Sidebar

Hý luận

Hý luận

Chi tiết

Văn Tư Tu

Chi tiết

Đàn pháp

Đàn pháp

Chi tiết

Bài 2 - TỪ BI HỶ XẢ - Phần 2 (Hiểu theo tinh thần Cầu Vô-Thượng-Đạo)

Phật pháp vô biên. Vì sao?

 

Khi nói đến Phật Đạo, chúng ta nói đến Giải Thoát và Giác Ngộ. Mà đã nói đến Giải thoát thì một chút pháp cũng không được trụ và đắc.

Văn Tư Tu

Đàn Pháp