Sidebar

Hý luận

Hý luận

Chi tiết

Văn Tư Tu

Chi tiết

Đàn pháp

Đàn pháp

Chi tiết

Bài 2 - Mật Tông Làm Gì

Hỏi: Người tu Mật Tông phải làm gì?

Đáp: Người tu Mật Tông phải “vừa tu vừa cứu độ”. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc, ở mọi nơi đều phải nghĩ đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh.

Văn Tư Tu

Đàn Pháp