT .

                                     DIỆT  ÁC-THÚ    BỒ-TÁT .

                                     QUÁN-THẾ-ÂM   BỒ-TÁT.

                                     NHẤT-THIẾT  CHƯ  PHẬT-MẪU

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  CHƯ-THIÊN , THÁNH , THẦN ,

                                     DO  BI-NGUYỆN  HÓA-THÂN

                                     KHẮP   KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI

                                     ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI .

                                     NGUYỆN-XIN  : CHƯ-VỊ   HỘ

                                     GÌN-DƯỠNG  THÂN-KHẨU-Ý 

                                     THĂNG-HOA   ĐẠI-TRÍ-NGUYỆN 

                                     HÓA-GIẢI  CHƯ   TRỞ-NGẠI

                                     CHƯỚNG-NGẠI  VÀ  QUÁI-NGẠI

                                     NƠI   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI .

                                     ĐỒNG-XIN  : CHƯ  LIỆT-VỊ

                                     CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN

                                     CHƯ   TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                                     CHƯ   Y , LỘC , ẨM , THỰC ...

                                     CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-VỊ

                                     HỘ ,  VIÊN-MÃN  SỞ-CẦU

                                     HỘ ,  VIÊN-THÀNH  SỞ-NGUYỆN

                                     CHO  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                     TRONG  PHÁT-TÂM  SÁM-HỐI .

 

                                                 NGUYỆN-XIN :  ĐỒNG  THỦ-HỘ

                                                 BAN  THÁNH-LỰC  DIỆU-ĐỘ

                                                 HỘ , TAM-MẬT  TỊNH-ƯNG ( tam-mật =Thân, ngữ, tâm )

                                                 KẾT  ẤN-TRÍ  TRÌ-TỤNG  :

                                                 NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÂM

                                                 TRUNG-TÂM  VÀ  TÙY-TÂM .

                                                 CẦU  PHẬT-LỰC  LINH-THÔNG

                                                 RỘNG  THẦN-BIẾN  VÔ-CÙNG

 

 

 

 

                         

                          HỘ :  TỊNH  THÂN  _  NGHIỆP-THÂN

                          HỘ PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI

                          CHUYỂN-HÓA   DUYÊN  SÁM-HỐI

 

                          RỘNG   LỢI-LẠC  TAM-GIỚI .                

 

NGUYỆN  :   LÝ-SỰ  SÁM-HỐI

      SÁNG  CHƠN-PHÁP  NHƯ-LAI

      SÁNG  DÒNG-DÕI  VÔ-NGÃ

      HƯỚNG  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

      NHANH  PHÁT-TÂM  BỒ-ĐỀ

      NHANH  KHAI-BI   MỞ-TRÍ

      ĐỒNG  THÔNG  TRI-KIẾN  PHẬT

      DỨT-TẬN   PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG

      GIA-ĐẠO  ĐỒNG  ƠN-PHẬT   :      

      CÁT-TƯỜNG  VÀ  HANH-THÔNG

      CHÚNG-CON   TỨC   CHÚNG-SANH :

      SỚM   VIÊN-MÃN   PHƯỚC-TRÍ  ,

      SỚM   THOÁT-KHỔ  LUÂN-HỒI  ,

 

      SỚM   MÃN-TRÒN   PHẬT- QUẢ.

 

ẤN-TRÍ  (  BỒ-ĐỀ  TÂM-ẤN  HAY  SÁM-HỐI  ẤN  ) :Trước-tiên , hai  ngón  vô-danh co-lại  để  nơi lưng  hai  ngón-giữa , hai  ngón trỏ  co-lại  móc đầu  hai-ngón vô-danh , hai  ngón  cái  vịn đầu hai  ngón  út , chấp  hai tay lại để nơi tâm tức  thành  ấn .

Sám-hối : nghĩa hiển đủ là sám-ma hối-quá ( sám-ma là tiếng Phạn ) vì  hướng chơn-thật-nghĩa  chơn-thật-lý Như-Lai, nên thấy mọi đúng ,tốt, thiện...còn sanh-diệt_ đến-đi... ,không phải là cái-thấy của sự-sáng-suốt , không thật  thâm-nghĩa  thâm-sự  của  chơn-tánh-lý : chúng  chỉ  là nghiệp-quả  nghiệp-chướng duyên sanh , là sản-phẩm  sản-vật  vô-thường của  tối-trí  vô-minh , chấp-trước định-kiến ...nên ăn-năn quả-nghiệp đã  gây tạo , đã u-mê vọng-chấp trói-buộc; thăng-hoa thân-khẩu-ýnoi theo tánh-hạnh  bồ-đề vô-ngã vô-trụ-đắc : để cảnh-giác tỉnh-ngừa lỗi sau.

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI    

   HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

 

PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA   , VI  SÔ  ĐA  NI ,

 HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA.

 

                                      TRI-KIẾN-PHẬT   CHIẾU-SOI  :

                                      CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      CHƠN-TÂM  VỐN  VÔ-CẤU               

                                      CHỦNG-PHẬT  VỐN  BÌNH-ĐẲNG

                                      MÀN  VÔ-MINH  CHE-LẤP

                                      MÀ  U-MÊ  CHƯA  GIÁC .

 

                   CHÚNG-CON  PHÁT  SÁM-HỐI  :

                   CẦU  CẢ  MÌNH  VÀ  NGƯỜI

                   CẢ  BA-CÕI   SÁU-LOÀI

                   TƯƠNG-TÁC   DUYÊN  SÁM-HỐI

                   RÕ :  KHỔ  NƠI  CẤU-NHIỄM

                   CHƯỚNG-PHIỀN-NÃO   BIẾN-TAN  .

 

                                      THÀNH-TÂM  CẦU  SÁM-HỐI

                                      SỚM  NHẬN-DIỆN  VÔ-MINH

                                      MÊ-ÁM   LỘ  NGUYÊN-HÌNH

                                      ĐÊM  DÀI  NHANH  TỈNH-MỘNG  .

 

                   SÁM-HỐI  THÔNG  BA-THỜI

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   TƯƠNG-QUAN  VÀ  LIÊN-QUAN 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      THÀNH-TÂM  CẦU  SÁM-HỐI

                                      TỰA  KẺ  LẠC  BIỂN-KHƠI

                                      TRÔI-NỔI  KHỔ  KHÔNG  VƠI  !

                                      CẦU  ĐẾN  BỜ  TỊCH-TỊNH .

 

                   THÀNH-TÂM  PHÁT   SÁM-HỐI

                   HƯỚNG  :  TỰ-ĐỘ   ĐỘ-THA    (  Độ mình  =  độ-người ,  sáng-mình =  sáng-người  )

                   HƯỚNG  :  TỰ-GIÁC   GIÁC-THA

                   CHÚNG-CON  VÀ  BA-CÕI

                   ĐỒNG  GIẢI-THOÁT   GIẢI-TRÓI

                   ĐỒNG  TIÊU  MỌI  KHỔ-ĐAU

                   OAN-OÁN  MAU  GIẢI-KẾT

                   NHỊ-TÂM  HẾT  PHÂN-BIỆT

                   BIẾT  KHỞI-TÂM  TÀM-QUÝ

                   DƯỠNG  TỪ-BI-HỶ-XẢ

                   THẤY  LỖI  TÂM  SANH  RA

                   BA-CÕI  CHẲNG  THẬT-LỖI  .

 

 

 

 

 

 

                                      SÁM-HỐI   :  Đà SÁT-SANH

                                      SÁM-HỐI   :  SẮP  SÁT-SANH

                                      SÁM  :  TRÁCH  KHỔ  SÁT-SANH

                                      SÁM  :  TƯỞNG  KHÔNG  SÁT-SANH  .

 

                   SÁM  :  Đà KHÔNG  TÔN-TRỌNG

                   QUÝ-TRỌNG  MỌI  MẦM  SỐNG .

                   SÁM  :  VỌNG-CHẤP  CẤU-NHIỄM

                   SÁM  :  TƯỞNG  KHÔNG  CẤU-NHIỄM .

 

                                      SÁM  :  ĐIÊN-ĐẢO  NGHI  BI

                                      SÁM  :  KHINH-KHI  HỶ-XẢ

                                      SÁM  :  CHẤP-LỖI   QUỶ , MA ...

                                      CHƯA  THẤY  TA  MA-QUỶ  ;

                                      SÁM  :  LỖI   MÌNH  CHE-ĐẬY

                                      NĂNG  VẤY  LỖI  HỮU-TÌNH  ;

                                      SÁM  :  NGHI-NGỜ   TÁNH-MINH

                                      THƯỜNG-TRỤ  BỐN  LOÀI  SANH .

 

                   XIN  PHẬT  THƯƠNG  HỘ  SÁM :

                   SÁM-HỐI   ĐƯỢC  CHUYỂN-HÓA

                   THĂNG-HOA  THÂN-NGỮ-TÂM

                   TĂNG  ĐỨC-TIN  TAM-THÂN   ( 1 )

                   SÁNG  CHƠN-TÂM  VÔ-CẤU

                   SÁNG  THỂ-TÁNH  VÔ-NHIỄM .

 

                                      CHƯ-PHẬT  HỘ   SÁM-HỐI

                                      BA-CÕI   HIỆN  :  THIỆN-LÀNH

                                      HIỆN  :  QUỐC-THÁI  DÂN-AN

                                      RỘNG  ĐỀN-ĐÁP   TỨ-ÂN

                                      CHÚNG-CON   ĐỒNG  CHÚNG-SANH

                                      NƯƠNG  CHƠN-THÀNH  SÁM-HỐI

                                      LINH-DIỆU   HẠNH   SÁM-HỐI  :

                                      SỚM  TỰ-GIÁC  PHÁT-TÂM

                                      PHÁT  NGUYỆN-HẠNH  BỒ-ĐỀ

                                      NHẬP   PHẬT-ĐỊA   PHẬT-HẠNH 

                                      KHÔNG  CÒN  BỊ  THOÁI-CHUYỂN

                                      THÁNH-TRÍ  HAI  VÔ-NGÃ

                                      CHÓNG TRIỆT-NGỘ  VIÊN-TRÒN

                                      QUANG-MINH  TỰ-TÁNH  PHẬT .

 

(1)   Tam-thân Như-Lai :  thân Niết-Bàn  ,  thân  sanh-tử  , thân  nguyện-hạnh .

 

Tứ-thân  Như-Lai :  Pháp-thân  , hóa-thân  , ứng-thân ( báo-thân ) , đẳng-lưu-thân .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI    

   HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

 

PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA   , VI  SÔ  ĐA  NI ,

 HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA.

 

( 1a) trích Mật-Tạng Bộ 2. No-920 ( tr.02-tr08):

BỒ-ĐỀ TÂM-ẤN , HAY  SÁM-HỐI  ẤN :  NGƯỜI  TU-TRÌ  ẤN-TRÍ  NÀY , TỨC ĐƯỢC HIỂN-SÁNG BỒ-ĐỀ TÂM  ,  MÃN ĐẦY TRÍ-HUỆ BỒ-TÁT , MÃN ĐẦY CÁC MÔN BA-LA-MẬT Ở  BỔN-TÂM .

CHƯ  PHÁP-MÔN BÍ-MẬT CỦA CHƯ-PHẬT CHƯ  BỒ-TÁT  ĐỀU DO ẤN NÀY MÀ  TỰ THÀNH . THỌ-KẾT TU-TRÌ  ẤN  ĐỦ BẢY NGÀY NƠI  TỊNH-THẤT THÌ  CHƯ PHÁP-YẾU BÍ-MẬT SẼ  HIỆN-TIỀN . CÁC  MA-ĐẠO , CHÚNG-SANH ĐẠO , QUỶ-THẦN ĐẠO , ĐẠO ẨN-HÌNH DẤU-THÂN..., TRÌ ẤN NÀY : TỨC THÌ THẤY BIẾT CHỔ Ở CỦA HỌ , KHÔNG THỂ  BIẾN-HÓA ẨN DẤU ĐI ĐÂU ĐƯỢC.

CÁC THIỆN-NAM TÍN-NỮ , PHƯỚC-DUYÊN LỚN ĐƯỢC TRAO-TRUYỀN HAY ĐƯỢC DẪN-GẶP THỌ-TRÌ  ẤN-TRÍ NÀY : THÌ KHI KHỞI-NIỆM  TỨC CÓ MƯỜI-PHƯƠNG CHƯ-PHẬT VÂN-TẬP TRÊN ĐỈNH-ĐẦU , TỨC CÓ  MƯỜI-PHƯƠNG BỒ-TÁT ĐẾN  LÀM THỊ-GIẢ , TỨC CÓ MƯỜI-PHƯƠNG CHƯ KIM-CANG THEO HỘ-TRÌ GIÚP CHO VIÊN-MÃN MỌI SỞ-CẦU , TỨC CÓ MƯỜI-PHƯƠNG CHƯ-THIÊN NĂNG GẦN-GŨI  CÚNG-DƯỜNG,TỨC THÌ CHƯ-MA CÙNG CHƯ QUYẾN-THUỘC SẼ BỎ CHỔ TRÚ CỦAMÌNH:PHÁT-TÂM Ở LẠI  HỘ  CHO  CHƯ-PHÁP MAU  THÀNH-TỰU , TỨC THÌ  CHƯ  TỲ-NA-DẠ-CA  CŨNG NĂNG LẠI  CÚNG-DƯỜNG .

CÁC  THIỆN-NAM  TÍN-NỮ  NẾU  MUỐN ĐIỀU-PHỤC  MA-OÁN  NGOẠI-ĐẠO  TRONG-NGOÀI, TRƯỚC  KẾT ẤN-TRÍ NÀY TRÌ-TỤNG  CHƠN-NGÔN  NÓI TRÊN  21 ( HAI-MƯƠI-MỐT ) BIẾN, ĐỂ ẤN  NƠI  TÂM

( TIM ) , TIẾP  ĐẾN  ĐỨNG THẲNG NGƯỜI  VỪA  KẾT-ẤN _ VỪA TỤNG CHƠN-NGÔN _VỪA  XOAY BÊN  TRÁI MỘT  VÒNG ( XOAY NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG-HỒ ) , ĐẠI-ĐỊA  TỨC  THỜI RUNG-RINH , CÁC LOÀI  MA  TỨC THÌ TRỐN XUỐNG ĐẤT  KHÔNG CÒN  DÁM XUẤT-HIỆN  NỮA ; NẾU  CÓ  XUẤT-HIỆN  : THÌ  DO CHƯ-PHẬT  THƯƠNG-XÓT CHO PHÉP  XUẤT-HIỆN  MÀ KHÔNG DÁM  GIẬN-OÁN  ;

HOẶC  ĐÓ  LÀ  CHƯ-MA  TRONG  HẠNH-NGUYỆN.

KHI  KẾT  ẤN-TRÍ VÀ  TRÌ  CHƠN-NGÔN NÀY : THÌ  KHÔNG  NÊN  TRỤ  TÂM-SÂN-HẬN  TÂM-ÁC ,

KHÔNG GIẬN-DỮ  TRÁCH-MÓC  PHÁN-XÉT  CHÚNG-SANH , VÌ  TRỤ  TÂM-ĐỊA  NHƯ-VẬY SẼ KHIẾN  CHƯ-PHẬT  KHÔNG  HOAN-HỶ , MƯỜI-PHƯƠNG  ĐỘNG-ĐẢO  KHÔNG YÊN .

ẤN-TRÍ   NÀY  CHÍNH LÀ  ĐẢNH-ĐẦU  CỦA  CHƯ-PHẬT , MẸ  CỦA  CHƯ-PHÁP , MƯỜI-PHƯƠNG CHƯ-PHẬT  DO ĐÂY  SANH RA , NÊN  KHÔNG AI DÁM VƯỢT-QUA  XÚC-PHẠM , CẦN XÉT KỸ  CÔNG-HẠNH  LƯỢNG-ĐỨC KHI  KẾT-ẤN  KHÔNG  NÊN  TÙY-TIỆN  LẠM-DỤNG , CẦN  SUY-XÉT NẶNG-NHẸ  VIỆC  LỚN-NHỎ   TRƯỚC  KHI DÙNG .....

....KHÔNG  CÓ  ẤN-TRÍ  NÀY  _ HAY  CHƯA TỪNG KẾT  ẤN-TRÍ  NÀY , THÌ  CÁC  PHÁP  KHÔNG  CÓ CHỦ , DẦU  CÓ THÀNH-TỰU  CŨNG KHÔNG QUYẾT-MÃN   , CHƯ- THIÊN  CHƯ-THÁNH THẦN  KHÔNG  VỪA-Ý   ,  NƠI  TÁC-NGHIỆP  TÁC-PHÁP  SẼ  HAY  BỊ  CHƯỚNG-NGẠI  TRỞ-NGẠI  KHÓ  VƯỢT QUA   .       CẨN-THẬN !  CẨN-THẬN ! KHÔNG  NÊN  BẤT-TỊNH  KHI  DÙNG  ẤN .

 

NGUYỆN-XIN  TÔN-PHẬT  HỘ :

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   THÀNH-TÂM  PHÁT   SÁM-HỐI :

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      SÁM-HỐI   :  ĐỘNG-LOẠN   TÂM

                                      SÁM  :  TÀ  ĐẮM  DANH-SẮC

                                      GIEO  SÓNG-GIÓ  SÂN-CHƯỚNG

                                      CẤU-NHIỄM  KHÓ  TỎ-TƯỜNG

                                      TÌNH-THƯƠNG  KHÓ  HIỂN  PHÁT  .

 

                   SÁM  :  TRỘM-HẠNH   TRỘM-PHÁP

                   SÁM  :  TRỘM-NẾT   TRỘM-ĐỨC

                   SÁM  :  TRỘM-PHƯỚC   TRỘM-LỘC

                   SÁM  :  THỦ , CẮP ,  ĐỘC-ĐOÁN ...

                   ÁM-LỖI   KHÔNG  QUANG-MINH

                   HẠI  HẠNH-HIỀN _  GIẢI-THOÁT

                   HẠI  AN-LẠC  MÌNH , NGƯỜI...

                   KHỔ  TRỘM-CẮP  KHÓ  VƠI  ! .

 

                                      SÁM-HỐI   :  KHÔNG  TIN  PHẬT

                                      SÁM-HỐI   :  THẤT-TÍN  TÂM

                                      SÁM-HỐI   :  PHÂN-BIỆT  LẦM

                                      SÁM-HỐI   :  KHÔNG  BÌNH-ĐẲNG

 

                   SÁM  :  HỜ-HỮNG  KHỔ-ĐAU

                   SÁM  :  CHÊ-BAI   PHIỀN-NÃO

                   PHẠM  ĐỨC-ĐẠO   TỪ-BI

                   PHẠM  THÁNH-HẠNH   HỶ-XẢ  .

 

                                      SÁM  :  DỐI-TRÁ   ĐIÊU-NGOA

                                      SÁM  :  CỐ-TẬT   NGẠO-MẠN

                                      TẬT  TỰ-MẠT   TỰ-TY

                                      TẬT  THỊ-PHI  ÁP-ĐẶT

                                      TẬT  CHẤP-NHÂN   CHẤP-NGÃ....

                                      CHẤP   THỌ-GIẢ    TÁC-GIẢ ....

                                      TRÓI-BUỘC  MÌNH_  NGƯỜI  VÀO  :

                                      KHỔ  TRANH-ĐOẠT   THƯỜNG-ĐOẠN

 

                                 

 

 

 

 

 

                   SÁM  :  NẶNG-NỀ   PHÊ-PHÁN

                   LỖI-NHỎ   Đà  ĐỐI-TRỊ

                   CƯỠNG-LÝ   TÁC-NGHIỆP  ÁC

                   CƯỠNG-SỰ   CHẤP  ĐỐI-ĐÃI  ,

                   CHỈ   THẤY   CHÚNG  LỖI-LẦM     ( 1 )

                   KHÔNG  XÉT-NHẬN   LỖI  TÂM  ,

                   CHỈ  THẤY  TOÀN  MÊ  , LOẠN

                   KHÔNG  QUANG-MINH   PHẬT-TÁNH  .

 

                                      SÁM  :  CHẤP  TOÀN  VÔ-THƯỜNG

                                      SÁM  :  CHẤP  KHÔNG  VÔ-THƯỜNG

                                      CHẤP  SANH-TỬ   KHỔ-ĐAU

                                      CHẤP  MAU  VỀ  CÕI-PHẬT  .

 

                   CHÚNG-CON   CHƠN-THẬT-TÂM

                   NHỜ  ƠN-PHẬT  ĐỘ-TRÌ

                   MÀ  TỈNH-TRÍ   THẤU  RỎ  :

                   RÕ :  TỨ-ÂN  SÂU-DÀY        ( 2 )

                   RÕ :  ÍCH-KỶ   KHÔNG  HAY

                   RÕ :  ĐỌA-ĐÀY   KHÔNG  BIẾT  !

                   KHẨN-THIẾT  CẦU  XIN  PHẬT

                   VÌ   CHỦNG-MẦM  BỒ-ĐỀ

                   TÔN-VINH  TAM-THẾ  PHẬT    ( 3 )

                   VÌ  MẬT-NGHĨA   NIẾT-BÀN

                   RỘNG  TỊNH-NGHIÊM  PHẬT-QUỐC  :

                   BAN  THẦN-LỰC   HỘ  SÁM

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   PHÁT  TÂM-THÀNH   SÁM-HỐI

                   ĐƯỢC  VỮNG   ĐỨC-TIN  PHẬT

                   TIN  BỒ-ĐỀ    NIẾT-BÀN

                   TIN  BÌNH-ĐẲNG  VÔ-SANH

                   TIN  TÁNH  CHÚNG  VÔ-NGÃ

                   MÀ  HÂN-HOAN   THÂN-TÂM

                   KHÔNG  SỢ-HÃI  LỖI-LẦM

                   RỜI   NGẠO-MẠN   KIÊU-CĂNG

                   RỘNG  TRÃI-TÂM   SÁM-HỐI  .

 

 

( 1 )  Chúng =  đại-chúng  =  chúng-sanh  hữu-tình  vô-tình  =  chúng-tình .

( 2 )  Tứ-Ân :  ơn chư Tôn-Phật , chư-Tổ Thầy  chư đồng-đạo  đồng-bạn  đồng-sự.., ơn đại-bồ-tát  bồ-tát , Thiên-Tiên  Thánh-chúng , Phật-Mẫu Minh-Vương ... Ơn  chư-vị  Minh-Quân lãnh-đạo  đất-nước , thế-giới , địa-phương .. . Ơn Tổ-tiên Cửu-Huyền Thất-Tổ , tứ-thân  phụ-mẫu , thân-bằng  quyến-thuộc ..., Ơn ba-cõi sáu-loài , muôn-loài vạn-vật..., Ơn  đất, nước , gió , lửa , hư-không , thức .....

 ( 3 )  Tam-thế  Phật  :  Quá-khứ  Phật ,  hiện-tại  Phật ,  vị-lai  Phật .

 

 

 

 

                                      PHẬT   TỪ-BI   XÉT  SOI

                                      KIM-CANG  BAN  OAI-LỰC

                                      BẬC  THÁNH-THIÊN   ỦNG-HỘ  :

                                      HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      ĐƯỢC  SÁM  TRONG  ƠN-PHẬT

                                      SÁM  :  MONG  MÌNH  VÀ  NGƯỜI

                                      ĐỒNG  TIÊU-TAN    TỘI-CHƯỚNG

                                      GIẢI   CỐ-CHẤP   NGOAN-CƯỜNG

                                      ĐỒNG  DỨT-ĐƯỜNG  NGHIỆP-CŨ

                                      ĐỒNG  XÁ  NGŨ-TRỌNG-TỘI    ( 1  )

                                      ĐỒNG  CHUNG  NƠI  THIỆN-LÀNH

                                      ĐỒNG  BÌNH-ĐẲNG   PHẬT-QUỐC

                                      NĂNG  NHỚ , NGHĨ  NGUYỆN-HẠNH

                                      TÁNH-TRÍ   KHÔNG THƯỜNG-ĐOẠN

 

                                      MUÔN-LOÀI  MAU  QUANG-TỎ .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

(  NGŨ-TRỌNG-TỘI   ) =  giết  cha  ,  giết  mẹ , giết  A-La-Hán ,  làm  thân-Phật  chảy  máu , phá sự  hòa-hợp  của  tăng-đoàn ( chia-rẻ  tăng-chúng ) .

NGUYỆN-XIN   TÔN-PHẬT  HỘ :

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   TÂM  ĐƯỢC  KHỞI  TÀM-QUÝ   (  1 )

                   TÂM  VIỄN-LY   VỌNG-TƯỞNG

                   TÂM  HƯỚNG  ĐẠO  TỪ-BI

                   TÂM  VINH-TÔN   TRÍ-PHẬT

                   THÀNH-THẬT  PHÁT  SÁM-HỐI  :

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   BÌNH-ĐẲNG  BỐN  LOÀI  SANH   ( 2  )

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   QUYẾN-THUỘC  VÀ  LIÊN-QUAN 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      SÁM  :  THỦ-TÁNH   XÉT  MÌNH

                                      SÁM  :  KHÔNG  XÉT  KỸ  MÌNH

                                      THẤY  NGÃ-MẠN  QUAY  LƯNG

                                      DUYÊN  CAO-MẠN   NẶNG-NGHIỆP .

 

                   SÁM-HỐI   :  NGHỊCH  CƠ-LÝ

                   SÁM-HỐI   :  BẤT  TÙY-THUẬN

                   SÁM-HỐI   :  BẤT  ỨNG-THÂN

                   SÁM-HỐI   :  BẤT  ỨNG-CHÚNG     (  3  )

 

                                      SÁM  :  NGẠO-MẠN  BIẾT , HƠN ...

                                      SÁM  :  TÁC-Ý  TỰ-TÔN

                                      SÁM  :  LOẠN-NGÔN  BỪA-BÃI

                                      SÁM  :  KEO-BẨN  DẤU  PHÁP

 

                   SÁM  :  QUÁ  NẶNG  THẮNG , THIỆT ...

                   SÁM  :  VẼ  RỐI  HIỀN-PHÁP

                   SÁM  :  TẠP-CHƯỚNG  TÂM-SANH

                   SÁM  :  MÊ-TÍN  TAM-BẢO

                   TẠO  THÊM  THAM-SÂN-SI ...

 

                                      SÁM  :  TRÁCH   NHÂN  ,  OÁN  QUẢ

                                      SÁM  :  CỐ-ĐẮC   NGÃ ,  NGHIỆP ...

                                      SÁM  :  KHẢ-ĐẮC   PHÁP-DUYÊN

                                      CHẤP-CHẶC   NGUYỆN  VÀ  HẠNH

                                      SANH  BIÊN-KIẾN   ĐỊNH-KIẾN  ...

                                                               

(1 )  tâm tàm-quý : là tâm biết tự hổ-thẹn với bản-thân , và biết quý-trọng tôn-trọng muôn-loài .

( 2 )  bốn loài sanh trong tam-giới :   thai-sanh, thấp-sanh , noãn-sanh , hóa-sanh .

( 3 )  nghịch cơ-lý : là không khéo khế-hợp cơ-duyên và lý-lẻ, sanh ngộ-nhận nơi tác-nghiệp  .

bất-ứng-thân :  không khéo dùng việc tu để làm gương cho mọi người .

bất-ứng-chúng: không khéo dùng chúng làm gương, để rút bài học tinh-tấn cho bản-thân >quang-minh công-đức cho chúng .                                  

 

 

 

 

                                      SÁM  :  SỞ-THIỆN   SỞ-GIÁC

                                      SÁM  :  CÁC  NGHIỆP   CHÚNG-SANH

                                      SÁM  :  YÊN  THÂN   PHƯỚC  DẦY

                                      SÁM  :  ĐOẠT  LÝ    CHẠY  TỘI   ;

                                      SÁM  :  CỘT-TỘI   VÀO  THÂN

                                      SÁM  :  CỘT-CHƯỚNG  VÀO  CHÚNG

                                      SÁM  :  VỘI-Và OÁN-KẾT

                                      SÁM  :  KIÊU-CĂNG  BIẾT  ĐỦ  .

 

                   SÁM  :  SÂN  ,  THÙ ... KHÔNG  XẢ

                   SÁM  :  ỨC  ,  OAN ...  THAN-THỞ  !

                   SÁM  :  MỌI  CHỔ  KHỔ-ĐAU

                   CHƯA  QUY-HƯỚNG  TAM-BẢO  .

 

                                      SÁM  :  CHỐI  BỎ  LIÊN-QUAN

                                      CỐ  TÀN-ĐỘC  TÀN-HẠI

                                      HẠI  ĐẠO-ĐƯỜNG  GIẢI-THOÁT

                                      MỜ  TRÍ-LỰC  THA-GIÁC  .

 

                   XIN  PHẬT  RỦ  LÒNG  THƯƠNG

                   CHƯ  MA  SANH  TỪ-MẪN

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   ĐƯỢC  PHẬT  NĂNG  DẠY  RÕ :

                   TỪ   VÔ-THỶ   VÔ-CHUNG

                   THANH-TỊNH   VÀ  NGHIỆP-CHƯỚNG 

                   ĐỒNG  SANH  CÙNG  MỘT  LƯỢC ...

                   NAY  , ĐƯỢC  PHẬT-ĐỘ  SÁM

                   THOÁT  ÁC-BẠO  HUNG-TÀN

                   THOÁT-KHỔ  :  THẤT  , LY ,  TÁN ...

                   SÁM  :  MONG  THOÁT  LƯỚI-MA

                   MONG  VIỄN-LY   CHƯỚNG-TÀ

                   MONG  CHÁNH-ĐẠO   QUANG-ĐẠI

                   CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                   ĐỒNG  HƯỚNG-HẠNH  BỒ-ĐỀ

                   ĐƯỢC  NHỔ  BỎ  CỎ PHIỀN

                   ĐỒNG  HIỆN-ĐỜI  AN-VUI

 

                   ĐỒNG  ĐƯƠNG-HIỆN   PHẬT-QUẢ .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

NGUYỆN-XIN  TÔN-PHẬT  HỘ :

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   THÀNH-TÂM   PHÁT   SÁM-HỐI

                   HIỆN-TẠI  ,  KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   QUYẾN-THUỘC   VÀ  LIÊN-QUAN 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      SÁM  :  TÀ-HẠNH   TÀ-DÂM

                                      SÁM  :  TÀ-TÂM   TÀ-NGUYỆN

                                      SANH  BIỂN  OÁN _  BIỂN-HẬN

                                      SANH  CHỐI , THÁN ... THÂN-CẬN  .

                  

                   SÁM  :   LU-MỜ   BI-MẪN

                   SÁM  :  THIỂN-CẬN  BI-AI

                   SÁM  :  THỦ  MỘT  _  CHẤP  HAI

                   SÁM  :  BẠI-HOẠI   ĐỨC-HẠNH  .

                                      SÁM  :  CHƯA  THÀNH-KHẨN   ĐỘ

                                      SÁM  :  CHẤP  CÓ  TA  ĐỘ

                                      KHÔNG  NGĂN  CHỔ  NIỆM-ÁC

                                      KHÔNG  NGỪA  BỚT  NIỆM-HẠI

                                      KHÔNG  HÓA-GIẢI   TỘI-LỖI 

                  

                   SÁM  :  ĐỐI-ĐÃI  GIÀU  NGHÈO

                   SÁM  :  PHÂN-BIỆT   PHƯỚC-HỌA

                   CHẤP  CHỌN   THƯỢNG-TRUNG-HẠ  ;

                   MÊ-ĐẮM   DANH  VÀ  LỢI  .

                                      SÁM  :  BỎ  QUÊN  LỜI-NGUYỆN

                                      SÁM  :  RỜI  MIỀN  TRỤ-XỨ

                                      CHỈ-TRÍCH   TỨ-DIỆU-ĐẾ

                                      PHÁ-RỐI  ,  CHÊ  , CHỐI  TĂNG  .

 

                   SÁM-HỐI   :  HẰNG  DUA-NỊNH

                   HẰNG  BIẾN  MÌNH  THÀNH  BÓNG

                   CHẤP  BIẾN  CHÚNG  THÀNH  HUYỄN

                   CHẤP  BIỂN-KHỔ   KHÔNG-THẬT

                                      SÁM  :  TẬT  LƯỜI  DƠ-UẾ

                                      KHINH-NHỜN  ẤN-KHẾ  MINH  ;

                                      NGHI-NGỜ  TÁNH  CHƠN-NGÔN  ;

                                      PHIẾM-NHà  GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  .

                  

                   SÁM  :   LUÂN-HỒI   CỌNG-NGHIỆP

                   SÁM  :  PHÂN-BIỆT  TỘI  RIÊNG

                   TỘI    :  CHỐI  KHÔNG  LIÊN-QUAN

                   HAY  ,  CHẤP  RƯỚC  TỘI  CHÚNG  .

                   SÁM  :  TỔ-TIÊN  CỬU-HUYỀN

                   SÁM  :  BIỂN  ƠN  PHỤ-MẪU

                   SÁM  :  ĐAU-KHỔ  THÂN-BẰNG

                   SÁM  :  PHIỀN-NÃO  QUYẾN-THUỘC  .

                                      SÁM  :  CHẤP  KHỨ  ,  VỌNG   LAI

                                      KHỞI  CHÊ-BAI  NGHIỆP-QUẢ

                                      SÁM  :  THỊ-PHI   NHÂN  _  NGÃ

                                      KHỞI  KHINH-NHỜN   THỌ-GIẢ  .

 

                   SÁM  :  TRÁNH  NGƠ  CÁC  KHỔ

                   SÁM  :  CHỐI  BỎ   ĐẠO-TÂM

                   ĐẮC-THIỆN  VÀ  OÁN-ÁC

                   HAY   DỬNG-DƯNG   THIỆN-ÁC  .

                                      SÁM  :  NHỊ-THỪA  CHẤP-TRƯỚC

                                      SÁM  :  KHƯỚC-TỪ  ƠN-PHẬT

                                      SÁM  :  TRANG-SỨC  TU-HÀNH

                                      SÁM  :  MUA-DANH   BÁN-HẠNH  .

 

                   ƠN   TÔN-PHẬT  VÔ-BIÊN

                   ƠN   CHÚNG-SANH  VÔ-LƯỢNG

                   XIN  TÔN-PHẬT  XÓT-THƯƠNG

                   XIN  BỒ-TÁT  HỘ  THƯỜNG

                                      HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      BỔN-LAI  TÁNH  THANH-TỊNH

                                      NAY  ,  THÀNH-TÂM   SÁM-HỐI

                                      NHỜ  PHẬT-ĐỨC  HÓA-TRÌ

                                      CHUYỂN-HÓA  TỐI   VÔ-TRÍ

                                      VIỄN-LY  PHÂN-BIỆT-CHƯỚNG

                                      HẠNH-HIỀN  THƯỜNG  ĐÁNH-THỨC ;

 

                   CẦU  PHẬT-ĐỘ   SÁM-HỐI

                   ĐỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   ĐỒNG  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN

                   DỨT  TỘI-CHƯỚNG  THÂN  MANG

                   DỨT  ÁC-OAN    ÁC-NGHIỆP

                   DỨT  BÁO-NGHIỆP  Đà TỚI

                   ĐANG  TỚI   VÀ   SẮP  TỚI   ;

                   TÀ-TÂM   VÀ   TÀ-HẠNH

                   THÔI  ÁM-LỪA   TRÓI-BUỘC

                   THÂN-TÂM   ĐƯỢC   GIẢI-THOÁT

                   TỊNH-LẠC   BẤT-TƯ-NGHÌ

                   HOAN-HỶ  PHÁT  BỒ-ĐỀ

                   DIỆU-TRÍ  KHÔNG  MỘT-HAI

                   CHÚNG-CON  VÀ BA-CÕI

          SỚM  THÔNG-ĐẠT  TRIỆT-NGỘ .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

NGUYỆN-XIN  TÔN-PHẬT  HỘ :

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   THÀNH-TÂM  PHÁT   SÁM-HỐI

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   QUYẾN-THUỘC  CÒN  NỔI-TRÔI 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      SÁM  :  THẤY  KHỔ  ĐÀNH  BỎ  ,

                                      SÁM  :  THẤY  PHIỀN   TRÁNH  XA  ,

                                      CHƯỚNG-MA   KHÔNG   NUÔI  BI

                                      OAN-ỨC   KHÔNG  HỶ-XẢ  .

 

                   SÁM  :  CHẤP-NGHĨA   LỜI  PHẬT

                   KHÔNG  TƯ-TU   NGHĨA  MẬT   ;

                   CÓ  NGƯỜI  THẬT  CẦU  PHÁP

                   KHÔNG  TẬN-TỤY   TRUYỀN-BÀY  .

 

                                      SÁM  :  THOÁI-CHUYỂN   PHẬT-ĐỊA

                                      KHỔ-NGHÈO  KHỞI  BỎ  ĐẠO

                                      TRỞ-NGẠI  TẠO  HAI  LÒNG

                                      SÁM  :  TRONG  NẠN   THỐI-TÂM

                                      HAY   DUYÊN  CHÚNG   THỐI-TÂM

                                      SÁM  :  KHINH  PHỈ-BÁNG  PHÁP

                                      HAY   DUYÊN   CHÚNG  PHỈ-BÁNG  .

 

                   SÁM-HỐI   :  MANG  TÀ-KIẾN

                   CÒN  ÁI-KIẾN   THỦ-HỮU

                   GIEO  VỌNG-KIẾN  NHỊ-KIẾN

                   DUYÊN  CHÚNG  NHIỄM  TÀ-HẠNH .

 

                                      SÁM  :  NẶNG  TRỤ  PHÂN-BIỆT

                                      SÁM  :  CAO-NGẠO  DIỆT-ĐỘ

                                      CHẤP  NÀY  PHẬT _  KIA  MA

                                      CHẤP  NÀY  RA   _  KIA  VÀO  !

 

                   SÁM-HỐI   :  NẶNG  BẢO-THỦ  ;

                   THỦ-CHẤP  TƯỚNG  ,  SẮC  , DANH ...

                   CHẤP  NIẾT-BÀN  RIÊNG  PHẬT

                   CHẤP  ĐỊA-NGỤC   RIÊNG  CHÚNG

                   KHÔNG  KIÊN-TÂM  CHUYỂN-HÓA

                   LỢI-THA  CHO  MUÔN-LOÀI  .

 

                  

 

 

 

 

 

                   SÁM  :  DỐI-HẠNH   DỐI-TÂM

                   SÁM  :  DỐI-CHÚNG   DỐI-NGÔN

                   SÁM  :  DỐI-TƯỚNG   DỐI-DUYÊN

                   CÒN   ĐIÊN-ĐẢO  THIÊN-VỊ  .

 

                                      SÁM  :  PHỈ-PHẬT   BÁNG-TĂNG

                                      SÁM  :  LỪA  THẦN    BỊP  THÁNH

                                      DÙNG  HẠNH-NGUYỆN  DẤU-LỖI

                                      DÙNG  BA-CÕI  GÁNH-TỘI

                                      HƯ-THUYẾT   NƠI  NGHĨA-MẬT  .

 

                   SÁM  :  ĐỊA-NGỤC  CÒN  NGHE

                   SÁM  :  SANH-TỬ   CÒN  THẤY

                   SÁM  :  VÔ-MINH  CÒN  BÀY

                   SÁM  :  U-MÊ  CÒN  HIỆN  .

 

                                      XIN  PHẬT-LỰC   THIÊNG-LIÊNG

                                      BAN  OAI-LỰC   UY-QUYỀN

                                      BAN  TÌNH-THƯƠNG  VÔ-TẬN

                                      TRÀN  CAM-LỒ   RỬA-KHỔ

                                      HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      PHẬT-ĐỘ   RÕ  CẢNH  MÊ

                                      MÀ   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI  ;

 

                   PHẬT-HỘ  ỨNG  SÁM-HỐI

                   THÔI  CHẤP-MỘT    CHẤP-HAI

                   BÁT-NHà DƯỠNG  THÁNH-THAI

                   CỞI-BỎ   MỌI   ÁCH-PHIỀN

                   CHUYỂN-HÓA   CHƯỚNG  TAM-NGHIỆP

                   ĐỘ-DIỆT    CHƯỚNG   DƯ-SÓT

                   CHƯỚNG-TÁNH     CHƯỚNG-KIẾN-TRI  .

 

                                      CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                                      NHỜ  ƠN-PHẬT  HỘ-SÁM

                                      MONG  TÂM-SÁM   PHÁT  RA

                                      MÀ  CỬA-BI  ĐƯỢC  MỞ

                                      MÀ  CỬA-TRÍ  THÊNH-THANG

                                      MỌI-CÕI    ĐỒNG   HÂN-HOAN

                                      MỌI-TÂM  ĐỒNG   TỊNH-LẠC

                                      GIA-ĐẠO   ĐỒNG  HANH-THÔNG

                                      PHẬT-TÁNH  ĐỒNG  CHIẾU-SÁNG

                   PHẬT-HẠNH  SỚM  TRÒN-TOÀN .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                   NHỜ  ƠN  PHẬT  HỘ-ĐỘ  :

                   LẦN  SÁNG  RÕ TAM-THÂN 

                   CẦU  QUÁN-ĐẢNH  BỒ-ĐỀ   ( 1 )          

                   MÀ  THÀNH-TÂM   SÁM-HỐI 

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   MỌI  QUYẾN-THUỘC  LIÊN-QUAN 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

 

                                      SÁM  :  CẢNH  MÊ   VỌNG-CHẤP

                                      VỌNG-CHẤP  NHÂN  KHÁC  QUẢ

                                      VỌNG-CHẤP  QUẢ  LÀ  NHÂN

                                      NÁO-LOẠN  NHÂN  VÀ  QUẢ

                                      SỞ-ĐẮC  QUẢ  VÀ  NHÂN .

 

                   SÁM  :  TRONG  NHÂN  VƯỚNG  NHÂN

                   NGHIỆM  QUẢ   :  TÂM  TRÓI  QUẢ

                   KHÔNG  RÕ  BẤT-KHẢ-ĐẮC

                   KHIẾP-SỢ   VÔ-SỞ-ĐẮC

                   LU-MỜ  MẤT  BẢN-THỂ

                   U-ÁM  HAI  VÔ-NGÃ .     ( 2 )             

                                                      

                                      SÁM  :  CẢ   CHƯỚNG  LỤC  CĂN    ( 3 )

                                      CHƯA  TỎ   NGŨ-UẨN  KHÔNG  ;

                                      SỐNG   MÊ  TRONG  TÌNH  ,  THỨC ...

                                      ĐANG  HƯ      :  CHẤP  TƯỞNG  THẬT  !

                                      ĐANG  TRÓI  :  CHẤP  TƯỞNG  THOÁT  !

                                      KHÔNG  BIẾT  SẮP   DIỆT  VONG  .

                               

                   SÁM-HỐI   :  CHẤP  MỘT  THÂN

                   SÁM-HỐI   :  CHẤP  BA  THÂN

                   SÁM-HỐI   :  CHẤP  NHIỀU  THÂN

                   SÁM-HỐI   :  CHẤP  HUYỄN  THÂN .

 

                                      CHÚNG-CON  QUỲ  TRƯỚC  PHẬT

                                      ĐẤNG  TỪ-PHỤ   MUÔN-LOÀI

                                      KHÔNG  DẤU-DIẾM   LỖI-LẦM

                                      MONG   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI  :

                                      SÁM  :  VÔ-TÌNH  ƠN-NGHĨA

                                      SÁM  :  NẶNG-TÌNH   NGHĨA-ƠN                 

 

( 1 ) xưa, vua lên ngôi phải thọ-pháp quán-đảnh, uống nước 5 biển phát-thệ(thệ-thủy), phải thề đời-đời vì dân vì nước. Phật  dụng pháp  quán-đảnh ( nghĩa-dụ ) : để  ấn-khả cho hành-giả phát-tâm  bồ-đề  thuận hướng vô-ngã vô-tướng  vô-trụ-đắc...

Thuận-lợi  thanh-lọc  từ  niệm-khởi  :  tu-hành  vì  tâm  bồ-đề , vì  quả  bồ-đề , vì  lợi-lạc  chúng-sanh  , vì đại-nghiệp  chư-Phật .

 ( 2 )  Hai vô-ngã :  Nhân  vô-ngã , Pháp vô-ngã .

( 3 )  lục-căn : tai , mắt , mũi , lưỡi , thân , ý  .                 

 

 

 

 

                   SÁM  :  XEM   THƯỜNG   CHỮ   HIẾU

                   PHẠM  NHIỀU  LỖI   BẤT-HIẾU  ;

                   SÁM  :  BÊU  XẤU   ĐỒNG-ĐẠO

                   SÁM  :  THAM-LAM   TẠO-TÁC

                   MẶC  QUYẾN-THUỘC  LỤY  PHIỀN  .

                   SÁM  :  RIÊNG  MÌNH   NGUYỆN-HẠNH

                   KHÔNG  THẤY  CẢNH   TƯƠNG-ĐỒNG  ;

                   SÁM  :  RIÊNG  MONG  GIẢI-THOÁT

                   KHÔNG   HƯỚNG  ĐỒNG   GIẢI-THOÁT .

 

                                      SÁM  :  TÂM  NGHI-HOẶC  PHÁP

                                      HAY  TÙY-TIỆN  ĐỔI  PHÁP

                                      GIEO  NGỘ-NHẬN  CHO  TÂM

                                      LOẠN  ĐƯỜNG  TU  CHO  CHÚNG  .

 

                   SÁM-HỐI   :  MẦM  BÁT-NHÃ

                   CÒN  XA-LẠ   CẢNH-TÂM  ;

                   NUÔI-TÂM  BẰNG  UẨN ,  THỨC ...

                   KHÔNG  NUÔI  BẰNG  HẠNH-ĐỨC  .

 

                                      SÁM  :  Đà TỪNG  LOẠN-NGÔN

                                      VỌNG-NGÔN   VÀ   ÁC-NGÔN

                                      SÁM  :  TÀ-NGÔN  HAI  LƯỠI

                                      HƯ-HOẠI  ĐỨC  BỒ-ĐỀ

                                      HẠI  THIỆN-TUỆ  BA-CÕI  .

 

                   CÚI-XIN  ĐỨC-LƯỢNG  PHẬT

                   HẰNG  PHỦ-KÍN  MUÔN-LOÀI  :

                   XIN  TÁT-ĐỎA  HỘ-CHE

                   XÁ  MUÔN-TỘI  MÊ-LẦM

                   CHÚNG-CON  ĐỒNG   CHÚNG-SANH

                   TRONG  ƠN-PHẬT  HỘ-SÁM  :

                   XUA  MÂY-ÁM   VÔ-MINH

                   VIỄN-LY  MUÔN  UẨN-HOẶC

                   TẤT-CẢ   SÂN , OÁN , HỜN  ....

                   TIÊU-TAN   NHƯ  SƯƠNG-KHÓI

                   SÁM-HỐI   :  SÁNG  BỒ-ĐỀ

                   SÁM  :  TỈNH-NHỚ  NGUYỆN-THỆ

                   CHÚNG-CON  ĐỒNG  BA-CÕI

                   MAU  RỜI  THOÁT  BẾN  MÊ

 

                   ĐỒNG  TỈNH  VỀ  BIỂN-GIÁC .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                                      ƠN  PHẬT-KIẾN  SOI-SÁNG :

                                      LẦN-LẦN  TỎ  GỐC-KHỔ

                                      TÔN-QUÝ  DÒNG  BỒ-ĐỀ

                                      TẠC-GHI  ƠN  TAM-BẢO ;

                                      MONG  PHÁP-GIỚI   ĐẠI-ĐỒNG

                                      ĐỒNG  ĐẠI-BI   HẠNH-NGUYỆN

                                      PHIỀN-NÃO  SÁNG  BỒ-ĐỀ

                                      BIỂN-KHỔ    SÁNG  NIẾT-BÀN

                                      THOÁT  ÁCH-CHƯỚNG  LUÂN-HỒI

                                      DỨT  PHIỀN-LAI   OÁN-KHỨ ;

                  

                   XIN  CHƯ-PHẬT  XÓT-THƯƠNG

                   HỘ ,  CHÚNG-CON  SÁM-HỐI   :

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

                                           

                                      SÁM  :  CÒN  KHỞI  ÁC-TÂM

                                      SÁM  :  BA-THỜI  ÁC-HẠNH

                                      LÁO  ,  LƯỜNG  VÀ  GIÀNH-GIỰT

                                      XÚC-PHẠM   VÀ   PHÁN-TRỪNG  .

                                     

                   SÁM  :  Đà TỪNG  BẤT-KÍNH

                   KHINH-THƯỜNG  THIỆN-TRI-THỨC  ;

                   SÁM  :  KHÔNG  LẠY   CÚNG-DƯỜNG

                   XƯNG-TÁN  CÔNG-ĐỨC  PHẬT  .

                                     

                                      SÁM  :  MÊ-CHẤP  SANH-DIỆT

                                      CHẤP  THƯỜNG-ĐOẠN   MỘT-HAI

                                      CHẤP-ĐI   LẠI  CHẤP-ĐẾN

                                      CHƯỚNG-NGẠI  HÀNH  HẠNH-NGUYỆN .

                                     

                   SÁM  :  PHIỀN-NÃO    TRẦN-LAO

                   SÁM  :  NGỤY-TẠO   TRỤ-ĐẮC

                   NGOAN-CỐ   PHÁP   KHẢ-ĐẮC  .

                   CHE-MẤT   CHỦNG-TỬ   PHẬT  .

                                     

                                      SÁM  :  ĐÁNH  MẤT   NIỀM-TIN

                                      NƠI   TÌNH-THƯƠNG  CHƯ-PHẬT

                                      NƠI   ƠN-PHẬT   ĐỘ-TRÌ

                                      NƠI  TỪ-BI-HỶ-XẢ  .

                  

 

 

 

 

                   SÁM-HỐI    CẢ  ÁC-OAN

                   NGOAN-CƯỜNG   VÀ   TÀ-ĐẠO

                   CỐ-CHẤP   VÀ   NGU-SI

                   CHƯA   GIẢI-THOÁT    GIẢI-TRÓI  .

                   SÁM  :  NƠI  CHẤP   TỘI  CHÚNG

                   NIỆM  NẶNG-NỀ   U-ÁM   ,

                   CÒN  OÁN-QUỶ   TRÁCH-MA

                   KHÔNG  THẤY  TA   MA-QUỶ  !!

                   SÁM  :  BẢO-THỦ   KIẾN-THỨC

                   HẠI  ĐỨC-HẠNH  VỊ-THA  ,

                   SÁM  :  TRANH  RA    TRANH  VÀO

                   HẠI    BÁU-TRÍ   BÌNH-ĐẲNG  .

                                     

                                      SÁM-HỐI  :  VÌ  PHẬT-ĐẠO

                                      SÁM-HỐI  :  VÌ  PHẬT-HẠNH

                                      VÌ   TỰ-LỢI   LỢI-THA

                                      VÌ  TỰ-GIÁC  GIÁC-THA

                                      HƯỚNG  :  TA , NGƯỜI   AN-LẠC

                                      HƯỚNG  :  CHÁNH-ĐẲNG  CHÁNH-GIÁC .

                                                                                               

                   CHÚNG-CON  ĐỒNG  CHÚNG-SANH

                   THÀNH-TÂM   CẦU   ƠN-PHẬT

                   BAN   MUÔN-ĐỨC   ĐỘ-TRÌ  ,

                   VƯỢT    THỬ-THÁCH   SÁM-HỐI

                   VƯỢT    PHÁ-HOẠI   SÁM-HỐI

                   VƯỢT    THOÁI-CHUYỂN   SÁM-HỐI

                   VƯỢU    NGỤY-DỐI   SÁM-HỐI 

                   VƯỢT    CHƯỚNG-NGẠI   SÁM-HỐI   .

                                                                                                                                                                                               

                                      NHỜ  ƠN-PHẬT  :  ĐƯỢC  SÁM

                                      NÊN  SÁM  :  TAN  U-ÁM

                                      SÁM  :  TIÊU-XÁ   OAN-KHIÊN

                                      SÁM  :  GIẢI   ĐIÊN-ĐẢO-CHƯỚNG

                                      SÁM  :  THOÁT   ĐƯỜNG  ĐỊA-NGỤC  .

                                                                                                                                                                                               

 

                   ƠN-PHẬT  HỘ   SÁM-HỐI

                   CHÚNG-CON   VỚI   CHÚNG-SANH

                   NHANH   CHUYỂN-HÓA   TAM-NGHIỆP

                   HOAN-HỶ   PHÁT   BỒ-ĐỀ

                   NHẤT-TÂM    VÀ   KIÊN-CỐ

                   PHÁT  THỨ-LỚP   TU-HÀNH

                   HẠNH-NGUYỆN-LỰC   NHƯ-LAI

                   THÁNH-TRÍ   KHÔNG  KHỨ-LAI

 

                   CHÓNG  NỘI-CHỨNG  TRIỆT-NGỘ .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                   NHỜ  ƠN  PHẬT  HỘ-ĐỘ  :

                   RÕ : CAO-QUÝ  MẦU-NHIỆM

                   NƠI  NGUYỆN-HẠNH  BỒ-ĐỀ

                   MÀ  THÀNH-TÂM  SÁM-HỐI  :

                   HIỆN-TẠI  , KHỨ  VÀ  LAI 

                   CẢNH  ,  CÕI  ,  TÁNH  ,  NGHIỆP  ,  LOÀI ...

                   QUYẾN-THUỘC   VÀ  LIÊN-QUAN 

                   SANH-TỬ   VÀ  NGUYỆN-HẠNH  .

                                      TÌNH-THƯƠNG  PHẬT   HỘ-SÁM

                                      BÌNH-ĐẲNG   KHÔNG  PHÂN-BIỆT

                                      HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      ĐỒNG  THÀNH-TÂM    SÁM-HỐI  :

                                      ĐƯỢC   PHẬT  KHÔNG   XA-LÌA  ,

                                      BỒ-TÁT   LÀM  QUYẾN-THUỘC  ,

                                      KIM-CANG   BAN  OAI-LỰC

                                      THÁNH-THIÊN   ỦNG-HỘ   SÁM  .

                                     

 

                   THẦN-LỰC   PHẬT   VÔ-BIÊN

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   ĐỒNG   THÀNH-KHẨN    SÁM-HỐI  :

                   ĐẠI-DẠ-XOA  ,  LA-SÁT

                   PHÁT-TÂM   HỘ  VƯỢT   KHÓ

                   ĐẠI-MA-THẦN   HOAN-HỶ

                   ĐẾ-THÍCH   VÀ   PHẠM-VƯƠNG

                   ỨNG   SÁM-HỐI    HỘ-TRÌ  .

                                                                                               

                                      PHẬT   TỪ-PHỤ   ĐỘ-SÁM  :

                                      ĐỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      NHƯ   CON  LẠC   SÁM-HỐI  :

                                      NGUYỆN-HẠNH   BẤT-THOÁI-CHUYỂN

                                      GIA-ĐẠO   THƯỜNG   YÊN-VUI

                                      NƠI   TÁC-CHƯ  SỰ-NGHIỆP

                                      ĐƯỢC   NHƯ-Ý   THÀNH-KIẾT  .        

 

                   PHẬT   ĐẠI-HỶ    ĐẠI-XẢ

                   HỘ , CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   ĐỒNG   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI

                   TIÊU-TAN   TỐI   VÔ-TRÍ

                   HÓA-GIẢI   TRỤ-ĐẮC-CHƯỚNG

                   GIẢI  :   BỆNH-HOẠN   KHỔ-NẠN

                   GIẢI  :  TƯỚNG-NẠN    TÂM-NẠN

                   GIẢI  :  TAI-NẠN    TÀ-NẠN

                   KHỔ    BÁO-NGHIỆP   DỨT   MANG  .                  

 

 

 

                   NHỜ   ƠN-PHẬT    HỘ-SÁM  :

                   CÀNG   SÁM-HỐI    CÀNG-SÁNG

                   KHÔNG   CÒN   VƯỚNG   TAM-ĐỘC

                   THOÁT   ẢI-KHỔ    LỤC-DỤC  ,

                   NHANH   NGỘ   TRI-KIẾN  PHẬT

                   CHƠN-TÁNH   NHANH   HIỂN-QUANG

                   PHẨM-ĐỨC   HÓA   SEN   THƠM

                   HẠNH-NGUYỆN   RỘNG   BẦU-TRỜI  .

                                     

                                      PHẬT  THƯƠNG  HẰNG  DẠY  RỎ :

                                      VỐN :  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                      VÔ-NGà VÔ-TỰ-TÁNH

                                      NHẤT-THIẾT  TƯỚNG PHÁP-DUYÊN

                                      VỐN-KHÔNG  , TÁNH  NHƯ-HUYỄN 

                                      NÊN : CHÚNG-CON  SÁM-HỐI

                                      NƠI  TÂM-Ý  CHƯ-PHẬT

                                      BỞI  CHƯ-PHẬT  SẮP-ĐẶT

                                      DO   CHƯ-PHẬT  CHE-CHỞ

                                     

                   NÊN  :  CHÚNG-CON   CHÚNG-SANH

                   PHẬT-TỬ   KIM-CANG-TỬ

                   ĐỒNG  CON  CỦA   NHƯ-LAI

                   ĐỒNG   THÁNH-THAI   BỒ-ĐỀ  ,

                   NÊN  :  CHƯ-PHẬT    THÀNH-ĐẠO

                   NAY  ,  PHẬT-ĐỘ   SÁM-HỐI

                   SÁM-HỐI       SẼ   THÀNH-ĐẠO  ,

                   CHƯ-PHẬT    VÔ-QUÁI-NGẠI

                   SÁM-HỐI        VÔ-QUÁI-NGẠI  ;

                   CHƯ-PHẬT    VÔ-TRỤ-ĐẮC

                   SÁM-HỐI        VÔ-TRỤ-ĐẮC  ;

                   CHƯ-PHẬT     HAY   PHÓNG-QUANG

                   SÁM-HỐI         SẼ   PHÓNG-QUANG  ;

                   CHƯ-PHẬT    THƯỜNG   TỊCH-TỊNH

                   SÁM-HỐI        CŨNG    TỊCH-TỊNH   ;

                   CHƯ-PHẬT     BIẾN  TAM-MUỘI

                   SÁM-HỐI         BIẾN  TAM-MUỘI   ;

                   CHƯ-PHẬT     BẤT-TƯ-NGHÌ 

                   SÁM-HỐI         BẤT-TƯ-NGHÌ   ;

                   TÂM-PHẬT     VÔ-NGÔN-THUYẾT

                   SÁM-HỐI         VÔ-NGÔN-THUYẾT

                                     

 

 

 

 

                   CÒN   CHÚT   MẦM   DƯ-SÓT ...

                   TRỞ-NGẠI   VÀ   QUÁI-NGẠI

                   THOÁI-CHUYỂN   TÂM  BỒ-ĐỀ

                   NAY  ,  PHẬT-ĐỘ   SÁM-HỐI

                   HÓA-HUYỄN  NHƯ  SƯƠNG-KHÓI  ,

                   NHƯ  TỈNH-GIẤC   MƠ  DÀI

                   NHƯ  QUAY  VỀ   NGUỒN-CỘI

                   KIÊN-CỐ   ĐẠO   BI-MẪN .

                                     

                                      CÒN   CHÚT   MẦM   DƯ-SÓT ...

                                      TRỞ-NGẠI   VÀ   QUÁI-NGẠI

                                      ĐẮC-CHƯỚNG    TRI-KIẾN-CHƯỚNG

                                      NƯƠNG  ,  PHẬT-ĐỘ   SÁM-HỐI

                                      SẼ   HÓA-GIẢI   TIÊU-TAN

                                      TƯ-DUY    VÔ-HẠN-NGẠI ,                          

                                      TỰ-TẠI     PHÁP-GIỚI-TÁNH .

 

                                      CHƯ-PHẬT  ĐỘ  SÁM-HỐI   : 

                                      BÁT-NHà TRÍ  DƯỠNG-NUÔI

                                      SÁNG   TỰ-GIÁC    GIÁC-THA

                                      PHẬT-ĐỊA   KHÔNG  XA  LẠ

 

                                      PHẬT-HẠNH   TAN  NGHI-NGỜ  ;

 

CHƯ-PHẬT  ĐỘ   SÁM-HỐI  :

                   THỨC   THÂN  KIM-CANG-TỬ  ;

                   TỈNH   THÂN  TRƯỞNG-TỬ   PHẬT   ;

                   ĐỒNG  SỨ-GIẢ   NHƯ-LAI

                   ĐỒNG   QUYẾN-THUỘC  MUÔN-LOÀI  ;

                   NƠI  VẠN-ĐỨC  PHẬT-BAN

                   NƯƠNG  ĐẠO-QUANG  PHẬT-DẪN

                   NHỜ  ĐẠI-BI  HẠNH-NGUYỆN

                   NHỜ  ƠN-CHÚNG  SÁU-ĐƯỜNG

                   DIỆU-LINH-ỨNG  SÁM-HỐI

                   CHÚNG-CON  VÀ  BA-CÕI

                   ĐỒNG  DỨT  PHIỀN-NÃO-CHƯỚNG

                   QUANG-MINH   HẠNH-NGUYỆN-MẬT

                   HIỂN-HIỆN    CÔNG-ĐỨC-MẬT

                   ĐỒNG  VIÊN-MÃN   PHƯỚC-TRÍ

                   KHẮP   MỌI-LOÀI   TAM-GIỚI  ;

                   ĐỒNG  THOÁT   KHỔ  LUÂN-HỒI

 

                   ĐỒNG  VIÊN-TRÒN   PHẬT-QUẢ  .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

9999999999999999999999999999999

                                      CHƯ-PHẬT   ĐẠI-TỪ-BI

                                     CHƯA  TỪNG  RỜI  CHÚNG  KHỔ

                                     HỘ  ,  CHÚNG-CON   SÁM-HỐI   ;

                                     NƠI   THÀNH-TÂM   SÁM-HỐI 

                                     XIN  :  DÂNG   MỌI   CÚNG-DƯỜNG

                                     DÂNG   HƯƠNG  ,  HOA  ,  ĐĂNG  ,  ĐỒ ...

                                     CẦU   THÀNH-TÂM  HIẾN-CÚNG  .     

         

          NGUYỆN  :  TỲ-LÔ-GIÁ-NA   PHẬT

          TAM-MẬT  DIỆU   LINH-ỨNG 

          BAN   THẦN-LỰC    THẦN-BIẾN

          MẬT-KẾT-ẤN    GIA-TRÌ  :

          NHẤT-THIẾT  NHƯ-LAI  TÂM  

          TRUNG-TÂM  VÀ  TÙY-TÂM

          VÀO   PHƯƠNG-TIỆN   HIẾN-CÚNG

          GIA-TRÌ  ,  HỘ   HIẾN-CÚNG  :   

                                    

                                     XIN  CHƯ-PHẬT    BAN-PHÁT

                                     CÔNG-ĐỨC  VÀ   PHƯỚC-ĐỨC :

                                     CHO  QUYẾN-THUỘC  _  CHÚNG-SANH

                                     LIÊN-QUAN   CHƯ   HIẾN-CÚNG

                                     VIÊN-MÃN   QUẢ   HIẾN-CÚNG

                                     GIA-ĐẠO    ĐƯỢC    HANH-THÔNG

                                     MÃN   MONG-CẦU    HIẾN-CÚNG  .

 

                                     CHÚNG-CON   CẦU   HIẾN-CÚNG

                                     CẦU   MÃN-NGUYỆN  SÁM-HỐI

                                     CẦU   BA-CÕI    SÁU-LOÀI

                                     ĐỒNG   PHÁT-TÂM    SÁM-HỐI

 

                                     ĐỒNG   MÃN-NGUYỆN  SÁM-HỐI  .

 

CHƠN-NGÔN :               (  5 , 7 , 9 , 21  BIẾN ) 

    OM   BHARA  BHARA   SAMBHARA   SAMBHARA   INDRIYA VI’SODHANI 

  HÙM    HÙM    RURU   CALE   KURU   CALE   SVÀHÀ

(  PHẠN-TỰ  : ĐỌC  THEO  ÂM  VIỆT  )

    OM  ,   BA  RA    BA  RA  ,    SĂM  BA  RA     SĂM  BA  RA  ,   IN  ( ĐỜ-RI )  DA , VI  SÔ  ĐA  NI ,

  HÙM   HÙM  , RU   RU _CHA   LÊ ,  KU  RU_ CHA  LÊ   , SOA  HA

 

NGUYỆN-XIN  CHƯ-PHẬT HỘ

TĂNG  VÔ-LƯỢNG  VÔ-BIÊN

CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN  HIẾN-CÚNG:

OM..OM..OM..OM..OM...

ẤN :  (  TĂNG  VÔ-LƯỢNG  BIẾN THỨC HIẾN-CÚNG  )

 

                             Kim-cang  hợp-chưởng , hai tay chấp , đầu  các ngón  đan  vào nhau .

 

                                        CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH ,

                                       THÀNH-TÂM  XIN  HIẾN-CÚNG :

                                     HIẾN-CÚNG :  TỔ MẬT-GIÁO ,

                                     TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI  .

                                     TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .                                     

                                     KIM-CANG-GIỚI   NHƯ-LAI .                                

                                     ĐẠI-PHỔ-HIỀN    NHƯ-LAI .

                                     ĐẾN  :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                     TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG     

                                     TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA .

                                     HIẾN-CÚNG :  CHƯ   TÔN-PHẬT

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  HIẾN-CÚNG  ĐẾN :  TỔ

                                     KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ;

                                     BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG 

                                     CÙNG  LIỆT-VỊ  THỦ-HỘ .

                                     CHÚNG-CON  ĐỒNG  HIẾN-CÚNG  :

                                     ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG

                                     TÙY-CẦU   ĐẠI-TÙY-CẦU

                                     BỒ-TÁT   ĐẠI-BỒ-TÁT .

                                     DIỆT  ÁC-THÚ    BỒ-TÁT .

                                     QUÁN-THẾ-ÂM   BỒ-TÁT.

                                     NHẤT-THIẾT  CHƯ  PHẬT-MẪU

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  CHƯ-THIÊN , THÁNH , THẦN ,

                                     DO  BI-NGUYỆN  HÓA-THÂN

                                     KHẮP   KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI

                                     ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI .

                                     HIẾN-CÚNG : CHƯ-VỊ   HỘ

                                     GÌN-DƯỠNG  THÂN-KHẨU-Ý 

                                     THĂNG-HOA   ĐẠI-TRÍ-NGUYỆN 

                                     HÓA-GIẢI  CHƯ   TRỞ-NGẠI

                                     CHƯỚNG-NGẠI  VÀ  QUÁI-NGẠI

                                     NƠI   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI .

                                     ĐỒNG  HIẾN-CÚNG  : LIỆT-VỊ

                                     CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN

                                     CHƯ   TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                                     CHƯ   Y , LỘC , ẨM , THỰC ...

                                     CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-VỊ

                                     HỘ ,  VIÊN-MÃN  SỞ-CẦU

 

                                     HỘ ,  VIÊN-THÀNH  SỞ-NGUYỆN

                                     CHO  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                                     TRONG  PHÁT-TÂM  SÁM-HỐI .

 

                                               99999999999999999

 

                                 CHÚNG-CON  VÀ  CHÚNG-SANH

                                     THÀNH-TÂM  PHÁT  SÁM-HỐI ;

                                     ƠN  TÔN-PHẬT  VÔ-BIÊN

                                     ƠN  PHÁP-GIỚI  VÔ-LƯỢNG

                                     GIÚP  THUẬN-LỢI  SÁM-HỐI  :

 

                                     CHÚNG-CON  GHI-TẠC  ƠN

                                     CẦU  THÀNH-KÍNH  THÂN-TÂM

                                     TẠ-ƠN  CẦU  ĐẢNH-LỄ  :

                                   ĐẢNH-LỄ :  TỔ MẬT-GIÁO ,

                                     TỔ  ĐẠI-NHẬT  NHƯ-LAI  .

                                     TỲ-LÔ-GIÁ-NA  PHẬT .                                     

                                     KIM-CANG-GIỚI   NHƯ-LAI .                                

                                     ĐẠI-PHỔ-HIỀN    NHƯ-LAI .

                                     ĐẾN  :  TỔ-PHẬT  TỔ-PHÁP

                                     TỔ  DÒNG-PHÁP  KIM-CANG     

                                     TỔ-PHÁP  KIM-CANG-THỪA .

                                     ĐẢNH-LỄ :  CHƯ   TÔN-PHẬT

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  ĐẾN :  TỔ

                                     KIM-CANG-SƯ  MINH-ĐỨC ;

                                     BA-ĐỜI  TỔ  KIM-CANG 

                                     CÙNG  LIỆT-VỊ  THỦ-HỘ .

                                     CHÚNG-CON  ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  :

                                     ĐẠI-HỘ  ĐẠI-MINH-VƯƠNG

                                     TÙY-CẦU   ĐẠI-TÙY-CẦU

                                     BỒ-TÁT   ĐẠI-BỒ-TÁT .

                                     DIỆT  ÁC-THÚ    BỒ-TÁT .

                                     QUÁN-THẾ-ÂM   BỒ-TÁT.

                                     NHẤT-THIẾT  CHƯ  PHẬT-MẪU

                                     GIỚI-HẠNH-NGUYỆN  KIM-CANG .

                                     ĐỒNG  CHƯ-THIÊN , THÁNH , THẦN ,

                                     DO  BI-NGUYỆN  HÓA-THÂN

                                     KHẮP   KHÔNG-GIỚI   THỦY-GIỚI

 

                                     ĐỊA-GIỚI  VÀ  HỎA-GIỚI .

 

                     ĐẢNH-LỄ : CHƯ-VỊ   HỘ

                   GÌN-DƯỠNG  THÂN-KHẨU-Ý 

                   THĂNG-HOA   ĐẠI-TRÍ-NGUYỆN 

                   HÓA-GIẢI  CHƯ   TRỞ-NGẠI

                   CHƯỚNG-NGẠI  VÀ  QUÁI-NGẠI

                   NƠI   PHÁT-LỒ   SÁM-HỐI .

                   ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  : LIỆT-VỊ

                   CUNG-CẤP  CHƯ  PHƯƠNG-TIỆN

                   CHƯ   TÀI-BẢO  TÀI-VẬT

                   CHƯ   Y , LỘC , ẨM , THỰC ...

                   CÙNG  NHẤT-THIẾT  CHƯ-VỊ

                   HỘ ,  VIÊN-MÃN  SỞ-CẦU

                   HỘ ,  VIÊN-THÀNH  SỞ-NGUYỆN

                   CHO  CHÚNG-CON  CHÚNG-SANH

                   TRONG  PHÁT-TÂM  SÁM-HỐI .

                   ĐỒNG  ĐẢNH-LỄ  :  MUÔN-LOÀI

                   BÍ-MẬT  HỘ  SÁM-HỐI .

                           

                                     NGUYỆN XIN CHƯ-PHẬT HỘ ,

                                     BIẾN  MUÔN-VẠN  ỨC THÂN

                                     MỌI  THÂN  ĐỀU  THÀNH-KÍNH 

 

                                      THÀNH-TÂM  CẦU  ĐẢNH-LỄ .

 

ÒM    MUNI    MANI     PRAVARA     PRAVARA      GUHYA

PADME      MAHÀ      PRABHE          SVÀHÀ

 

( ĐỌC  ÂM-VIỆT: ) OM  ,  MU  NI   MA   NI ,  ( PỜ-RA ) VA  RA    ( PỜ-RA ) VA   RA ,  

 GÚS  DA _ PÁT  MÊ  _  MA  HA  _  ( PỜ-RA )  BÊ _  SOA  HA  .

    ( CHÚ-Ý :   CHỮ  GÚS  :  ĐỌC  NHƯ  GÚT ,  NHƯNG  NGHIÊNG  NẶNG VỀ  ÂM   S )

Trực tuyến

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất