Hý luận

Hý luận

Chi tiết

Văn Tư Tu

Chi tiết

Đàn pháp

Đàn pháp

Chi tiết

Bài 3 - Quan Điểm Mật Tông Là Gì?

PHẦN III - QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG

Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

Hỏi: Còn quan niệm của người tu Mật ra sao?

Đáp: Phần này trình bày về “cái nhìn” của người tu Mật với nhân sinh và vũ trụ. Điều này rất quan trọng, vì nó là mũi tên chỉ đường, và là cây gậy chống cho hành giả.

Văn Tư Tu

Đàn Pháp